Chemia - wykład 3 - Stan układu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - wykład 3 - Stan układu - strona 1 Chemia - wykład 3 - Stan układu - strona 2 Chemia - wykład 3 - Stan układu - strona 3

Fragment notatki:

U k ła d  t o  w y o d r ę b n io n a  z  o to cz en ia  c z ę ść   ś w ia ta E n er g ia  u k ła d u  i zo lo w a n eg o  j es t  st a ła . E n er g ia  w ew n ę tr zn a ,  U  ,  j es t  ca łk o w it ą  i lo ś c i ą  e n er g ii  z a w a rt ą  w  u k ła d zi e. U k ła d  o tw a rt y m o ż e  w y m ie n ia ć  z  o to cz en ie m  m a te ri ę  i  e n er g i ę . U k ła d  z a m k n i ę ty m o ż e  w y m ie n i ć  z  o to cz en ie m  e n er g i ę . U k ła d  i zo lo w a n y n ie  w y m ie n ia  z  o to cz en ie m  a n i  m a sy ,  a n i  en er g ii . B ez w zg l ę d n ej  w a rt o ś c i  en er g ii  w ew n ę tr zn ej  n ie  m u si m y  p o zn a w a ć ,  in te re su je  n a s  b o w ie m  j ej  z m ia n a :  ∆ U  =   Q  +  W ,  g d zi e  Q  j es t  ci ep łe m  w y m ie n io n y m  z  o to cz en ie m ,  a  W  p ra c ą  w y k o n a n ą  p rz ez  u k ła d .  G d y  u k ła d   m a  s ta ł ą  o b j ę to ść  i  n ie  w y k o n u je  p ra cy ,  d U  =  d Q .  E n er g ii  p o b ie ra n ej  p rz ez  u k ła d  p rz y p is u je  s i ę  z n a k   d o d a tn i,  o d d a w a n ej  – u je m n y,  d U  =  d Q  – P d V ,  je ś l i  p rz ez  u k ła d  w y k o n y w a n a  j es t  w y ł ą cz n ie  p ra ca   o b j ę to ś c io w a . E n ta lp ia ,  H ,  je st  s u m ą  e n er g ii  w ew n ę tr zn ej  u k ła d u  i  p ra cy  w y tw o rz en ia  o b j ę to ś c i  V  u k ła d u  p rz y  c i ś n ie n iu  P  :   H  =  U  +  P V .  Z w y k le  i n te re su j ą  n a s  p ro ce sy  p rz eb ie g a j ą ce  p o d  s ta ły m  c i ś n ie n ie m ,  ch ę tn ie  u m a w ia m y  s i ę ,  ż e 

(…)

… swobodna, G, jest to część entalpii, która może być zamieniona na pracę użyteczną : G = H – TS.
W procesie (przemianie) izobarycznej – pod stałym ciśnieniem, dH = dQ, co wynika z podanych wyżej
równań.
Funkcje stanu układu : P, V, T, H, U, G, S ... informują nas o stanie układu (odniesione do całego układu
nazywamy funkcjami ekstensywnymi, odniesione do 1 mola ... nazywamy funkcjami intensywnymi)
Jeżeli wciąż jesteśmy umówieni, że rozważamy procesy pod stałym standardowym, ciśnieniem, to ilość ciepła
potrzebną do zwiększenia temperatury substancji o 1 stopień nazywamy pojemnością cieplną (ciepłem
właściwym), Cp. Jeżeli odnosimy to do 1 mola substancji, jest to molowe ciepło właściwe.
-TS
F
U
+pV
+pV
G
H
-TS
Zasady termodynamiki:
1. Energia wewnętrzna układu izolowanego jest stała
(w zamkniętym cyklu…
… Układ to wyodrębniona z otoczenia część świata
Energia układu izolowanego jest stała.
Energia wewnętrzna, U , jest całkowitą ilością energii zawartą w układzie.
Układ otwarty może wymieniać z otoczeniem materię i energię.
Układ zamknięty może wymienić z otoczeniem energię.
Układ izolowany nie wymienia z otoczeniem ani masy, ani energii.
Bezwzględnej wartości energii wewnętrznej nie musimy poznawać, interesuje nas bowiem jej zmiana: ∆U =
Q + W, gdzie Q jest ciepłem wymienionym z otoczeniem, a W pracą wykonaną przez układ. Gdy układ
ma stałą objętość i nie wykonuje pracy, dU = dQ. Energii pobieranej przez układ przypisuje się znak
dodatni, oddawanej – ujemny, dU = dQ – PdV, jeśli przez układ wykonywana jest wyłącznie praca
objętościowa.
Entalpia, H, jest sumą energii wewnętrznej układu…
… high volume thermal analyzer
http://www.bbc.co.uk/print/scotland/education/bitesize/higher/chemistry/calculations_3/hess1_rev.shtml
http://www.saskschools.ca/curr_content/chem30_05/
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
200
250
300
350
400
Ln (przewodność, om-1m-1)
Cp, J.mol.K-1
1.2
1.2
1.4
1.4
1000/T, K
-1
1.8
1.6
1000/T, K
-1
1.8
Na2UBr6, ciepło właściwe
1.6
Na2UBr6, przewodność elektryczna
2
2
2.2
2.2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz