Chemia - strona 17

Chemia - wykład 4 - R e g u ła f a z

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

R e g u ła  f a z  lu b  r e g u ła  f a z  G ib b sa  t o  za le ż n o ść  o b o w ią zu ją ca  d la   ka ż d e g o  u kł a d u  w  r ó w n o w a d ze  t e rm o d y n a m iczn e j  łą cz ą ca  l iczb ę   fa z  w  u kł a d zi e ,  liczb ę  skł a d n ikó w  n ie za le ż n y c h  o ra z  liczb ę  st ...

Chemia - napięcie powierzchniowe - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

M ia rą  n a p ię c ia  p o w ie rz c h n io w e g o  je s t  p ra c a ,  ja k ą  t rz e b a  w y k o n a ć ,  b y   u tw o rz y ć  j e d n o s tk o w ą  p o w ie rz c h n ię  c ie c z y,  c o  m o ż n a  w y ra z ić  w z o re m : (j e d n o s tk ą  w  S I je s t  J /m 2 ). D ia g ra m s h o w s , ...

Chemia - wykład 6 - Związki kompleksowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085

e n c y k lo p e d ia  P W N : zw ią zk i ko or dy na cy jn e, zw ią zk i ko m pl ek so we , ko m pl ek sy , zw ią zk i ch em icz ne o zło żo ny ch cz ąs te cz ka ch lu b jo na ch ,w kt ór yc h at om lu b jo n (k at io n) ,z wa ny at om em lu b jo ne m ce nt ra ln ym ,j es tz wi ąz an y wi ąz an ie...

Chemia - W ę g lo w o d o ry - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

W ę g lo w o d o ry T h e "o rg a n ic " is a h ist o ri ca l n a m e , d a ti n g b a ck to 1 9 th ce n tu ry , w h e n it w a s b e lie v e d th a t o rg a n ic co m p o u n d s co u ld o n ly b e sy n th e si z e d in liv in g o rg a n ism s th ro u g h vi s vi ta li s - th e "l i...

Chemia - Tworzywa sztuczne - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

T w o rz y w a s z tu c z n e T w o rz y w a  s z tu c z n e ,  tw o rz y w a  w ie lk o c z ą s te c z k o w e ,  m a te ri a ły ,  k tó ry c h  g ł.  ( n ie k ie d y   je d y n y m i)  s k ła d n ik a m i  s ą  p o lim e ry  ( z w y k le  t a k ż e  p ig m e n ty ,  z m ię k c z a c z e ,  w y p ...

Ogniwa elektrochemiczne i elektroliza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Analiza Renowności - Dane uzupełniające: 1. przychody ze sprzedaży produktów roku bieżącego wg cen sprzedaży roku poprzed. 2. koszty uzyskania przychodów roku bieżącego wg jednostkowych kosztów własnych roku poprzed. Rozwiązanie: 1. obliczenie odchylenia ogólnego - zysk na sprzedaży w roku bież...

Egzamin z chemii nieorganicznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1001

Chemia – egzamin Nieorganiczna Ilość neutronów (A - Z), elektronów (Z), powłok elektronowych (K 2, L8, M18, N32), konfiguracja  (1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2), 7 okresów (I = l. powłok), 18 grup (– = l. elektr. wal.[18 =  gazy szlachetne = 8 elektr. wal.]) Bloki (grupy): s (1-2/He), p (...

Reakcje chemiczne w chemii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

    Reakcje  chemiczne   Wykład 3 –  REAKCJE CHEMICZNE      Reakcje chemiczne   Reakcje  chemiczne   są  to  takie  przemiany,   w  wyniku  których  z  jednych  substancji  powstają  inne  substancje,  o  zupełnie  odmiennych  właściwościach  fizycznych  i  chemicznych.      Reakcja chemiczna  ...

Reakcje utleniania i redukcji - Bilans elektronowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Wykład 4 –  REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI  Definicja  reakcji  utleniania  i  redukcji.   Definicja  stopnia  utlenienia.  Reakcje  oksydacyjno-redukcyjne  –  przykłady.  Bilans  elektronowy  -  dobierania  współczynników stechiometrycz...

Elektrochemia - Wiesław Apostoluk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Apostoluk
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

II. ELEKTROCHEMIA Podejmując próbę klasyfikacji różnych reakcji chemicznych często stwierdzamy fakt, że niektóre z nich są reakcjami elektrochemicznymi, ponieważ zachodzą z wymianą elektronów m iędzy reagentami. Elektrochemia jest dziedziną nauki i techniki, która między innymi zajmuje się właści...