Opracowanie testów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie testów - strona 1 Opracowanie testów - strona 2 Opracowanie testów - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych została uchwalona: 30 czerwca 2005. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych weszła w życie z dniem (obowiązuje od): 1 stycznia 2006. Ustawa o finansach publicznych została uchwalona: 26 listopada 1998. Ustawa o finansach publicznych zastąpiła: ustawę prawo budżetowe. Fundusz celowy może działać: jako osoba prawna lub rachunek bankowy. Fundusz celowy może: zaciągać kredyty i pozycji o ile ustawa powołująca fundusz tak stanowi; pożyczać pieniądze z budżetu państwa (lub samorządowego) tzn. otrzymywać dotacje. Samorządowe jednostki budżetowe mogą być tworzone przez: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego; rady gminne; rady powiatowe; wojewódzkie jednostki budżetowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych państwowa jednostka budżetowa nie może otrzymać z budżetu: dotacje podmiotowe; jednorazową dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe; pożyczkę. Zasada rozliczania się przez jednostkę budżetową metodą brutto została złamana: w wyniku wprowadzenia możliwości tworzenia w jednostkach budżetowych rachunku dochodów własnych; w wyniku wprowadzenia możliwości tworzenia w jednostkach budżetowych funduszu motywacyjnego. Dysponentów głównych ustala: wyłącznie minister finansów; Jacek Rostowski. Zakładami budżetowymi są: takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Państwowymi zakładami budżetowymi są w szczególności: zakłady obsługi rolnictwa; obsługi sportu i rekreacji; obrona narodowa; kultura fizyczna i sport; rolnictwo; budżety wojewodów; Plan finansowy zakładu budżetowego obejmuje (m.in.:): dotacje z budżetu; przychody; rozliczenia z budżetem; stan środków obrotowych. Plan finansowy jednostki budżetowej obejmuje: dochody i wydatki. Plan finansowy gospodarstwa pomocniczego obejmuje: rachunek wyników; stan środków obrotowych; wydatki stanowiące koszt działalności gospodarstwa pomocniczego. Plan finansowy środka specjalnego jest: roczny dla środków z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych. Środki finansowe zgromadzone na rachunku środka specjalnego przeznacza się na: cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę; cele wskazane w ustawie lub w uchwale na podstawie, której utworzono środki; Zakład budżetowy nie może: tworzyć gospodarstw pomocniczych; tworzyć rachunków dochodów własnych. Gospodarstwo pomocnicze może otrzymać od jednostki budżetowej: nie jest dotowane w żadnej formie przez jednostkę budżetową. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarstwo pomocnicze może otrzymać: dotacje przedmiotowe; jednorazowe dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gospodarstwa pomocnicze są tworzone: przez kierownika jednostki budżetowej; Państwowymi gospodarstwami pomocniczymi są:

(…)

… jednostki samorządu terytorialnego opracowuje w terminie: 21 dni ( trzech tygodni) od dnia uchwalenia ustawy budżetowej. Dochodami jednostki samorządu terytorialnego mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: zadania z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami; finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych. Dochodami własnymi gminy są: wpływy z podatków: podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, karta podatkowa; wpływy z opłat: opłata skarbowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna, opłata targowiskowa, opłata eksploatacyjna; Udziały w PIT (39.34%); Udziały w CIT (6.71%); Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe; Wpłaty…
… budżetowe, dla których ustanowiono odrębne przepisy (art. 121, ust. 2) to: GIODO; Rz Praw Dziecka; Kancelarii Sejmu; K Senatu; K Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Sądu Najwyższego; TK; Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego i administracyjnego; NIK; RPO; KRR i Tv; IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
Krajowego Biura Wyborczego; PIPracy. Do przychodów własnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz