Łacińskie paremie 2-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łacińskie paremie 2-opracowanie - strona 1 Łacińskie paremie 2-opracowanie - strona 2 Łacińskie paremie 2-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur (D.48.11.9) - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt (D.1.3.23) - Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację
Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit (D.50.17.23) - Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis, dispositio (ad D.9.2.32 pr) - W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania prawne
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest (D.2.14.38) - Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami [osób] prywatnych.
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (D.50.17.1) - Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet (I.2.23.7) - W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość
Optima est legum interpres consuetudo (D.1.3.37) - Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa
Ius civile vigilantibus scriptum est (D.48.8.24) - Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych
Leges ab omnibus intellegi debent (C.1.14.9) - Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D.1.3.17) - Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania
Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem (C.3.1.8) - We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem (C.7.45.7 pr.) - Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku
Advocatorum error litigatoribus non noceat (C.2.9.3 pr.) - Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom
Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere (D.1.3.24) - Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur (D.1.3.8) - Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest (D.50.17.202) - Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari (D.48.19.5 pr.) - Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego


(…)

….1.18.6.1) - Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami]
Lex retro non agit (ad C.1.14.7) - Ustawa nie działa wstecz
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (D.50.17.29) - To co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez „sam” upływ czasu
In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur (D.50.17.12) - Wykładnia testamentów opiera…
… zarzutu procesowego staje się powodem
Libera matrimonia esse antiquitus placuit (C.8.38.2) - Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne
Ne eat iudex ultra petita partium (ad D.10.3.18) - Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron
Nullus idoneus testis in re sua intellegitur (D.22.5.10) - Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
Venire contra factum proprium nemini licet (ad D.1.7.25) - Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
Prior tempore potior iure (C.8.17.3) - Pierwszy w czasie lepszy w prawie
Sententia facit ius inter partes (ad D.5.2.17.1) - Wyrok tworzy prawo między stronami
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat (D.22.3.2) - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy
Bis de eadem re ne sit actio (ad Gaium 4.107…
….50.17.90) - We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności
Vanae voces populi non sunt audiendae (C.9.47.12) - Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (D.1.1.10 pr.) - Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa
Non omne quod licet honestum est (D…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz