Ekonomika turystyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4067
Wyświetleń: 8386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika turystyki - strona 1 Ekonomika turystyki - strona 2 Ekonomika turystyki - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: ekonomia wobec turystyki – rys historyczny, ekonomika turystyki – zakres, przedmiot i metody badań, rynek turystyczny i jego elementy, rynek turystyczny jako system relacyjny, formy rynku, rynek jako podsystem gospodarki narodowej, struktura przedmiotowa rynku turystycznego, popyt turystyczny.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: proces powstawania popytu turystycznego, podaż turystyczna, elementy podaży turystycznej, klasyfikacje podaży turystycznej, cechy specyficzne podaży turystycznej, cena na rynku turystycznym, kurs wymiany w turystyce, miejsce turystyki w gospodarce narodowej, ekonomiczne efekty turystyki, mnożnik turystyczny.

EKONOMIA WOBEC TURYSTYKI - RYS HISTORYCZNY
XVI- XVII w. - okres merkantylizmu:
Zainteresowanie jedynie krajowym i zagranicznym obrotem towarowym, wyjątek- Tomas Mun („Skarb Anglii z handlu zagranicznego” 1664 → wpływ wydatków podróżnych na bilans płatniczy)
XVIII i XIX w. - ekonomia klasyczna
Adam Smith- „Bogactwo Narodów” (1776): wzmianka o podróżach zagranicznych, ale dotyczących wyjazdów podejmowanych przez młodych arystokratów angielskich w celu zdobycia wykształcenia
XX w. - początek zainteresowania turystyką (szczególnie zagraniczną) przez rządy niektórych państw
pierwsze lata okresu międzywojennego- minister przemysłu i handlu Francji o gospodarczym znaczeniu turystyki (turystyka jako jeden z największych przemysłów narodowych, skuteczna praca nad utrzymaniem waluty, jej poprawą i stabilizacją)
1931 - Europejska Konferencja w Sprawie Korzyści Ekonomicznych z Turystyki w Nicei: powinien nastąpić wzrost zainteresowania państw problemami aktywizacji turystyki
1947 - Włoski kongres Turystyki, zwołany przez Izbę Handlową w Genui: stwierdzono m.in. że turystyka powinna znaleźć należne jej miejsce we włoskiej gospodarce narodowej i wysunięto postulat utworzenia rządowego organu turystycznego
1948 - Międzynarodowa Międzyparlamentarna Konferencja w Genui- Rapallo- San Remo (129 senatorów i posłów z 13 krajów): apel do rządów i parlamentów państw reprezentowanych w spotkaniu o zastosowanie w możliwie krótkim czasie środków zmierzających do złagodzenia lub zniesienia utrudnień hamujących ruch turystyczny; w dziedzinie polityki turystycznej wzywała m.in. do poprawy stanu organizacyjnego turystyki
1963 - Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie turystyki i podróży międzynarodowych w Rzymie; opinie, uchwały i zalecenia w sprawie:
ułatwień w formalnościach granicznych
współpracy technicznej i swobody poruszania się
zaniechania dyskryminacji turystyki jako czynnika rozwoju gospodarczego
organizacji turystyki
rozłożenie w czasie urlopów
rozwój podróży grupowych i usług turystycznych
w uchwale w sprawie rozwoju turystyki wyrażano przekonanie, że turystyka stanowi jedną z podstawowych form działalności ludzi, jako taka jest niezmiernie pożądana i godna pochwały oraz poparcia przez wszystkie narody i rządy
EKONOMIKA TURYSTYKI - ZAKRES, PRZEDMIOT I METODY BADAŃ
Ekonomia - samodzielna nauka o procesach gospodarczych w sferze: produkcji, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania potrzeb ludzkich (mikroekonomia, makroekonomia).
Ekonomiki funkcjonalne (gałęziowe, szczegółowe, stosowane) - badają poszczególne dziedziny gospodarki (sektory, gałęzie).
Ekonomika turystyki - jedna z ekonomik funkcjonalnych, która bada zjawiska, zasady, prawa i prawidłowości ekonomiczne (a także społeczne) rządzące turystyką jako sektorem gospodarki.


(…)

…, organizacji non-profit)
Ekonomika turystyki prowadzi badania na następujących szczeblach:
mikromikroekonomicznym - analiza funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa turystycznego albo grupy działających pod jednym kierownictwem lub będących jednym systemem obsługi klienta
mikroekonomicznym - badanie procesów zachodzących na subrynkach turystycznych (np. hotelarstwo, gastronomia, biura podróży…
… ekonomii)
PODAŻ TURYSTYCZNA
Podaż - ogół przedmiotów wymiany, które sprzedawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym czasie, w danych warunkach i po określonej cenie, ceteris paribus.
Podaż turystyczna - ilość produktu turystycznego oferowana na sprzedaż przez jednostki gospodarcze w turystyce w danym czasie i przy danej cenie (lub wartość pieniądza w stosunku do zagranicy, czyli przy danym kursie…
… działalności (EKD) - opracowana w 1989 przez EUROSTAT na podstawie Jednolitej Nomenklatury Działalności Wspólnoty Europejskiej; brak wydzielonej sekcji „turystyka” czy „gospodarka turystyczna”
od 1. styczna 1998 do 31. grudnia 1999 - równolegle Europejska Klasyfikacja Działalności i Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
od 1. stycznia 2000 do 30. kwietnia 2004 - Polska Klasyfikacja Działalności
od 1. maja 2004 - uaktualniona PKD oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług; nie wyodrębniono gałęzi „turystyka”
Turystyka w Polskiej Klasyfikacji Działalności:
Wprost: sekcja H - hotele i restauracje
sekcja I - transport, gospodarka magazynowa i łączność
Pośrednio związane:
budownictwo
handel
pośrednictwo finansowe
administracja publiczna
edukacja
działalność komunalna
działalność społeczna
rolnictwo
ochrona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz