Zanieczyszczenia wód - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenia wód - wykład - strona 1 Zanieczyszczenia wód - wykład - strona 2 Zanieczyszczenia wód - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Woda.   Zanieczyszczenia wód.  Woda  • Nazwa systematyczna IUPAC: monotlenek diwodoru,  oksydan  • To związek chemiczny o wzorze H 2O, występujący w  warunkach standardowych w stanie ciekłym.  • W stanie gazowym wodę określa się mianem pary  wodnej, w stałym stanie skupienia-lodem.  • Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może  się odnosić do każdego stanu skupienia.  Fizyczne właściwości wody  • Z uwagi na istnienie izotopów tlenu i wodoru  istnieje możliwość występowania cząsteczek  H2O o różnych masach cząsteczkowych. W  przyrodzie występuje jednak najczęściej  1H216O (liczba masowa H=1, O=16). Cząsteczka  wody jest cząsteczką dipolową (biegunowo  polarną), czego skutkiem jest asocjacja wody  powodująca wiele anomalii, w porównaniu z  innymi cząsteczkami.   • Pierwszą z nich jest gęstość wody, której największą  wartość można odnotować w temperaturze +3,98oC.     • Do innych anomalii zalicza się:    - obniżanie się temperatury zamarzania wody przy  wzroście ciśnienia  - duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła  parowania  - wzrost objętości wody o około 10% przy zamarzaniu      Inne dane:  • Temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 oC =  273,152519 K  • Temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,970C  = 373,12 K  • Punkt potrójny 0,010C = 273,16 K, 611,657 Pa  • Gęstość w temperaturze 3,980C: 1 kg/l (gęstość  maksymalna).  • Temperatura krytyczna: 3740C = 647,15 K  • Ciśnienie krytyczne: 220,6 atm = 22,35 MPa  • Ciepło właściwe: 4187 J/(kg*K) = 1 kcal  • Masa cząsteczkowa: 18,01524 Da    Woda w przyrodzie  • Około 75% powierzchni globu ziemskiego  pokrywają morza i oceany.   • Objętość mórz i oceanów= 1,37x1018 m3  (stanowią ok. 97% ogólnej ilości wody)  • A zaledwie 0,025%, tj. 500 000 km3, to wody  słodkie (podziemne i powierzchniowe)  • Krążenie wody w przyrodzie oraz fakt, iż jest  ona bardzo dobrym rozpuszczalnikiem  powoduje, że woda w przyrodzie nie  występuje jako czysty chemicznie związek  tlenu i wodoru. Jest ona zawsze bardzo  rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad  i gazów. A także mogą być w niej obecne  związki koloidalne i zawieszone.  Wody występujące w przyrodzie to wody:  • powierzchniowe śródlądowe (płynące i stojące)  • morskie  • podziemne: płytkie i głębokie    Wody te różnią się składem fizyczno-chemicznym  decydującym o ich przydatności do ujmowania.  Wody powierzchniowe i podziemne mogą być 

(…)


• Azbest z hamulców
• Gumę z opon
• Oleje i smary
Zanieczyszczenia
• Erozja gleby
Nawozy mineralne i pestycydy
• PCB
Dioksyny
• Skażenia cieplne
• Kwaśne opady
• Transport powietrzny toksyn
Wody podziemne
• Postępująca degradacja środowiska przez człowieka,
bezmyślna eksploatacja zasobów i zaniedbanie kwestii
związanych z ich ochroną spowodowały, że w Polsce prawie
nie występują wody powierzchniowe…
… na
wskutek ulewnych deszczy. Zawiera:
• Sól
• Śmieci uliczne
• Odchody zwierzęce
• Odpadki żywnościowe
• Metale
• Azbest z hamulców
• Gumę z opon
• Oleje i smary
ZanieczyszczeniaErozja gleby
Nawozy mineralne i pestycydy
PCB
Dioksyny
Skażenia cieplne
Kwaśne opady
Transport powietrzny toksyn
Wody podziemne
• Postępująca degradacja środowiska przez człowieka,
bezmyślna eksploatacja zasobów…
… podziemnej
• Stopnia kontaktu z wodami powierzchniowymi
i opadowymi
• Skład wód podziemnych –raczej stały.
Procesy kształtujące skład wód
podziemnych
• Skład kształtują procesy hydrogeochemiczne, fizyczne
i biochemiczne.
Do procesów tych należą:
• Utlenianie i redukcja
• Rozpuszczanie (ługowanie) i strącanie
• Hydratacja i hydroliza
• Wietrzenie
• Sorpcja, desorpcja, wymiana jonowa i procesy
membranowe…
… i najczęściej w
małych ilościach (H2,H2S,He,Ar, cięższe węglowodory)
• Występujące lokalnie(NH3,SO2,HCl,HF i inne)
• Ze względu na rozpuszczalność dzielimy gazy
na:
• Łatwo rozpuszczalne(CO2 i H2S , które
dysocjują w wodzie)
• Trudno rozpuszczalne (występujące w formie
roztworów cząsteczkowych)
Substancje rozpuszczone
• Poziom mineralizacji wód podziemnych
zwiększa się z głębokością warstwy
wodonośnej…

na zanieczyszczenia.
• Wody wgłębne znajdują się w warstwach wodonośnych pokrytych
utworami słabo przepuszczalnymi. Związek ich z powierzchnią jest
ograniczony, co zmniejsza zasilanie, ale zwiększa odporność na
zanieczyszczenia.
• Źródło to naturalny, punktowy wypływ wód podziemnych pod wpływem
siły ciężkości lub ciśnienia hydrostatycznego (np. źródło artezyjskie) na
przecięciu warstwy wodonośnej przez powierzchnię…
… mikroorganizmów zaliczany jest do
naturalnych czynników decydujących o jakości wody.
Do tej grupy czynników należą również: klimat,
charakterystyka zlewni, budowa geologiczna terenu,
intruzja wód słonych oraz termiczna stratyfikacja wód
w zbiornikach.
Krążenie wody
• W cyklu krążenia wyróżnić można fazę atmosferyczną i fazę
kontynentalną. Faza atmosferyczna obejmuje opad i
parowanie, a kontynentalna spływ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz