Pomiary uzupełniające- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary uzupełniające- opracowanie - strona 1 Pomiary uzupełniające- opracowanie - strona 2 Pomiary uzupełniające- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pomiary uzupełniające
„Pomiar uzupełniający jest to zespół czynności technicznych pozwalających na
dostosowanie dokumentów geodezyjno-kartograficznych do ich zgodności z terenem w
zakresie ustalonej dla nich treści.” – instrukcja G-4 rozdział I paragraf 2.
Pomiary te mogą dotyczyć zarówno sytuacyjnych jak i wysokościowych elementów
treści mapy, w związku z czym pomiary uzupełniające dzielimy na sytuacyjne i
wysokościowe.
Potrzeba
wykonywania
pomiarów
uzupełniających
wynika
z
konieczności aktualizowania istniejących map, a w szczególności mapy zasadniczej. Inną
przyczyną wykonywania tych pomiarów jest przystosowanie posiadanych map do
konkretnych celów gospodarczych. W związku z wykonywaniem map w oparciu o
zdjęcia lotnicze zachodzi także konieczność domierzania tych elementów, które nie
odfotografowały się na zdjęciu lub zostały odwzorowane z niewystarczającą
dokładnością, np. granice własności, elementy uzbrojenia terenu itp. Pomiary związane z
uczytelnianiem i uzupełnianiem treści zdjęć lotniczych zaliczamy również do pomiarów
uzupełniających. Zasady aktualizacji podają wytyczne techniczne K-1.2 („Mapa
zasadnicza- aktualizacja i modernizacja”). Uzupełniające pomiary dla potrzeb studialnych
i projektowych reguluje instrukcja G-3 („Geodezyjna obsługa inwestycji”). Aktualizacja
polega na pomierzeniu w terenie i naniesieniu na pierworys tych elementów, które
składają się na treść danej mapy, a których nie zawiera mapa pierwotna.
Rozróżniamy aktualizację okresową wykonywaną w określonych odstępach czasu i
aktualizację bieżącą w ramach której wprowadza się na mapę elementy treści tuż po ich
powstaniu. Aktualizację okresową obejmującą wszystkie elementy treści mapy
zasadniczej wykonuje się w oparciu o wyniki pomiarów uzupełniających i istniejącą
dokumentację geodezyjno - kartograficzną i branżową.
Aktualizację bieżącą prowadzi się w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne nowo
powstałych obiektów budowlanych tzw. inwentaryzacja powykonawcza.
Aktualizacja okresowa uzupełnia wyniki aktualizacji bieżącej ujawniając zmiany
nie wykryte podczas tej ostatniej czyli bieżącej. W procesie aktualizacji bieżącej mapy
zasadniczej prowadzona jest tzw. mapa dyżurna będąca kopią mapy, na której
rejestrowane są zmiany elementów treści. Szczegółowe zasady prowadzenia mapy
dyżurnej podają wytyczne techniczne K-1.2.
UZUPEŁNIAJĄCE POMIARY SYTUACYJNE.
Zadaniem uzupełniających pomiarów sytuacyjnych jest dostosowanie map i innych
dokumentów geodezyjno-kartograficznych do ich zgodności z terenem w zakresie
sytuacyjnych szczegółów terenowych. Pomiary te wykonywane są najczęściej podczas
aktualizowania mapy zasadniczej i map topograficznych, uczytelnienia zdjęć lotniczych
lub dla przystosowywania map do określonych celów . Osnowę pomiarową dla
sytuacyjnych pomiarów uzupełniających zakłada się w taki sposób , aby możliwe było
zdjęcie wszystkich szczegółów potrzebnych do uzupełnienia map lub dokumentów .
Zalecaną w instrukcji G-4 metodą zdjęcia jest pomiar biegunowy z ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz