Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej. - strona 1 Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej. - strona 2 Pojęcia i ich opracowania z ekonomii rolniczej. - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcia - przychody, dochody, wynik finansowy. Przychody - to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu. Dochody - uzyskiwane z różnych źródeł przez daną osobę lub gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo w danym okresie dobra i usługi lub kwoty pieniężne. Wynik finansowy - różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym Pojęcie progu rentowności. Próg rentowności oznacza taką liczbę sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży zrównają się z kosztami ich uzyskania.
Pojęcie aktywów i ich elementy. Aktywa to kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych . Elementy aktywów: A . Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe III Należności długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe I Zapasy II Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pojęcie pasywów i ich elementy. Pasywa to źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa . Elementy pasywów: A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Rezerwy na zobowiązania II Zobowiązania długoterminowe III Zobowiązania krótkoterminowe IV Rozliczenia międzyokresowe
Konto księgowe jako podstawowe narzędzie ewidencji. Konto księgowe to podstawowe urządzenie służące do rejestracji operacji gospodarczych . Zawiera nazwę, symbol cyfrowy, dane identyfikacyjne operacji(np. treść operacji)oraz kwotę operacji.
Podstawowe przekroje klasyfikacyjne kosztów. Dla celów rachunkowości stosuje się rodzajowy oraz kalkulacyjny układ kosztów. Układ kalkulacyjny dzieli koszty na bezpośrednie (dotyczące bezpośrednio wytwarzania określonego produktu) oraz pośrednie, które związane są z koniecznością zabezpieczenia całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa i mogą być odnoszone na poszczególne wyroby i usługi jedynie w sposób umowny - pośredni przy pomocy kluczy podziałowych.

(…)


- obligacje
- listy zastawne
- certyfikaty inwestycyjne
- kontrakty terminowe
- opcje
- jednostki indeksowe
Giełdy papierów wartościowych i ich funkcje w gospodarce.
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych
Funkcje:
- Dzięki…
… pierwotny, rynek wtórny)
- rynek instrumentów pochodnych (derywatów)
- rynek kredytowy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz