Techniki remediacji gleb

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki remediacji gleb - strona 1 Techniki remediacji gleb - strona 2 Techniki remediacji gleb - strona 3

Fragment notatki:


Techniki remediacji gleb Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78).  R e k u l t y w a c j a   –    nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym  albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe  ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,  uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz  odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.   R e k u l t y w a c j a   –    działania mające na celu przywrócenie wartości  użytkowych środowisku przyrodniczemu zdegradowanemu przez gospodarczą i  bytowa działalność człowieka oraz klęski żywiołowe.     R e m e d i a c j a   –    naprawienie, ulepszenie, oczyszczenie gleby (gruntu) lub  środowiska. Rekultywacja jest pojęciem szerszym znaczeniowo od remediacji, dotyczy przede  wszystkim środowiska glebowego Remediacji mogą podl egać1: • źródło zanieczyszczenia i skażenia , • zanieczyszczona gleba, • skażone odpady,  • zanieczyszczone wody podziemne, • zanieczyszczone powietrze glebowe. Remediacji zanieczyszczonego terenu można dokonać poprzez: • usunięcie lub rozkład zanieczyszczeń, • przekształcenie zanieczyszczeń w formy niej toksyczne, mobilne lub reaktywne, • eliminację zanieczyszczenia ze środowiska poprzez zaburzenie drogi jego  przemieszczania się. Opierając się na w/w celach remedacji, rodzajach remediowanych matryc  i sposobach realizacji procesu opracowano kilkanaście typów różnorodnych działań  remediacyjnych. Stosowane procedury są niekiedy bardzo:  skomplikowane, czasochłonne, wymagają dużych nakładów inwestycyjnych 1  to co podlega remediacji nazywamy  remediowaną matrycą . Podział technik remediacji w oparciu o charakter metody Podział technik remediacji ze względu na stosowalność danej metody: •  metody  ex-situ,  stosowane poza miejscem wystąpienia zanieczyszczenia  lub skażenia;  wymagają usunięcia remediowanej gleby z miejsca jej pierwotnego występowania i  składowania lub oczyszczania w specjalnie do tego celu skonstruowanych instalacjach, •  metody   in-situ , stosowane bezpośrednio na terenie, gdzie zanieczyszczenie lub skażenie  wystąpiło;   gleba poddawana zabiegowi remediacji nie jest przemieszczana. Podział metod w oparciu o przytoczone kryteria przedstawia tabela 11, str. 57 metody inżynieryjne metody   tradycyjne,   oparte   na  usunięciu   i   składowaniu   zanieczy- szczonej matrycy na składowisku i/lub  zastosowaniu odpowiedniego systemu  barier. metody (techniki) procesowe

(…)

… jak kaolinit, smektyt, illit) powoduje znaczące
zmniejszenie biodostępnej frakcji metali ciężkich. Dotyczy to przede wszystkim gleb
lekkich.

Możliwe jest unieruchamianie metali ciężkich przez dodawanie do gleby zeolitów
naturalnych.
Podejmowano również próby nad zastosowaniem do tego celu zeolitów syntetycznych.
D. Chemia zeolitów
Zeolity wykorzystuje się do :
a) wymiany jonowej,
b) adsorpcji i desorpcji wody,
c) adsorpcji gazów.
Znalazły one zastosowanie w przemyśle chemicznym, mikroelektronice, optyce,
medycynie, ochronie środowiska,,rolnictwie.
Zastosowanie zeolitów:jako nośniki katalizatorów w przemysle petrochemicznym(przy prowadzeniu
procesów krakingu, alkilacji, uwodornieniu w przeróbce ropy naftowej
i gazu ziemnego),
jako środek polerujący we fluorkowych pastach do zębów
… i sortowanie, procesy ekstrakcji),
metody biologiczne (wykorzystują żywe organizmy; m.in.
bioakumulacja),
metody chemiczne (procesy utleniania i redukcji, dehalogenacja,
ekstrakcja, hydroliza, regulacja pH),
metody termiczne (desorpcja termiczna, spalanie),
stabilizacja i solidyfikacja z wykorzystaniem cementu portlandzkiego,
wapna, krzemianów, glinokrzemianów,
polimerów i innych substancji dodawanych do
gleb…
… ze strumieni gazów i dymów z kominów fabrycznych,
do dezaktywacji odpadów nuklearnych i innych odpadów niebezpiecznych,
do gaszenia pożarów chemicznych i usuwania substancji radioaktywnych,
na różnych etapach procesu oczyszczania wody i ścieków, takich jak: koagulacja,
flotacja, sedymentacja, adsorpcja, filtracja mechaniczna, wymiana jonowa.
Właściwości zeolitów (sorbentów cząsteczkowych):

zeolity…
… swobodę
ruchu, co umożliwia wymianę jonową i odwracalną dehydratację,

w zależności od przestrzennego ułożenia wielościanów otrzymuje się różne typy
strukturalne zeolitów, np. A, X, Y.

sorbenty te mają uszeregowane jednolite pory o średnicy od około 300 do 1200 pm,

rozmiar oraz kształt porów (tzw. okien) w sieci krystalicznej decyduje, które
cząsteczki mogą wejść do przestrzeni wewnątrz kryształu…

wyniki uzyskane dla niektórych roślin uprawianych w Polsce
zboża (ziarno + słoma)
900
15
32
buraki cukrowe
800
40
120
ziemniak – bulwy
500
2
25
kukurydza na kiszonkę (cz. nadziemna)
3750
100
200
rzepak (ziarno + słoma)
675
7
27
trawy (cz. nadziemna)
350
5
27
marchew (korzeń)
1500
15
60


Badania dotyczące efektywności fitoremediacji były wykonane na lagunach
osadowych miejskiej oczyszczalni ścieków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz