Ochrona środowiska w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w Polsce - strona 1 Ochrona środowiska w Polsce - strona 2 Ochrona środowiska w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Początki działalności ochronnej w Polsce : Pierwsze formy prawne ochrony wybranych elementów środowiska w Polsce łączyć można z regaliami. DO najczęściej spotykanych należały regale łowiecki lub rybackie, a także górnicze i bartnicze Statut Kazimierza Wielkiego 1420r. - przepisy o karaniu za wyrąb drzewa w cudzym lesie, wypas świń na obcym terenie czy kradzież zboża
Statuty Wrackie 1423 r - ochrona cisa, zakaz polowania na cudzych terenach Rozwój prawa środowiskowego w II RP: 31.10 1918r, Rada regencyjna wydała dekret o opiece nad zbytkami sztuki i kultury. Zaliczono do nich m.in. ogrody ozdobne, aleje cmentarne i przydrożne oraz okazałe drzewa 19.09.1922r. - ustawa wodna
7.03.1932r. - ustawa o rybołówstwie
10.03.1934r. - ustawa o ochronie przyrody Rozwój prawa ochrony środowiskowego po II WŚ: Źródła ochrony przyrody w Polsce:
Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r: Art. 5 Art. 31 ust.3
Art. 68 ust.4
Art. 74
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 27.04.2001r. (przepisy ogólne, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, poważne awarie, środki finansowe, odpowiedzialność w ochronie środowiska, organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska, programy dostosowywawcze
Kompensacja przyrodnicza - rozumie się to przez zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie, tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych, w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych
Ochrona Środowiska - podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: Racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
Przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego Substancje niebezpieczne - jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii
Środowisko
Zanieczyszczenie Ustawa i ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r: Formami ochrony przyrody są: Parki narodowe Rezerwaty przyrody Parki krajobrazowe
Obszary chronionego krajobrazu

(…)

…, które do tej pory zajmowały się ochroną środowiska, w tym z wydziałów Ochrony Przyrody w Urzędach Wojewódzkich. Zadania GDOŚ: Współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody kontroli procesu inwestycyjnego Kontrola odpowiedzialności za szkody w środowisku
Gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody
Współpraca z organizacjami ekologicznymi Najstarsza organizacja ekologiczna na świecie założona przez Johna Muira, 1892 r. w USA. Obecnie liczy ok. 1,3 mln członków, realizuje wiele inicjatyw, programów i warsztatów - Sierra Club. Inne stowarzyszenia: Greenpeace, Polski Klub Ekologiczny…
… - nowa forma ochrony przyrody wprowadzona w naszym kraju od czasu UE. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartosi przyrodniczych Europy. Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami…
… Środowiska
O. zapobiegania wszelkim pogorszeniom
O. proaktywnej ochrony Traktat ateński z 16.04.2003 : Polska - sieć Natura 2000
Ustawa z dnia 16.04.2004 w ochronie przyrody: polskie prawo 2 rodzaje chronionych obszarów: Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): obszary wyznaczone w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin/zwierząt lub w celu…
…: Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny Ochrona środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności
Wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji
Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz