Chemia - strona 16

Radialna - schematy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

0.6 2.5 0.5 2.0 1s 1s 0.4 R(r) r²R²(r) 1.5 1.0 0.3 0.2 0.5 0.1 1 2 3 4 0.7 0.0 5 r / a.u. 0 1 2 3 4 0.25 5 r / a.u. 0.6 0.20 0.5 2s r²R²(r) R(r) 0.4 0.3 0.2 2p 0.05 2 -0.1 4 6 8 10 12 r / a.u. 0.00 0.4 0 2 4 6 8 0.12 0.10 0.3 r²R²(r) 3s R...

Kwarki, leptony - tabele

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Kwarki m masa Q ładunek (GeV/c2) elektryczny 0.3 +2/3 I u up/górny 0.3 –1/3 d down/dolny 1.5 +2/3 II c charm/powabny 0.5 –1/3 s strange/dziwny 175 +2/3 III t top/szczytowy 4.5 –1/3 b bottom/denny B liczba barionowa 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 I spin S izospin dziwność 1...

Tabele chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

n l 0 1 2 3 s 1 sp 5B 2 2 sp 13 Al 3 dsp 21 Sc 2 sp 31 Ga 3 dsp 37 Rb 39 Y sp 49 In 2 4 fdsp 55 Cs 57 La 71 Lu 3 dsp sp 80 Hg 81 Tl 2 4 fdsp 87 Fr 88 Ra 89 Ac 103 Lr 3 dsp sp 112 Uub 113 Uut 2 – K2 K 2L 8 K 2L 8M 8 K 2L 8M 18 4 K 2L 8M 18N8 K 2L 8M 18N18 ...

Wiązania chemiczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 882

2. WIĄZANIA CHEMICZNE, BUDOWA CZĄSTECZEK Irena Zubel Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska (na prawach rękopisu) Wiązania chemiczne Podstawowe stany skupienia materii (w temp. otoczenia): • gazy - cząsteczki (H2, O2, CO2), atomy (He, Ar) – brak oddziaływań • ...

Zadania Technologiczne (skrypt)

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Zadania technologiczne Wprowadzenie. Równania reakcji chemicznych są formalnym zapisem przemiany substratów w produkty, z uwzględnieniem stosunków stechiometrycznych, w jakich poszczególne substancje reagują ze sobą. Taki formalny zapis nie informuje jednak o rzeczywistym przebiegu reak...

Kwasy karboksylowe i estry

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

P 6 Kwasy karboksylowe, estry Do kwasów karboksylowych zwanych również kwasami organicznymi, zalicza się związki zawierające w cząsteczce grupę karboksylową o zapisie skróconym -COOH zaś jej budowę i charakter wiązań przedstawiono w mod...

Monosacharydy - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1911

Przy cukrach powtarz a my zagadnienia związane z rozpuszczalnością, C P i C M ! 1. 756g nasyconego w t = 20 0 C roztworu glukozy poddano fermentacji mlekowej. Otrzymano 1,80610 24 cząsteczek

Sposoby zbierania gazów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169

Narysuj schematyczne rysunki obrazujące sposób zbierania gazów powstałych podczas reakcji: a) cynku z kwasem solnym, b) miedzi ze stężonym gorącym kwasem siarkowym (VI) Komentarz: -trzeba wiedzieć, czy powstające gazy są lżejsze czy cięższe od...

Chemia - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

w z akr esi e pods taw owy m dl a l ice um og ólnoks zta łcą ceg o ska , N owa E ra,  war sz aw a 2002 Che mia  ogól na i  ni eor gani czna  – w z akr esi e pods taw owy m dl a l ice um og ólnoks zta łc M.  Lit win,  S.  Sty ka-W la zło,  J.  Sz ym oń ska , N owa E ra,  war sz aw a 2002 w z akr e...

Chemia - wykład 3 - Stan układu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

U k ła d  t o  w y o d r ę b n io n a  z  o to cz en ia  c z ę ść   ś w ia ta E n er g ia  u k ła d u  i zo lo w a n eg o  j es t  st a ła . E n er g ia  w ew n ę tr zn a ,  U  ,  j es t  ca łk o w it ą  i lo ś c i ą  e n er g ii  z a w a rt ą  w  u k ła d zi e. U k ła d  o tw a rt y m o ż e  w y m...