Politechnika Gdańska - strona 30

Teoria kosztów

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1694

Teoria kosztów Funkcja kosztów - relacja między kosztami i odpowiednią wielkością produkcji, cp. TC = f(TP) lub TC = f(Q) , gdzie TC (Total Cost) - koszty całkowite TP (Total Product) - produkcja całkowita Analiza krótkookres owa - technologia stosowana przez producenta nie zmienia się, a na wiel...

Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Ścieżka kariery w różnego typu organizacjach Indywidualne planowanie kariery jest procesem, podczas którego konkretna osoba wytycza sobie cel lub cele profesjonalne (etapy kariery) i sposoby ich osiągnięcia. W praktyce organizacyjnej istnieją trzy podejścia do planów zawodowych uczestników: · Pod...

Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Źródła władzy w organizacji i zasady jej delegowania Struktura organizacyjna zapewnia stabilny, logiczny, jasny układ stosunków, w których kierownicy i pracownicy mogą działać na rzecz celów organizacyjnych. Podział władzy w strukturze organizacyjnej jest jedną z kluczowych decyzji w procesie orga...

Analiza systemu oceny okresowej pracownikw

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

Analiza syst emu oceny okresowej pracowników 1. Cele i zadania okresowej oceny pracowników. 2. Podstawowe zasady dobrego systemu oceny okresowej pracowników. 3. Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników. 4. Przykładowe arkusze okresowej oceny pracowników. 1. Cele i zadania okre...

System motywacyjny

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1232

SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Pojęcie motywacji. Człowiek na co dzień boryka się z mniejszymi bądź większymi problemami, staje przed koniecznością podejmowania bardziej lub mniej ważnych decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż oddziałują na niego różne bodźce, znajduje się w licznych warunk...

Systemy motywacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Teorie motywacji: Maslowa fizjologiczna bezpieczeństwa przynależności uznania samorealizacji ARD - Aldorfera egzystencjalne społeczne rozwoju McRellanda osiągnięć afiliacji władzy Potrzeby niezaspokojone motywują do działania. Motywowanie - jest jedną z podstawowych funkcji zarządza...

Strategiczne planowanie marketingowe

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa: MOKROOTOCZENIE Czynniki demograficzne Czynniki naturalne Czynniki gospodarcze Czynniki polityczno-prawne Czynniki społeczno-kulturowe Czynniki technologiczne Przedsiębiorstwo jako podmiot decyzyjny: POŚREDNICY DOSTAWCY KONKURENCJA TECHNOLOGIA PRAWO GOSPODA...

Style i metody kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Style i metody kierowania Ciemna noc pierwszego sierpnia 1798 roku, Abukir. W wyniku złego rozmieszczenia floty francuskiej i niekonwencjonalnej zagrywki Admirała Nelsona Napoleon Traci swą flotę wraz z francuskim okrętem flagowym. Analitycy zgodni są w twierdzeniach, że gdyby Cesarz ulokował swoją...

Style kierowania i kierownicy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Kierownik -autokrata wydaje rozkazy, upiera się, aby je wykonywano, określa działalność poszczególnych grup bez pytania ich o zdanie, samodzielnie udziela nagan i pochwał, utrzymuje dystans w stosunkach z pracownikami. Kierownicy-autokraci dzielą się z kolei na surowych, życzliwych i nieudolnych. ...

Style kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1694

Style kierowania Styl kierowania w kontekście procesu zarządzania oznacza utrwalony, indywidualny sposób zachowania kierownika w stosunku do podwładnych, w celu wywarcia wpływu na ich zachowanie i pobudzenia ich do działania w procesie realizacji celów organizacji. Czynniki, które wyrażają styl kie...