Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa kredytowa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa kredytowa - strona 1 Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa kredytowa - strona 2 Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa kredytowa - strona 3

Fragment notatki:

KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe, przyczynia się do obniżenia dochodów, a równocześnie staranie o należyte zabezpieczenie posiadanych środków i egzekwowanie należności. Z kolei ożywienie gospodarcze wywołuje intensywne poszukiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i pociąga za sobą wzrost obrotów, rozszerzanie zakresu działania. Jednym ze źródeł zasilania w środki finansowe przedsiębiorstw jest kredyt
bankowy. „Kredyt bankowy jest stosunkiem ekonomicznym i prawnym pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Operacja udzielania kredytu jest operacją polegającą na przekazaniu kredytobiorcy przez bank środków pieniężnych, które zobowiązuje się on oddać z odsetkami w umówionym terminie.” Działalność kredytowa banków jest ważnym ogniwem w rozwoju przedsiębiorczości. Istnieje silny związek pomiędzy gromadzeniem przez banki depozytów, a skalą działalności kredytowej. Większość depozytów w banku to depozyty krótkoterminowe, lokowane przez ludzi, którzy mają zaufanie do bezpieczeństwa wkładów. Aby zaufania tego nie zawieść, banki muszą podejmować trafne decyzje kredytowe czyli udzielać jak najwięcej bezpiecznych kredytów podmiotom gospodarczym o wysokiej zdolności kredytowej. Priorytetem banków jest zatem rozwijanie portfela kredytowego wysokiej jakości, którą gwarantują:
trafne decyzje kredytowe,
niski stopień koncentracji kredytów,
duże rozproszenie branżowe, produktowe, regionalne.
Ogólne zasady udzielania kredytów ujęte są w Prawie Bankowym w art. od 4 do 35, a bardziej szczegółowe w regulaminach kredytowych poszczególnych banków.
Na podstawie art.12 ust.1 pkt. 2 Prawa Bankowego banki wydają regulaminy zawierania i wykonywania umów kredytowych. Regulaminy te określają rodzaje kredytów, warunki udzielania, wykorzystanie i spłaty kredytów. Zawierają prawa i obowiązki banku jak i klienta. W świetle prawa obie strony umowy kredytowej są równe, a umowa i regulamin określają uprawnienia i obowiązki stron. Klasyfikacji kredytów bankowych można dokonać według pięciu kryteriów, tj.: według przedmiotu wyróżnia się dwa podstawowe typy kredytów:
kredyt obrotowy - na finansowanie działalności bieżącej,
kredyt inwestycyjny - na finansowanie nakładów inwestycyjnych.
Kredyt obrotowy udzielany jest na uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy celem sfinansowania działalności operacyjnej tj. finansowanie środków obrotowych (zapasów, należności).

(…)

… i zaklasyfikowaniu kredytu do grupy ryzyka następuje udzielenie kredytu na podstawie umowy zawartej na piśmie między bankiem, a kredytobiorcą.
Umowa kredytowa jest umową nienazwaną i nie przewidzianą w przepisach kodeksu cywilnego. Umowa kredytowa powinna zawierać:
oznaczenie stron umowy,
określenie podstawowych obowiązków stron,
termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
kwotę i walutę…
… kształtowania się innych wielkości, a w szczególności: stanu zapasów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw.
Błędne jest identyfikowanie przepływów z zyskiem. Przepływy są szczególnie przydatne do analiz efektywności inwestycji, planowania zdolności płatniczej. Przy ocenie sytuacji finansowej, dokonywanej przez bank, sprawozdanie z przepływów pieniężnych powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście, na tle…
… taka sama, inne są jednak informacje wykazywane przy użyciu każdej z nich.. Ogólną koncepcję sprawozdania przepływów pieniężnych przedstawia schemat 2.
W przepływach wyodrębnia się ich podział według trzech rodzajów działalności gospodarczej, tj.: z działalności operacyjnej (bieżącej), działalności inwestycyjnej (lokacyjnej), działalności finansowej.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej pochodzą…
… w rachunku bieżącym,
kredyt w rachunku kredytowym,
kredyty dyskontowe,
kredyty akceptacyjne,
kredyty związane ze skupem faktur.
według prawnego zabezpieczenia:
lombardowe
hipoteczne
inne
w zależności od waluty wyróżnia się:
złotowe,
dewizowe.
1.2. Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa
Działalność kredytowa ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa banku, stąd też podstawowym kryterium udzielenia kredytu…
…, a zatem im jest wyższy, tym korzystniej. Świadczy on także o większych możliwościach wypłacalności przedsiębiorstwa wobec banków.
Wskaźnik efektu dźwigni finansowej, wyrażający korzyść osiągniętą w wyniku zaangażowania obcych kapitałów tj. kredytów i pożyczek liczy się według następującego wzoru:
Jeżeli wskaźnik przyjmuje wielkość powyżej 1, to powstaje pozytywny efekt dźwigni finansowej. Jest to skutek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz