Podstawowe informacje - ochrona środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe informacje - ochrona środowiska - strona 1 Podstawowe informacje - ochrona środowiska - strona 2

Fragment notatki:


Efekt cieplarniany - odkryte w 1827 r, przez Jean Baptista Fourier'a. Pewne gazy w atmosferze powodują przepuszczanie promieniowania ku powierzchni Ziemi, ale tworzą one także barierę dla uciekającego ciepła, w formie dłuższych fal promieniowania, z powierzchni Ziemi do przestrzeni kosmicznej (CO2, CH4, NO2, CH7, freony) - zjawisko pozytywne! Smog londyński (mgła przemysłowa) - zaobserwowano w pierwszej połowie XX wie m.in. w Londynie w grudniu 1952 r. Powstaje w wilgotnym powietrzu, silne zanieczyszczonym głównie przez SO2 i CO2, oraz pyłem węglowym. W połączeniu z mgłą prowadzą do powstania drobnych kropelek H2SO4, zawieszonego w powietrzu. Prowadzi do niszczenia budynków, roślin, wywołuje duszności i komplikuje pracę układu krażenia. Smog fotochemiczny, Los Angeles, kalifornijski - w wyniku reakcji fotochem. NOx, CHx, CO i CO2, tworzą się subst. Toksyczne, jak azotan nadtlenku acetylu (PAN), aldehydy, O3, CO i ArH. Tworzy się głównie na terenach zurbanizowanych w postaci ciemno - brązowej chmury, Może wsyt. Od lipca do października przy temp. Od 24 do 35 C, przy wietrze o prędkości poniżej 2 m/s
Skutki: Ograniczenie widoczności 0,8 - 1,6 km Smog powduje wzrost zachorowalności Kwaśnie deszcze - wynik reakcji gazowych zanieczyszczeń powietrza i produktów ich przemian, zachodzących w głównych warstwach atmosfery z wodą. Największy udział mają SO2, NOx, CO2, które w kontakcie z wodą tworzą silne kwasy H2SO4, HNO3. Wspólnie z parami kwasu solnego opadają w postaci kwaśnych deszczy. Zakwaszenie gleby i wód Bezpośrednie uszkodzenie powierzchni roślin
Uszkodzenie elementów konstrukcji stalowych
Uszkodzenie piaskowców, wapieni, papieru, skóry, tekstyliów Pojęcia związane ze środowiskiem: Środowisko społeczne - wyznacza warunki zycia i wpływa na zachowanie człowieka (instytucje, hierarchie wartości, stosunki ekonom - polit. ) Środowisko geograficzne - otoczenie fizyczne i biologiczne w którym żyje społeczeństwo
Środowisko przyrodnicze - ogół przyrody ożywionej i nieożywionej stworzonej przez przyrodę bez ingerencji człowieka Środowisko antropogeniczne - przekształcone przez człowieka w którym dalej żądzą prawa przyrody Środowisko sztuczne - całkowity wytwór ludzkiej działalności Ochrona środowiska - czyli co?
Wszelkie działania prowadzące do zachowania, właściwego wykorzystania, odnowy zasobów i składników abiotycznych oraz biotycznych w środowisku naturalnym Czynniki abiotyczne - czynniki fizykochemiczne (temperatura, światło, ciśnienie atmosferyczne)
Czynniki biotyczne -czynniki ekologiczne polegające na odziaływaniu żywych organizmów w sposób bezpośredni lub pośredni na inne żywe organizmy ( określają zależności wewnątrz i międzygatunkowe)

(…)

… zapobiegania i łagodzenia ich skutków) Cele ochrony przyrody: Utrzymywanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów Zachowanie różnorodności biologicznej Zachowanie dziedzictwa geologicznego
Zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin/ zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu
Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody Utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i je składników Środowisko przyrodnicze - materialne elementy. Zespół materialnych elementów przyrody otaczających określony podmiot oraz czynników występujących w tym otoczeniu i mających znaczenie dla życia, rozwoju oraz istnienia podmiotu, stanowi jego środowisko przyrodnicze. Elementy środowiska przyrodniczego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz