Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia7 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia7 - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia7 - strona 3

Fragment notatki:

1 . Model org. wg Leavitta Zadania Ludzie
Otoczenie
Struktura Technologia
Org. jest uporządkowanym w pewien sposób systemem (całością) złozonym z czterech podstaw. elementów (podsystemów)
Ludzie - uczestnicy organizacji wraz z ich kwalifikacjami, hierarchią wartości, oraz motywacjami do działania (podsystem społecznej organizacji).
Zadania - rozumiane jako zbiór zamierzeń przewidzianych do realizacji, w określonym przedziale czasu.
Technologia - obejmująca zbiór sposobów osiągnięcia celów, spełnienia funkcji, realizacji zadań cząstkowych (metody, techniki, podsystem techniczny).
Struktura - to ogól realizacji obejmujący przede wszystkim stosunki i oddziaływania poszczególnych elementów.
2. Model zarzadzanania 7S
3. Szkoła klasyczna
Naukowa organizacja pracy
Teoria stworzona przez F.Taylora, który oparł swą filozofię na czterech zasadach:
- zarządzania, celem ustalenia najlepszej metody wykonywania każdego zadania
- naukowego doboru robotników, przydzielając im pracę, do której się najbardziej nadają
- naukowego wyszkolenia i doskonalenia robotników
- dobrej współpracy między kierownictwem a robotnikami
Metody te doprowadziły do okresowego wzrostu wydajności pracy i zwiększenia płac,
Klasyczna teoria organizacji
Powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami,
Uważany za założyciela H. Fayol próbował określić zasady i umiejętności skutecznego zarządzania. Zajmował się całością organizacji, skupiał uwagę na zarządzaniu, które jego zdaniem stanowiło najbardziej zaniedbana funkcją przedsiębiorstwa,
Twierdził, że kierowanie to umiejętność jak każda inna-można się jej nauczyć.
M. Weber opracował teorię biurokracji w zarządzaniu. Za idealna organizację uważał biurokrację tj. organ o określonej formalnie strukturze hierarchicznej, rządzącej się wyraźnie sformułowanymi przepisami i liniami podporządkowania, Zmierzał do usprawnienia organizacji przez doprowadzenie do przewidywalności i sprawności ich operacji,
4. Szkoła behawioralna - szkoła zachowań ludzkich-humanistyczna
Zapoczątkowana przez Ruch Stosunków Współdziałania. W wyniku doświadczeń E, Mayo określił typ „człowieka społecznego” motywowanego potrzebami społecznymi, pragnącego takich stosunków w pracy, które dają zadowolenie, co poprawia wydajność.
A. Maslow i D. McGregor już jako behawioryści wnieśli dwa nowe wymiary do nauk o zarządzaniu. Po pierwsze przedstawili bardziej wyrafinowane poglądy na człowieka i jego motywacje, Po drugie zastosowali metody badań naukowych do analiz sposobów zachowania się ludzi w organizacji jako całości. Wg Maslowa dążenie do zaspokajania potrzeb jest hierarchiczne. U podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne oraz bezpieczeństwa, u góry potrzeby ego i samorealizacji.


(…)

… managerami a podwładnymi może być określona za pomocą następującego wzoru:
I=N(2n/2+n-1)
I - liczba interakcji z podwładnymi
N- liczba podwładnych
Rozpiętość kierowania ma istotny wpływ na rodzaj struktury organizacyjnej. 22. Struktura formalna i nieformalna org. “Góra lodowa” organizacji Schematy org. służa do przedstaw. formalnej struk.org. oraz pokazują kto ponosi odpowiedzialność za okresl. zadania…
… ich motywować siłą, pieniędzmi i pochwałami, i teorię Y - założenie, że ludzie z natury są motywowani do pracy i dobrego wykonywania zadań
5. Kierunek systemowy - organizacja to żywy organizm i ma na nią wpływ otoczenie. Organizacja jest jednolitym ukierunkowanym systemem składającym się z wzajemnie powiązanych części. Działalność dowolnego segmentu systemu wpływa ma działalność każdego innego segmentu…
…. Planowanie, Organizowanie, Kontrolowanie
Przewodzenie)
Punktem wyjścia do pows. str. org. jest podział pracy, w chwili zaistnienia podziału pracy niezależnie od tego czego on dotyczy występ.powiązania między osobami, które wykon.poszcz. f-cje.
Menedżerowie muszą brać także pod uwagę, co aktualnie dzieje się w otoczeniu organizacji, a także to co może dziać się w przyszłości. Muszą oni podejmować decyzje…
… - deklaracja progr.
3. Strategia osiągania celów strategia przedmiotu działania startegia ceny
promocji
dystrybujcji
4. Środki niezbędne do realizacji celów
-surowce i mater.
-produkty gotowe
-usługi
-kadra
-kapitał
-informacja
5. Kontrola i powrót do doagnozy
40. Rodzaje strategii wg Mitzberga
1. Strategie przedsiębiorcze - twórcą strategii szef przed., wizja wyznacza kierunek wszelkich decyzji, cechuje…
… jak racjonalnie, efektywnie, skutecznie podejmować dec.
Kierunki i aspekty
- statystyczno-mat.- asp.ilościowy- dążenie do statystyczno-mat. rozw. problemów dec. Produktem są badania operacyjne, których celem jest optymalizacja dec. Wybór optymalny jest możliwy tylko wtedy gdy ilość informacji i wariantów jest ograniczona a problem daje się rozwiązać matematycznie - stratedzy wojskowi, inzynier.
- socjologiczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz