Ochrona własności intelektualnej-wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 8218
Wyświetleń: 10745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej-wykłady - strona 1 Ochrona własności intelektualnej-wykłady - strona 2 Ochrona własności intelektualnej-wykłady - strona 3

Fragment notatki:I. Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobro materialne.
Własność intelektualna – pojęcie konwencyjne, pojawiające się w aktach międzynarodowych. Nie ma sprecyzowanej definicji, więc możemy powiedzieć, że własność intelektualna odnosi się do pewnego zbioru własności dóbr niematerialnych. Jest to ogół praw podmiotowych, których przedmiotem są nie materialne dobra prawnie, będące wytworem twórczości intelektualnej, umysłowej człowieka.
Przeciwstawmy dobra niematerialne dobrą materialnym, czyli rzeczą.
Rzeczy, które dzielimy na ruchomości i nieruchomości mogą być traktowane samoistnie w stosunkach społeczno gospodarczych. Ogólnie możemy powiedzieć, że są to części przyrody wyodrębnione spośród innych.
Pośród dóbr niematerialnych znane są dobra osobiste (23 art. Kodeksu Cywilnego) są to np.: nazwisko, godność, życie czy zdrowie...

Podstawowe znaczenie mają:
wspomniane rozporządzenie 510/2006 – opiera ochronę na systemie rejestracji i kontroli, tryb uzyskania ochrony zakłada jego wpis do rejestru, który prowadzi komisja wspólnot europejskich na podstawie wydanego rozporządzenia przez Komisję.
Przedmiot ochrony: oznaczenia kwalifikowane dwojakiego rodzaju (nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne). Różnica między tymi dwoma rodzajami sprowadza się do związku towaru z pochodzeniem z określonego obszaru. Te oznaczenia kwalifikowane odnoszą się tylko do określonej klasy towarów, o których jest mowa w traktacie i w rozporządzeniach (np. mięso, wędlin, ser, piwo, wyroby piekarnicze). Z zakresu rozporządzenia wyłączone są wina, napoje spirytusowe i wody mineralne...


WYKŁAD 1,2
Temat: Zagadnienie wprowadzające
Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobro materialne.
Ochrona dóbr niematerialnych.
Źródła prawa własności intelektualnej.
I. Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobro materialne.
Własność intelektualna - pojęcie konwencyjne, pojawiające się w aktach międzynarodowych. Nie ma sprecyzowanej definicji, więc możemy powiedzieć, że własność intelektualna odnosi się do pewnego zbioru własności dóbr niematerialnych. Jest to ogół praw podmiotowych, których przedmiotem są nie materialne dobra prawnie, będące wytworem twórczości intelektualnej, umysłowej człowieka. Przeciwstawmy dobra niematerialne dobrą materialnym, czyli rzeczą. Rzeczy, które dzielimy na ruchomości i nieruchomości mogą być traktowane samoistnie w stosunkach społeczno gospodarczych. Ogólnie możemy powiedzieć, że są to części przyrody wyodrębnione spośród innych.
Pośród dóbr niematerialnych znane są dobra osobiste (23 art. Kodeksu Cywilnego) są to np.: nazwisko, godność, życie czy zdrowie.
Nas interesują te dobra niematerialne określane jako dobra koncepcyjne. Kategoria dóbr koncepcyjnych jest dość szeroka i nie jednolita. Wyróżniamy:
utwory - literackie, artystyczne, naukowe w rozumieniu prawa autorskiego.
rozwiązania - wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topograficzne układy scalone.
oznaczenia - przedsiębiorstw, firma, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
Dobra nie materialne stanowią pewną wartość nie są rzeczami i nie mają postaci materialnej, istnieją niezależnie od rzeczy, ale rzecz jest substratem (nośnikiem), który pozwala nam poznać to dobro i korzystać z niego, np. dla:
Utworu literacki - egz. Książki
Znaku towarowego - towar
Wynalazku - maszyna
Jeżeli dobra niematerialne będą spełniać pewne przesłanki mogą być chronione jak rzeczy (za pomocą prawa podmiotowego). Najszersze

(…)

… i formie (spotykane przy ochronie dóbr osobistych)
opublikowanie treści wyroku sądu
III. Źródła prawa własności intelektualnej
Regulacje prawa polskiego
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 4 lipca 1994r.
Ustawa z 30 czerwca - prawo własności przemysłowej - ten akt prawny obejmuje swoim zakresem wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografia…
…. Wyrazem tego jest nowy akt prawny z 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Ustawa określa nie uczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej, zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom. Tym samym ustawa o zwalczaniu nie uczciwej konkurencji reguluje zapobieganie i zwalczanie nie uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, aktualnym stanie prawnym…
… i zabezpieczone przez normę prawną w celu ochrony interesów uprawnionego. Są też takie dobra własności przemysłowej, którym wystarcza ochrona deliktowa.
a) dobra chronione za pomocą prawa podmiotowego:
wynalazki
wzory użytkowe
wzory przemysłowe
zarejestrowane znaki towarowe
topografia układów scalonych
Prawo podmiotowe nabywa się poprzez rejestrację na podstawie decyzji administracyjnej urzędu patentowego
… albo mamy do czynienia ze specjalnym wykorzystaniem - rozpowszechnianie. Do treści autorskich praw majątkowych należy wynagrodzenie za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie, z zastrzeżeniem wyjątków, gasną z upływem lat 70-ciu od śmierci twórcy. Prawo to ma charakter terytorialny. Po upływie ochrony dzieło staje się domeną publiczną, jego reprodukcja nie wymaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz