podatek od nieruchomości - omówienie - Obowiązek podatkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatek od nieruchomości - omówienie - Obowiązek podatkowy - strona 1 podatek od nieruchomości - omówienie - Obowiązek podatkowy - strona 2

Fragment notatki:

. Podatek od nieruchomości - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Ustawa o opłatach i podatkach lokalnych.
PODMIOT PODATKU  podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
@ właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
@ posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
@ użytkownikami wieczystymi gruntów
@ posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub j.s.t.
OBOWIĄZEK PODATKOWY POWSTAJE  obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, np. nabycie nieruchomości.
Jeżeli istnienie obowiązku zależy od istnienia budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
PRZEDMIOT PODATKU  opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
@ grunty
@ budynki lub ich części
@ budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
WYŁĄCZENIA  opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in.:
@ użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
@ pod warunkiem wzajemności  nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
@ grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
@  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
@    nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich

(…)

… z nich:
# Zwolnienia podmiotowe
@ uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
@ publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową
@ instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, które są niezbędne do realizacji zadań
@ instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;
# Zwolnienia przedmiotowe
@ budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej
@ nieruchomości budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty
@ budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego
@ budynki gospodarcze lub ich części
@ zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
@ grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
@ grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz