Komunikacja interpersonalna - omówienie (sem 1)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja interpersonalna - omówienie (sem 1) - strona 1 Komunikacja interpersonalna - omówienie (sem 1) - strona 2 Komunikacja interpersonalna - omówienie (sem 1) - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja Komunikacja interpersonalna
proces organizowania wiadomości w celu
stworzenia znaczenia
Dr Mirosław Łoboda
Symbol
Wiadomości
słowa, dźwięki, działania, gesty – którymi ludzie
w toku interakcji wyraŜają siebie wobec innych
mogą mieć charakter symboliczny
RóŜne formy symboli
słowa
piktogramy
alfabet Morse’a
emotikony
gesty
słowo, dźwięk, działanie, gest
odnoszący się do jakiegoś obiektu
przeznaczony do jego reprezentowania
Język
najpowszechniejszy zestaw symboli werbalnych
pozwalający na
odbieranie wiadomości w formie słów
przekształcanie ich znaczenia
moŜe występować w formie mówionej i pisanej
1
Język pisany (kod werbalny)
zestaw słów (słownictwo) dostępnych osobie
posługującej się językiem
w języku pisanym elementy niewerbalne
oddawane są:
znakami przestankowymi: ! ? ... ; ( )
podkreśleniami
DUśYMI LITERAMI
kursywą
pogrubieniami
pisaniem z odstępami
Symbole niewerbalne
dźwięki, działania, gesty, co do których ludzie
uzgodnili, Ŝe mają wspólne znaczenie
mogą być komunikowane przez róŜne zachowania:
kontakt wzrokowy
postawę
gest
sposób aranŜacji przestrzeni i czasu
W języku mówionym elementy niewerbalne
przekazywane są poprzez:
dykcję
modulację głosu
siłę głosu
intonację
szybkość mówienia
dźwięki paralingwistyczne (chrząknięcia, śmiech)
Organizowanie
proces tworzenia i otrzymywania wiadomości
werbalnych i niewerbalnych oraz odpowiadania
na nie
wymaga dokonywania wyborów
między róŜnymi moŜliwościami
wybory wpływają na tworzone znaczenia
Ludzie do pewnego stopnia...
Znaczenie
odnosi się do interpretacji wiadomości
jak jest ona rozpoznana i rozumiana
moŜe być osobiste lub podzielane przez innych
mogą podzielać znaczenia poszczególnych słów
lub wydarzeń
mogą nadawać im znaczenie osobiste i
indywidualne
socjalizacja
stosownie do swych doświadczeń, kultury,
przekonań, środowiska, przynaleŜności do organizacji
2
Komunikacja jako transfer informacji:
Modele komunikacji
źródło wysyła wiadomość przez kanał do odbiorcy
źródło (nadawca) = twórca wiadomości
kanał = środek przekazu wiadomości
Proces komunikacji jako:
transfer informacji
uzgadnianie znaczenia
pisemny
słowny
niewerbalny
pośredniczący
odbiorca = osoba/grupa (audytorium nadawcy)
szumy = zakłócenia pochodzące ze środowiska
Komunikacja jako transfer informacji
szumy
szumy
Zrozumienie sytuacji komunikacyjnej
za pomocą 5 pytań
szumy
1.
2.
kodowanie
wiadomość
dekodowanie
nadawca
3.
odbiorca
4.
5.
szumy
szumy
Kto ?
Co ?
Do kogo ?
Jakim kanałem ?
Z jakim skutkiem ?
szumy
W modelu transferu informacji
Komunikacja jako uzgadnianie znaczenia załoŜenia
Nadawca
dokonuje świadomych wyborów wiadomości
przekazywanych dla osiągnięcia celu
musi znaleźć sposób na jasne wyraŜenie tego, co
myśli
kluczowe pytania
modelu
Czy nadawca skutecznie przekazuje zawarte w wiadomości znaczenia ?
Czy odbiorca precyzyjnie zrozumiał, co nadawca chciał mu przekazać ?
komunikacja zachodzi w dwóch kierunkach
cele procesu komunikacji:
wzajemne zrozumienie obu uczestników
osiągnięcie zgody co do znaczenia wiadomości
2 modele:
model interakcyjny
model transakcyjny
3
Model interakcyjny komunikacji
szumy
szumy
Transakcyjny model komunikacji
szumy
Obszar
podzielanych
znaczeń
kodowanie
nadawca
szumy
dekodowanie
odbiorca
wiadomość
dekodowanie
szumy
kodowanie
nadawca/odbiorca
kodowanie
dekodowanie
kanał
szumy
szumy
szumy
Szef:
„Skończ pracę tak szybko, jak to jest moŜli

(…)


odbiorcy
Nawykowe wzorce reagowania –
wypracowane na własny uŜytek
Problem:
nowa lub szczególnie trudna sytuacja
niezadowolenie ze sposobu rozwijania się relacji
Reagowanie: parafraza
reakcja potwierdzająca zrozumienie
powtórzenie komunikatu własnymi słowami, w
skróconej, nieco zmienionej formie
Rozumiem, Ŝe chodzi Pani o to, Ŝe...
Reagowanie : pytania
Poszukiwanie u rozmówcy dodatkowych
informacji…

Zmiana wielkości źrenic (2-8 mm)
Wskaźnik mrugania (zwykle co 3-10”)
Stopień otwarcia oczu (szeroko otwarte – przymknięte)
Wyraz oczu (maślane oczy – mordercze spojrzenie)
Jednostka patrzy na partnera częściej, gdy go słucha,
niŜ gdy sama mówi (3:1)
Czas trwania spojrzenia: od 2’’ do 10’’
Kobiety spoglądają na siebie częściej
Osoby pozostające w dobrych relacjach mają znacznie
częstszy kontakt wzrokowy…

podczas tańca
podczas badania lekarskiego
w czasie składania Ŝyczeń
brak związku między dotykiem
a poczuciem intymności
dotyk
funkcjonalny
UWAGA !
Z powodu konotacji z seksem i agresją –
dotyk stanowi sygnał
o bardzo duŜej sile oddziaływania
Istnieją normy społeczne regulujące
akceptowany obszar i liczbę dotyków
w zaleŜności od charakteru związku interpersonalnego
Funkcje komunikacyjne dotyku
Wspieranie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz