opracowanie na egzamin - Turystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie na egzamin - Turystyka - strona 1 opracowanie na egzamin - Turystyka - strona 2 opracowanie na egzamin - Turystyka - strona 3

Fragment notatki:

Turystyka • Duże znaczenie ekonomiczne
• Odmienność definicji i metod obliczeniowych
• Największa gałąź gospodarki
• UNWTO prognozuje - ponad 1,56 mld wyjazdów zagranicznych w 2020r.
• W miarę stabilne tempo wzrostu
Dlaczego warto rozpatrywać ekonomiczne aspekty turystyki?? • Duża rola w tworzeniu miejsc pracy
• Duża rola w tworzeniu dochodu narodowego
• Negatywny wpływ na środowisko naturalne i lokalne tradycje
• Oddziałuje na ekonomiczną pozycję obszarów atrakcyjnych turystycznie
• Mnożnik turystyczny
• 260 mln osób pracuje na całym świecie w turystyce
• 9% wynosi udział turystyki w światowym PKB
Światowa Rada Turystyki i Podróży Turystyka wciąż niedoceniona
• branża turystyczna wypracowuje ponad dwa razy więcej dochodu niż górnictwo
• udział gospodarki turystycznej w PKB Polski w latach 2009-2010 był na stałym poziomie i wyniósł 5,3% rocznie (górnictwo 2,3%)
• w 2010 na POT przeznaczono 38 mln
Usługi Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej Funkcje gospodarcze usług 1. Funkcje obsługi procesów wytwórczych
2. Funkcje bytowe
3. Funkcje socjalne
4. Funkcje kulturotwórcze i oświatowe
5. Funkcje administracyjno-organizatorskie
6. Funkcje naukowo-badawcze
Rynek ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi do sprzedaży towary oraz usługi i reprezentującymi podaż, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone towary usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi (funduszem nabywczym) i reprezentującymi w ten sposób popyt.
Relacje zachodzące na rynku usług między • usługodawcami
• usługobiorcami
• usługodawcami a usługobiorcami
• stosunki równoległe - pomiędzy podmiotami jednej ze stron
• stosunki wymiany - pomiędzy dwiema różnymi Stronami
Klasyczna teoria usług . Usługami są wszystkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do wytwarzania
Rynek usług Cechy charakterystyczne rynku usług
1. Przyrodniczo-techniczna specyfika działalności usługowej
- brak rzeczowego charakteru usług,
- jedność produkcji i konsumpcji usług
- niemożność produkcji na zapas
2. Techniczno - eksploatacyjne zależności świadczenia usług
- zdeterminowanie przestrzenne
- sezonowość popytu i podaży
3. Ekonomiczno - organizacyjne właściwości działalności usługowej


(…)


• specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów
• klasyfikacja walorów
Infrastruktura turystyczna
dobra komplementarne
• zespół urządzeń i instytucji będący bazą materialną i organizacyjną rozwoju turystyki
• cztery podstawowe elementy: baza noclegowa, baza żywieniowa, baza towarzysząca, baza komunikacyjna
Usługi…
… zmiany
Komplementarne i substytucyjne
• dobra komplementarne: wzrost ceny jednego dobra powoduje spadek popytu na drugie (-)
• dobra substytucyjne: wzrost ceny jednego powoduje wzrost popytu na drugie (+)
Kompleksowość popytu turystycznego
• Potrzeby nabywców
• Dobra i usługi będące przedmiotem zainteresowania turystów
• Wydatki turystów
• Restytucyjny charakter popytu turystycznego
• Mobilność popytu…
… działania, pośrednio związane z turystyką, na przykład popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między państwami.
• Cele działalności:
• utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo,
• rozwijać przyjazne stosunki między państwami, oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów,
• rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej zagadnienia międzynarodowe o charakterze…
… na rozrywkę - 71% respondentów
• Wydatki na rekreację i hotele - 10% dochodu rozporządzalnego
• 65% - 50 zł na rozrywkę w tygodniu
• W 2010 Polacy prawie 42 mln razy odwiedzili kina
Rynek
• miejsce i forma konfrontowania popytu i podaży, komunikowania się dostawców z nabywcami oraz sprzedawania i kupowania produktów
• zbiór producentów i konsumentów
• wyodrębniony przedmiot transakcji
• ogół zachodzących…

Podaż i cena
• taka ilość dóbr i usług turystycznych, które przy określonej cenie wewnętrznej (turystyka krajowa) lub kursie wymiany walut danego kraju (turystyka zagraniczna) producenci są skłonni odstąpić
nabywcom krajowym lub zagranicznym (R. Łazarek)
• ilości produktu turystycznego oferowanego na sprzedaż przy danej cenie i w danym okresie
(S. Wodejko)
Podaż turystyczna
• tworzy układ czynników tj…
… turystycznego
• Wahania okresowe popytu turystycznego
Sezonowość w turystyce
• Wyrażona jest nierównomiernością w czasie i przestrzeni wielkości popytu turystycznego i liczby
świadczonych usług
• Cechy wahań sezonowych
- roczny cykl wahań
- systematyczność
- określona regularność
• Przyczyny występowania: naturalne i instytucjonalne
• Sezonowość usług rekreacyjnych
• Skutki sezonowe wykorzystania podaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz