Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe. - strona 1 Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe. - strona 2 Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe. - strona 3

Fragment notatki:

Pasywne i aktywne mechanizmy pobierania jonów przez rośliny wyższe.
Adsorpcja wymienna (faza niemetaboliczna ): jony, które wniknęły do wolnej przestrzeni korzenia AFS, ulegają w niej adsorpcji elektrostatycznej. Protoplasty ściany komórkowej i najbardziej zewnętrzna warstwa plazma lemmy mają określone centra o ładunku ujemnym . Ujemne centra adsorbują dodatnie kationy ; takie związanie nie jest stabilne ( kationy mogą ulegać wymianie na inne). Adsorpcja ma charakter wymienny ( najczęściej wymianie ulegają protony). Adsorpcji mogą ulegać też aniony ( w mniejszym stopniu bo w wolnej przestrzeni korzenia i ich adsorpcji w ścianach kom. I na zewnętrznej powierzchni plazma lemmy . Jest to proces fizyczny nie związany bezpośrednio z aktywnością metaboliczną protoplastu- faza niemetaboliczna. Aktywny transport( Faza metaboliczna). Przenikanie jonów przez plazma lemmę do cytoplazmy (symplastu ) wymaga nakładu energii. HIPOTEZY
1.nośników jonowych ( w plazmalemmie są organiczne cząstki, są specyficzne dla danych jonów). Mają zdolność wykonywania ruchów w plazmalemmie (obrotowe, wahadłowe) . Cząstka nośnika związuje dany jon a następnie przenosi go na drugą stronę plazma lemmy. Jon zostaje uwolniony a pusty nośnik wraca z powrotem. Ruch nośników i transport jonów wymaga nakładu energii, jej źródłem jest ATP . Ze względu na bezpośredni związek transportu jonów z metabolizmem oddechowym tę część procesu pobierania substancji mineralnych nazywa się fazą metaboliczną.
2. Pinocytoza- zewnętrzna powierzchnia plazma lemmy wraz z zaabsorbowanymi jonami pukla się do wnętrza komórki, tworząc zamknięty pęcherzyk, który znajduje się wewnątrz cytoplazmy, ale zawiera w sobie roztwór zewnętrzny. Pęcherzyk dzieli się na mniejsze pęcherzyki , poruszające się swobodnie w masie cytoplazmy. Zawartość tych pęcherzyków zostaje powoli włączona w metabolizm komórki. 3. Fagocytoza - polega na pochłanianiu przez protoplast drobnych cząst. ciał ( zachodzi tylko w zewnętrznych kom. Korzenia np. we włośnikach). W jej wyniku w cytoplazmie gromadzą się kationy . Powstaje różnica potencjałów między cytoplazmą a środowiskiem zewnętrznym . Jest przyczyną wciągania do cytoplazmy ujemnych anionów dla zobojętnienia tej różnicy. Dla zrealizowania pobierania jonów wystarczy metaboliczny transport jednego typu jonów, transport drugiego typu jonów jest wynikiem różnicy potencjałów między cytoplazmą a środowiskiem . Jony wciągane do wnętrza kom. przez wypełnione wodą pory w plazmalemmie w sposób bierny.
Przemiany azotu nieorganicznego u roślin
- rola reduktazy azotanowej i azotynowej.
Reduktaza azotanowa- to enzym, który katalizuje pierwszy etap asymilacyjnej redukcji azotanów ściślej reakcję redukcji azotanów do azotynów zachodzącą w cytoplazmie. Typowym donorem elektronów dla reduktazy azotanowej jest NADH. Organizmy roślinne mogą zawierać więcej niż jedną reduktazę azotanową. W glonach eukariotycznych i w korzeniach traw obok enzymu specyficznego względem NADH występuje także niespecyficzna reduktaza, korzystająca z NADH lub NADPH. Główne cechy reduktaz azotanowych pochodzących z roślin wyższych i glonów są bardzo podobne. Enzym ten jest homotetramerem zawiera po 1 cząst. FAD, hemu i molibdipteryny w każdej z 4 podjednostek białkowych. Kofaktory te pośredniczą w przeniesieniu elektronów na cząst. NO

(…)

… uczestniczy w redukcji azotanów i wiązania wolnego azotu oraz metabolizmie kwasów nukleinowych. U roślin duża część Fe związana jest z porfirynami do których należą enzymy: ferredoksyna( bierze udział w powstawaniu NADPH) i cytochromy( odpowiadają za magazynowanie energii w postaci ATP),a więc enzymy te biorą udział w procesach fotochemicznych, warunkują powolne uwalnianie energii świetlnej i wytwarzanie…
… podjednostek białkowych. Kofaktory te pośredniczą w przeniesieniu elektronów na cząst. NO3- jako źródła azotu. Reduktaza azotanowa jest jednym z niewielu enzymów roślinnych, których syntezę reguluje egzogenny substrat na poziomie ekspresji genu. Azotan musi być stale obecny, aby utrzymać stacjonarny poziom enzymu w komórce, ponieważ białko reduktazy ulega szybkiej degradacji. Aktywność reduktazy azotanowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz