Techniki odnowy środowiska

note /search

Degradacja względna i rzeczywista gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2576

Degradacja względna i rzeczywista gleb Degradacja względna   gleb  polega na tym, że dotychczasowy układ glebowy przeobraża się stopniowo lub  skokowo w nowy, którego aktywność biologiczna nie jest mniejsza niż aktywność układu pop...

Techniki remediacji gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2121

Techniki remediacji gleb Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78).  R e k u l t y w a c j a   –    nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym  albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe  ukształtowanie rzeźby tere...

Gleba i jej właściwości

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1477

G l e b a   i   j e j   w ł a ś c i w o ś c i • gleba jest podstawowym składnikiem środowiska naturalnego człowieka, • stanowi biologicznie czynna powłokę, • żywi rośliny a za ich pośrednictwem ludzi i zwierzęta, • jednocześnie   wchłania   obumarłe   części   biomasy   przetwarzając   je   w skł...

Typy zanieczyszczeń glebowych

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533

Typy zanieczyszczeń glebowych Z występowaniem zanieczyszczeń glebowych związane są dwa pojęci a1: Zanieczyszczenia obecne w glebie: • makrozanieczyszczenia    –   grupa   związków   lokalnie   i/lub   okresowo  występujących w środowisku w stężeniach wyższych niż określanych jako tło, do grupy  t...

Zanieczyszczenia wód i cieków wodnych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

Woda. Zanieczyszczenia wód-  podziemnych, zbiorników i cieków  wodnych.  Woda w przyrodzie  • Około 75% powierzchni globu ziemskiego pokrywają  morza i oceany.   • Ogólna objętość wody= 2x10^18 m3   • Objętość mórz i oceanów= 1,37x10^18 m3  • A zaledwie 0,025%, tj. 500 000 km3, to

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1561

Woda.   Zanieczyszczenia wód.  Woda  • Nazwa systematyczna IUPAC: monotlenek diwodoru,  oksydan  • To związek chemiczny o wzorze H 2O, występujący w  warunkach standardowych w stanie ciekłym.  • W stanie gazowym wodę określa się mianem pary  wodnej, w stałym stanie skupienia-lodem.  • Słowo woda ja...

Woda - charakterystyka, funkcje - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

•  Woda  (tlenek  wodoru;  nazwa systematyczna  IUPAC*:   oksydan ) – związek chemiczny  o wzorze  H 2O, w ystępujący w  warunkach standardowych w  stanie ciekłym. W  stanie  gazowym w odę określa się mianem  pary wodnej, a  w  stałym stanie skupienia  – lodem.   Słowo  woda  jako nazwa związku che...