Mikroekonomia - wykresy wszystkie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5810
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykresy wszystkie - strona 1 Mikroekonomia - wykresy wszystkie - strona 2 Mikroekonomia - wykresy wszystkie - strona 3

Fragment notatki:


Mikroekonomia- wykłady Wykład 10.10.2002 Ogólna charakterystyka przedmiotu. Etymologie nazwy.
Ewolucje poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym.
Przedmiot ekonomia.
Ad:1
Oiekonomia- dyscyplina, która ma ułatwić zachowanie i zarządzanie gospodarstwem domowym.
W XVIII wieku pojawia się określenie ekonomia polityczna- zespól reguł, jak kierować państwem. Przymiotnik polityczna oznacza, że mamy do czynienia z regułami sprawowania władzy nad państwem- polityka. Rousseau toczył spór o to, czy ta nazwa jest zasadna. Przedstawiciele niemieckiej szkoły historycznej twierdzili, że ta dyscyplina powinna się nazywać ekonomia narodowa (niem. nacionale ekonomia). Przedstawiciele kultury anglosaskiej- kultura społeczna (social ekonomy). W XIX wieku pod wpływem poglądów ekonomii neoklasycznej (Alfred Marschall) zaczęto lansować nową nazwę economics (ekonomika). Termin ten znalazł wielu zwolenników. Polska : Historia nazwy jest krótsza. Pierwszy etap dotyczył określenia ekonomia polityczna (ekonomia polityczna socjalizmu, kapitalizmu). Od kilkunastu lat używa się pojęcia ekonomia.
Działy ekonomii:
mikroekonomia,
makroekonomia.
Każdy dział ma sprecyzowany obszar zainteresowań.
Mikroekonomia- podejmowanie racjonalnych, mądrych decyzji, które u swoich podstaw mają rachunek ekonomiczny rynku pojedynczych produktów, pojedyncze usługi, zasób wiedzy na temat zachowywania się pojedynczych podmiotów w warunkach funkcjonowania rynku.
Makroekonomia- obraz stanu gospodarki, analiza syntetycznych wskaźników (PN, PK, budżet, skłonność do oszczędzania i konsumpcji w ramach danego społeczeństwa), segmenty gospodarki (obszary0, fluktuacja procesów gospodarczych (cykl koniunktury w gospodarce), inflacja bezrobocie.
Ad:2
Etapy kształtowania się podglądów ekonomicznych:
pierwsze myśli ekonomiczne- Biblia, Homer, rozważania dotyczące życia społeczności wiejskiej, ekspansji. Pierwsze poglądy V/VI w. p.n.e. (Ksenofanes, Platon, Arystoteles). Były to myśli traktowane jako pouczenia i normy do naśladowania. Przykłady zachowań etycznych. Ksenofanes- gospodarstwo domowe. Platon- uwaga na istotę idealnego państwa, opartego na społecznym podziale pracy (w ramach społeczeństwa wyodrębniają się pewne grupy, z których każda zajmuję się wykonywaniem pewnej działalności, konsekwencją jest pojawienie się zawodów i towarów). Arystoteles- to, co wiąże z gospodarowaniem, nie może stanowić zbioru norm do naśladowania, powinno opierać się na doświadczeniu, wnioski z działalności gospodarczej układają się w prawa ekonomii. Arystoteles zwraca uwagę na role pieniądza, jako środka cyrkulacji. T-P-T , T-P|| P-T (transakcja sprzedaży i kupna).


(…)

…,
polityka monetarna,
przepływy kapitałowe,
bankowość, kontrola płac i cen,
skala,
czarny rynek,
prawa własności,
prawa koncesjonowania gospodarki.
Gospodarka wolna, raczej wolna, represjonowana.
Stopień protekcjonizmu: bardzo niski- taryfa <4%, niski 5-9%, umiarkowany 10-14%, wysoki 15-19%, bardzo wysoki >20%.
Kraje całkowicie wolne: Hong Kong, Singapur, USA, Japonia, Tajwan, Wielka Brytania.
Poziom wolności ekonomicznej poszczególnych krajów znajduje przełożenie na tempo wzrostu gospodarki w dłuższym okresie czasu, a to ma wpływ na zmianę poziomu życia społeczeństw.
Wykład 21.11.2002
Krzywa możliwości produkcyjnych.
Aby w firmie można było prowadzić działalność, należy zgromadzić czynniki wytwórcze. Jeśli je posiadamy, i podejmujemy pewna działalność musimy znać pewne mechanizmy, które odnosimy do firmy. Krzywa możliwości produkcyjnych to krzywa transformacji produktu, przedstawia granice możliwości produkcyjnych. Jest ona wypukła od początku układu współrzędnych (wklęsła do początku układu współrzędnych). Jest to zbiór nieskończonej ilości punktów, z których każdy będzie oznaczał taką kombinację dwóch dóbr, przy pomocy, której mamy do czynienia z pełnym i efektywnym wykorzystaniem zasobów…
… jednakowego utargu TR= PxQx + PyQy Przedsiębiorca jedynie przy jednej kombinacji ilościowej dóbr jest w stanie uzyskać utarg maksymalny (krzywa możliwości produkcyjnych jest styczna do krzywej jednakowego utargu). To najkorzystniejszy asortyment produkcji. Kryterium oceny będzie wysokość utargu.
Granice możliwości produkcyjnych w krótkim i długim okresie czasu.
Możliwości
Poziomki
Truskawki
W kwintalach
A
B…
… poglądy ekonomiczne. Dużo czasu poświęcił wartości od strony konsumenta i producenta. Jeśli konsument ocenia jakąś wartość to robi to z punktu widzenia użyteczności tej wartości. Producent, gdy odnosi się do wartości, która jest jego udziałem, to patrzy na nią z punktu skali wyrzeczeń. D. Richardo- renta gruntowa, teoria wartości opartej na pracy, nierównomierny podział korzyści. B. Say- prawo rynków…
… siły roboczej.
Czynnik ludzki jest najważniejszy, gdyż człowiek podejmuje najważniejsze decyzje w procesie gospodarczym, kontroluje i jest odpowiedzialny za błędy.
technologia- kwalifikacje pracowników jako wiedza, przygotowanie zawodowe.
Zasoby, które możemy wykorzystać w procesie produkcji cechuje ograniczoność. Gdy dobra, którymi dysponujemy występują w ograniczonej (niedostatecznej) ilości (dobra
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz