Obszary prawnie chronione- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary prawnie chronione- opracowanie - strona 1 Obszary prawnie chronione- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Obszary prawnie chronione – ustawa.
Ochrona środowiska w plan. przest.
1. Elementy środowiska na które ustalenia planu mogą mieć wpływ : + gleba, + powietrze
atmos., + klimat, + świat zwierzęcy
i roślinny, + krajobraz, + wody podziemne. Określenie formy
i skali kartograficzne na mapie w skali 1:10000 i opis.
2. Skutki dla środowiska które wynikają z projektowanego przeznaczenia terenu związane z :
+ emisją zanieczyszczeń do powietrza, + wykorzystaniem odpadów.
3. Skutki dotychczasowego sposobu zagos. i użytkowania terenu (ścieki, odpady, hałas).
4. Skutki jakie mogą wystąpić na projektowanych terenach i istniejących obszarach
chronionych i specjalnie chronionych (rezerwaty, parki krajo-brazowe, parki narodowe) .
5. Wnioski z przeprowadzonych ekspertyz - rozwiązania eliminujące lub ograniczające
negatywne oddziaływania na środ.
Problem ochrony środ. na etapie procesu gosp. gruntami. Decyzja o ustaleniu warunków
zabudowy w swej treści może zawierać ocenę oddziaływania na środowisko.
1. Wyróżniamy dwie grupy inwestycji :
I. Szczególne szkodliwe dla środowiska.
II. Pogarszające stan środowiska naturaln. Wykaz inwestycji należących do mgr I
zamieszczony jest w rozporządzeniu Min. Ochron. Środowiska. Przy każdej inwestycji
należącej do tej grupy musi być dołączona decyzja oceny oddziaływania na śród., a ta ocena
musi być uzgodniona z Min. Ochrony Śród.
i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Jeśli inwestycja należy do gr. II to decyzja musi być ustalona z wojewodą i woj.
inspektoratem sanitarnym.
2. Pozwolenie na budowę wymaga uzyskania przez inwestora opinii, ekspertyz (ocena
oddziaływania na środowisko).
Ustawa o ochronie przyrody.
Tereny ekologicznie chronione
1. Parki narodowe (tworzone na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów). Działalność gosp.
podporządkowana ochronie przyrody. Kieruje nim dyrektor parku, który dla potrzeb
administracji parku i ochrony przyrody sporządza plan ochrony parku (zasady
gospodarowania parkiem, ochrona przyrody), jest on zatwierdzany przez Min. Ochr. Śród.
Ustalenia zawarte w planie ochrony parku są wiążące przy sporządzaniu MPZP.
Nieruchomości SP leżące na terenie parku przechodzą na rzecz parku. Dyrektorowi parku
przysługuje prawo pierwokupu. Zmiana sposobu użytkowania gruntów wymaga zgody
dyrekto. parku. Plan zagosp. dotyczące obszarów pasów ochronnych parków wymagają
uzgod. z dyrekt. PN - obejmuje obszar chroniony, wyróż-niający się szczególnymi
wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społeczny-mi, kulturowymi i wychowawczymi, o
pow. nie mniejszej niż 1000 ha na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste
cechy krajobrazu.
2. Rezerwaty przyrody -obejmuje zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym
ekosystemy, okre-ślone gatunki rośl. i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające
istotną wartość ze względów nauk., przyrod., krajobrazowych. Tworzone na mocy decyzji
Min. Ochr. Śród. Zas. Nat. i Leś. Posiadają plan ochrony rezerwatu zatwierdzany przez Min.,
jego koincydencja z planem miejscowym jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz