Konstytucja i rodzaje sposobu rządów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 315
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja i rodzaje sposobu rządów-opracowanie - strona 1 Konstytucja i rodzaje sposobu rządów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zasada konstytucjonalizmu: przepisy ustawy zasadniczej (konstytucji) regulują zasady fundamentalnej kwestii praw i obowiązków obywateli.
Konstytucja:
w znaczeniu formalnym: istnieje w formie konkretnego aktu prawnego
w znaczeniu materialnym: ma znaczenie szersze, może być w szczególności całokształtem norm ustrojowych, także zwyczajowych, np. Wielka Brytania.
Znaczenie konstytucji polega na tym, że jest to zazwyczaj konstytucja sztywna, czyli trudna do zmiany.
zasada trójpodziału władzy (omawiana wcześniej)
zasada państwa prawnego : podstawą działania organów państwa muszą być obowiązujące powszechnie przepisy prawa, a gdy idzie o wkraczanie w strefę ochrony praw wolności obywateli to taką podstawę muszą stanowić przepisy rangi ustawowej. Z zasady suwerenności ludu wynika, że prawa i wolności obywatelskie mogą być regulowane aktami o randze co najmniej ustawowej. Dekrety z mocą ustawy mogą regulować prawa i wolności obywateli. Rozporządzenia nie są wydawane przez parlament, a więc nie przez przedstawicieli ludu. Obywatelowi wolno czynić wszystko, co nie zostało mu zakazane przez prawo.
zasada pluralizmu politycznego (wolności zrzeszania się, tworzenia różnych partii politycznych): jest związana z rolą partii we współczesnej demokracji
zasada neutralności światopoglądowej państwa: władze publiczne nie powinny zajmować żadnego stanowiska wobec światopoglądu (wobec spraw religijnych)
Dwa rodzaje sposobu rządów:
system parlamentarno-gabinetowy
system prezydencki (prezydencjalny)
Różnice pomiędzy tymi systemami:
ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem (system parlamentarno-gabinetowy0 lub przed prezydentem (system prezydencki)
votum nieufności spotykane tylko w systemie parlamentarno-gabinetowym
typowe przykłady systemu prezydenckiego to USA i Rosja.
Problem odpowiedzialności władzy wykonawczej:
odpowiedzialność prezydenta
odpowiedzialność rządu i poszczególnych ministrów
Dwa rodzaje odpowiedzialności (kryterium podziału jest podstawą odpowiedzialności):
prawna (konstytucyjna): odpowiedzialność za naruszenie prawa (konstytucji i ustaw)
impeachment - średniowieczna Anglia - polega na ty, że Izba Gmin mogła oskarżyć królewskiego urzędnika o naruszenie prawa , a sądziła go Izba Lordów; współcześnie w Stanach Zjednoczonych istnieje Izba Reprezentantów, która wydaje oskarżenie w przypadkach zdrady stanu, przekupstwa i innych ciężkich nadużyć, sądzeniem zajmuje się Senat. Kary mogą być różne: pozbawienie urzędu, zakaz wykonywania urzędu i inne.
są także państwa, w których funkcje te pełni specjalnie powołany do tego celu organ, np. Trybunał Stanu.


(…)

… prawna państwa:
państwa unitarne: żadna z części państwa nie ma atrybutów suwerenności
państwa federalne (związkowe): złożone z krajów związkowych
konfederacje: związki państw
Podział państwa:
podział zasadniczy (na województwa, powiaty i gminy)
podziały pomocnicze (np. podział Łodzi na osiedla)
podziały specjalne (np. podział na nadleśnictwa)`

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz