Podatek od nieruchomości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek od nieruchomości-opracowanie - strona 1 Podatek od nieruchomości-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podatek od nieruchomości Jest podatkiem samorządowym, zaliczanym do podatków lokalnych. Jest to danina o charakterze majątkowym, bezpośrednim i rzeczowym, a także zwyczajnym i obligatoryjnym. Jej pobór może następować za pośrednictwem inkasenta. Podmiot Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki) nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
3) użytkownikami wieczystymi gruntów
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z tytułu prawnego, bądź jest bez tytułu Przedmiot opodatkowania Posiadanie:
1)  gruntu
2)  budynku lub części budynku,
3)  budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawa opodatkowania: a) dla gruntów - powierzchnia rzeczywista ustalona na podstawie ewidencji gruntów
b) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach kwadratowych
c) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość amortyzacyjna (kwotowo wyrażona wartość ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, będąca podstawą obliczenia amortyzacji w tym roku; w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego)
d) dla budowli, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - wartość rynkowa określona przez podatnika (gdy podatnik nie określił lub nie podał wartości odpowiadającej cenom rynkowym organ podatkowy powołuje biegłego) Stawka Rodzaj stawki uzależniony jest od przedmiotu opodatkowania:
- procentowe (proporcjonalne) - dla budowli
- kwotowe - dla budynków i gruntów
Wysokość stawek ustala rada gminy, z tym że ustawa określa stawki maksymalne. Górne granice stawek kwotowych są jednak corocznie podwyższane przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia
Zwolnienia : szeroki katalog o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, np. budowle kolejowe, budowle portowe, nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej oświaty, grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków ustawowych. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały dodatkowe zwolnienia przedmiotowe.


(…)

… prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej oświaty, grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków ustawowych. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały dodatkowe zwolnienia przedmiotowe.
Ustalenie i pobór należności podatkowych: analogicznie jak w podatku rolnym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz