Woda - charakterystyka, funkcje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda - charakterystyka, funkcje - wykład - strona 1 Woda - charakterystyka, funkcje - wykład - strona 2 Woda - charakterystyka, funkcje - wykład - strona 3

Fragment notatki:

•  Woda  (tlenek  wodoru;  nazwa systematyczna  IUPAC*:   oksydan ) – związek chemiczny  o wzorze  H 2O, w ystępujący w  warunkach standardowych w  stanie ciekłym. W  stanie  gazowym w odę określa się mianem  pary wodnej, a  w  stałym stanie skupienia  – lodem.   Słowo  woda  jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu  skupienia. Woda- życiodajna sustancja- bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest  niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Każdy człowiek musi codziennie  przyjąć w posiłkach i napojach ok.2,5 l wody dziennie. Nie każda woda nadaje się jednak do  spożycia. Przed dopuszczeniem jej do użytku należy przeprowadzić szereg badań  kontrolnych. Cząsteczki wody są nieliniowe, a wiązania H–O są silnie spolaryzowane i stąd woda ma  trwał y moment dipolowy – c zyli jest silnie polarn a. Kąt m iędzy wiązaniami wodór-tlen- wodór (H―O―H) w fazie ciekłej wynosi ok. 105°. W postaci stałej (lodu) kąt między  tymi wiązaniami jest równy ok. 108°. *Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej  (ang.  International Union of Pure  and Applied Chemistry , w skrócie  IUPAC  [aj-ju-pa k]) – międzynarodowa organizacja  zajmująca się przede wszystkim  standaryzacją s ymboliki, nazewnictwa i wzorców  wielkości  fizycznych s tosowanych przez  chemików na  całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się  koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji  o tematyce chemicznej. IUPAC powstał w  1918 w  Londynie z  inicjatywy towarzystw chemicznych z  Niemiec,   Francji i  Wielkiej Brytanii. • FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY Z uwagi na istnienie izotopów tlenu i wodoru istnieje możliwość występowania cząsteczek  H2O o różnych masach cząsteczkowych. W przyrodzie występuje jednak najczęściej 1H216O.  Cząsteczka wody jest cząsteczką dipolową (biegunowo polarną), czego skutkiem jest  asocjacja wody powodująca wiele anomalii, w porównaniu z innymi cząsteczkami. Pierwszą z nich jest gęstość wody, której największą wartość można odnotować w  temperaturze +3,980C. Ze wzrostem i spadkiem temperatury maleją asocjacje wody, a  wraz z nimi stopniowo zmniejsza się gęstość wody. Jest to bardzo istotna cecha, dzięki  której lód, jako lżejszy, w zbiornikach wodnych tworzy się na ich powierzchni, a w  wodzie pod pokrywą lodową, mogą w okresie zimowym żyć organizmy wodne. Do innych anomalii zalicza się: - obniżanie się temperatury zamarzania wody przy wzroście ciśnienia - duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła parowania Napięcie powierzchniowe jest zjawiskiem, które powoduje, że powierzchnia cieczy 

(…)

… atm: 99,970C = 373,12 K
Temperatura wrzenia – temperatura, przy której ciśnienie powstającej pary (ciśnienie pary
nasyconej) jest równe ciśnieniu otoczenia, skutkiem czego parowanie następuje w całej
objętości cieczy (dana substancja wrze).
Temperatura wrzenia danej substancji jest niższa od temperatury punktu krytycznego danej
substancji, a wyższa od temperatury punktu potrójnego.
Jeżeli nie podano ciśnienia, przy jakim określono temperaturę wrzenia, to uznaje się, że jest to
ciśnienie atmosferyczne czyli 1 atmosfera fizyczna (atm).
- Punkt potrójny 0,010C = 273,16 K, 611,657 Pa
Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech stanach skupienia
równocześnie w równowadze termodynamicznej. Punkt ten określony jest przez temperaturę
i ciśnienie punktu potrójnego. Na diagramie fazowym, ukazującym zależności ciśnienia od
temperatury stanów równowagi faz, jest to punkt przecięcia krzywych równowagi fazowej
substancji odpowiadający stanowi równowagi trwałej trzech stanów skupienia (ciało stałe,
ciecz, gaz).
Punkt potrójny jest wielkością charakterystyczną dla danej substancji, podawany jest w
opisach substancji. Punkty potrójne niektórych substancji są używane jako wzorce skali
temperatur…

substancji, a wyższa od temperatury punktu potrójnego.
Jeżeli nie podano ciśnienia, przy jakim określono temperaturę wrzenia, to uznaje się, że jest to
ciśnienie atmosferyczne czyli 1 atmosfera fizyczna (atm).
- Punkt potrójny 0,010C = 273,16 K, 611,657 Pa
Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech stanach skupienia
równocześnie w równowadze termodynamicznej. Punkt ten określony…

przez nią objętości.
- Temperatura krytyczna: 3740C = 647,15 K
Temperatura krytyczna – temperatura, powyżej której zanika różnica gęstości między
stanem gazowym a ciekłym danej substancji, a w związku z tym niemożliwe jest skroplenie
gazu pomimo wzrostu ciśnienia. Mówi się, że taka substancja znajduje się w stanie
nadkrytycznym.
Temperaturze krytycznej odpowiada ciśnienie krytyczne.
- Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = 22,35 MPa
Ciśnienie krytyczne – ciśnienie pary nasyconej w temperaturze krytycznej.
- Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal
Ciepło właściwe – ciepło potrzebne do zwiększenia temperatury ciała o jednostkowej masie o
jedną jednostkę
- Masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
Jednostka masy atomowej, unit (u, od ang. unit - 'jednostka'), także dalton (Da) – jednostka
masy używana przez chemików…
… decydujących o jakości
wody. Do tej grupy czynników należą również: klimat, charakterystyka zlewni, budowa
geologiczna terenu, intruzja wód słonych oraz termiczna stratyfikacja wód w zbiornikach.

KRĄŻĘNIE WODY
 W cyklu krążenia wyróżnić można fazę atmosferyczną i fazę kontynentalną. Faza
atmosferyczna obejmuje opad i parowanie, a kontynentalna spływ powierzchniowy,
wsiąkanie i spływ podziemny.
 W cyklu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz