Zadanie aktualizacji mapy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie aktualizacji mapy- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zadanie aktualizacji mapy
Zasady aktualizacji podają wytyczne techniczne K1.2 "Mapa zasadnicza - aktualizacja i
modernizacja". Uzupełniające pomiary dla potrzeb studialnych i projektowych reguluje
instrukcja G3 "Geodezyjna obsługa inwestycji".
Aktualizacja polega na pomierzeniu w terenie i wniesieniu na pierworys tych
elementów, które składają się na treść danej mapy, a których nie zawiera mapa pierwotna.
Rozróżniamy aktualizację okresową, wykonywaną w określonych odstępach czasu i
aktualizację bieżącą, w ramach, której wprowadza się na mapę elementy treści tuż po ich
powstaniu. Aktualizację okresową, obejmującą wszystkie elementy treści mapy zasadniczej
wykonuje się w oparciu o wyniki pomiarów uzupełniających i istniejącą dokumentację
geodezyjno-kartograficzną oraz branżową. Aktualizację bieżącą prowadzi się w oparciu o
pomiary inwentaryzacyjne nowo powstałych elementów budowlanych (tzw. inwentaryzacja
powykonawcza), dokumentację techniczną sporządzoną przez geodetów dla celów prawnych
dotyczących zmian administracyjnych i granic działek oraz użytków, dokumentację
klasyfikacji gruntów w przypadku zmian granic konturów klasyfikacyjnych lub
przeklasyfikowania gruntu. Obowiązkowi włączenie do aktualizacji bieżącej podlegają
również zmiany wykryte podczas innych pomiarów na obszarze objętym mapą zasadniczą.
Istotnym dla aktualizacji zagadnieniem są również zmiany w treści opisowej mapy, a
szczególnie zmiany nazw miejscowości, ulic, numerów budynków itp. Podstawą
wprowadzenia tych zmian na mapę są odpowiednie decyzje władz administracyjnych i
samorządowych. Aktualizacja okresowa uzupełnia wyniki aktualizacji bieżącej ujawniając
zmiany niewykryte podczas tej ostatniej. W procesie aktualizacji bieżącej mapy zasadniczej
wprowadzona jest tzw. mapa dyżurna będąca kopią mapy, na której rejestrowane są zmiany
elementów treści. Szczegółowe zasady prowadzenia mapy dyżurnej podają wytyczne
techniczne K1.2. W wyniku pomiarów uzupełniających zmiany zaznaczone na mapie
dyżurnej kolorem czarnym wnosi się następnie na pierworys mapy zasadniczej również
kolorem czarnym. Dla terenów, dla których występuje szeroka działalność inwestycyjna
(obiekty budowlane) oraz wiele zmian stanu władania i użytkowania, odnowieniu mogą
podlegać całe sekcje mapy. Zarówno podczas aktualizacji okresowej, jak i bieżącej wykonuje
się kontrolę terenową, podczas której należy porównać mapę z terenem. Na kopię mapy
wnosi się wtedy nowe elementy treści mapy i kasuje elementy figurujące na kopii, a
nieistniejące już w terenie. Wyniki kontroli terenowej umożliwiają określenie procentu zmian
oraz pozwalają na uzupełnienie mapy dyżurnej, dają też możliwość wyboru właściwej
metody pomiarów uzupełniających i aktualizacji pierworysu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz