Łacina dla prawników - słówka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Łacina dla prawników - słówka - strona 1 Łacina dla prawników - słówka - strona 2 Łacina dla prawników - słówka - strona 3

Fragment notatki:

CZASOWNIKI: I
accuso, accusāre- oskarżam,
celo, celāre - zakrywam, ukrywam
cesso, cessāre - zwlekam, przestaje
cogito, cogitāre- myślę
condemno, condemnāre- skazuję,
delecto, delectāre - zachwycam
derego, deregāre- uchylam
do, dare- daję,
explico, explicāre- rozwijam
fatigo, fatigāre- męczę, nużę
guberno, gubernāre- rządzę
impero, imperāre - rządze, nakazuje
interrogo, interrogāre- pytam
laudo, laudāre - sławię, chwalę
narro, narrāre- opowiadam,
navigo, navigāre- żegluję
nego, negāre- zaprzeczam
populso, populsāre- przepędzam,
propero, properāre - spieszę (się)
sto, stoāre - stoję
supero, superāre - przewyższam, pokonuje
II
arce, arcēre - powstrzymuje, odpieram
debeo, debēre- powinienem,
doceo, docēre- uczę ( kogoś )
egeo, egēre- odczuwam brak, potrzebuję
moveo, movēre- wprawiam w podziw,
noceo, nocēre - przynoszę szkodę, szkodzę
pareo, parēre- zjawiam się
placeo, placēre - podobam się
sileo, silere- jestem cicho, milczę
spondeo, spondēre- przyrzekam,
video, videre- widzę, patrzę,
III
ago, agere- gnam, pędzę,
absolvo, absolvere- uwalniam
antepōno, anteponere- stawiam
cano, canere- śpiewam
cedo, cedere- idę
cognosco, cognoscere - poznaję
curro, currere- biegnę
defendo, defendere- bronię
delinquo, delinquere - popełniam wykroczenie, popełniam przestępstwo
dico, dicere- mówię,
disco, discere- uczę się
divido- dividere- oddzielam, rozumiem,
excolo, excolere- kształcę
facio, facere - robię czynię,
frango, frangere- łamię, podważam
fugio, fugere - uciekam
incumbo, incumbere- kładę się, obciążam
lego, legere- zbieram, czytam,
ludo, ludere- bawię się, gnam
ostendo, ostendere- pokazuję, przedstawiam
quaero, quaere- szukam, pytam peto, petere- sięgam (po co) (z acc.)
promitto, promittere- obiecuję przyrzekam,
prospicio, prospicere -patrzeć przed siebie, przewidywać
proveho, provehere -przewożę, wynoszę
rego, regere- kieruję, wiodę, określam
respicio, respicere - patrzeć za siebie, wracać myślą wstecz
satisfacio, satisfacere - czynię zadość, zaspokajam, zadowalam
scribo, scribere- piszę,
sto, stare- stoję,

(…)

… littera, litterae - litera
litterae, litterārum - (tylko Plural) piśmiennictwo, literatura
mora, morae- zwłoka
neglegentia, neglegentiae - niedbalstwo, lekceważenie
ora, orae- brzeg
patria, patriae- ojczyzna
poena, poenae- kara
procella, procellea- burza
sententia, sententiae- wyrok
scientia, scientiae- wiedza
terra, terrae- ziemia
2 Deklinacja
regina, reginae- królowa
vita, vitae- życie
3 Deklinacja…
…- rzecz
Neutrum
2Deklinacja
arma, armōrum- broń (tylko plural)
exemplum, exemplii- przykład
forum, fori - rynek, plac, sąd
initium, initii- wejście
imperium, imperii- rozkaz, władza matrimonium, matrimonii- małżeństwo
negotium, negotii- zajęcie
periculum, periculi- wystawienie na próbę, niebezpieczeństwo
solum, soli- grunt, ziemia
verbum, verbi- słowo
3 Deklinacja
carmen, carminis- pieśń,
certamen…
…, Homeri- Homer
Terentius, Terentii- Terencjusz,
Rhodus (Rhodos) - Rodos
Roma, Romae- Rzym
Romulus, Romula, Romulum- rzymski,
Numa- Numa
Ancus- Ankus
Ennius, Enii- Eniusz,
PRZYMIOTNIKI:
admirabilis, admirabile - godny podziwu, zadziwiający
alacer, alacris, alacre- ochoczy,
alius, alia, aliud- inny
ambulatorium, ambulatoria, ambulatorium - ruchomy, zmienny
antiquus, antiqua, antiquam- dawny, starożytny…

publicus, publica, publicum- odnoszący się do narodu,
pulcher, pulchra, pulchrum- piękna,
purus, pura, purum- czysty
Rhodius, Rhodia, Rhodium - Rodyjski
singulus, singula, singulum- pojedynczy,
summus, summa, summum- najwyższy
supplex, supplicis- pokorny,
speciālis, speciāle- specjalny,
studiōsus, studiōsa, studiōsum - gorliwy zapoalony
vetus, veteris - stary, dawny
INNE:
ab- od, z ( + Abl ),
ad…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz