Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litosfera, hydrosfera, atmosfera, pedosfera, biosfera)
a) środowisko przyrodnicze - zespół elementów abiotycznych i biotycznych powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących
b) krajobraz - zewnętrzny wygląd fragmentu powierzchni Ziemi. Całość złożona z oddziałujących na siebie geokomponentów (podstawowych komponentów przyrodniczych).
c) geokompleks - fragment terytorium zawarty w granicach fizycznogeograficznych, jest to:
- przestrzennie - jednostka przyrodnicza
- relatywnie - zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo powiązanych komponentów, stanowiący całość dzięki zachodzącym na nim procesom i współzależnościom budujących go komponentów d) facja - termin używany także w botanice, najniższa jednostka systematyki fitosocjologicznej. Najprostszy kompleks przyrodniczy odznaczający się jednością litologiczną, glebową oraz występowaniem jednej fitocenozy
2. Co to są geokompleksy częściowe (wg Haasego 1964) - są to małe elementy krajobrazu (który jest systemem hierarchicznym) często znajdujące się w stanie przejściowym, dalekim od równowagi (ich struktura szybko reaguje na bodźce). Są składowymi dużych systemów krajobrazowych (geosystemów), które są wysoce stabilne. - do podstawowych geokompleksów częściowych zaliczamy: mortotopy?, litotopy, hydrotopy, rizotopy?, klimatopy, fitotopy
3. Wyjaśnij pojęcie ekologia krajobrazu i omów zasady ekologii krajobrazu wg Forman`a i Gordona`a 1986 - ekologia krajobrazu - jest to nauka stosowana o gospodarowaniu zasobami przyrody, jednocząca różne podejście i traktująca środowisko geograficzne jako system holistyczne - zasady ekologii krajobrazu: a) krajobrazy są heterogeniczne i różniące się strukturalnie i funkcjonalnie wg potoków materii i energii między istniejącymi elementami krajobrazu: płatami, korytarzami i matrycami
b) różnorodności biotycznej, w myśl której heterogeniczność krajobrazu rośnie proporcjonalnie do liczby gatunków roślin i zwierząt występujących w danym elemencie krajobrazowym
c) dystrybucji substancji pokarmowych, zgodnie z którą prędkość obiegu materii mineralnej i organicznej między elementami krajobrazu zależy od intensywności potoków w tych elementach
d) różnorodność krajobrazowa determinuje wzrost obiegu materii i energii
e) krajobrazowej stabilności, mówiącej o odporności krajobrazu na działanie czynników zewnętrznych i zdolności do powrotu do stanu pierwotnego


(…)

biocenoza, tj. zespół populacji różnych gatunków fauny i flory, związanych wzajemnie ze sobą i z naturalnym środowiskiem ich życia, splotem różnorakich zależności energetycznych i funkcjonalnych. Celem badania ekosystemów jest poznanie zależności między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia.
21. Omów definicję korytarza ekologicznego (podaj przykład o randze europejskiej)
Jest to struktura…
… kompozycją elementów strukturalno - funkcjonalnych krajobrazu różnej skali i rangi. Jako złożony materialno - energetyczny system funkcjonuje na poziomie topicznym. System czterowymiarowy (zróżnicowany strukturalnie, funkcjonalnie, przestrzennie i czasowo). Dostarcza bodźców wzrokowych (multisensorycznych)
4. Omów składowe środowiska przyrodniczego (komponenty abiotyczne i biotyczne)
a) czynniki abiotyczne
… oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwienie przemieszczenia się gatunków
- wzbogacające i regulujące oddziaływanie na otaczające tło
- modyfikacja mikroklimatu i spływu powierzchniowego
- przykład o randze europejskiej: korytarz ekologiczny doliny Bugu, Wisły;
Korytarz ekologiczny to ciąg roślinności dzikiej, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.
Korytarze ekologiczne - umożliwiają one przemieszczanie się organizmów oraz ich wzajemne kontakty Np. doliny rzeczne, pasma górskie, prądy rzeczne.
Najważniejsze leśne korytarze ekologiczne…
… a lądem lub jeziorem, lasem, łąką). W strefie tej obserwuje się zazwyczaj przenikanie komponentów jednej biocenozy do drugiej, a więc występowanie gatunków charakterystycznych dla obu stref sąsiednich, jak i specyficzną dla ekotonu florę i faunę czyli organizmy ograniczające się tylko do ekotonu. Zjawiskiem często obserwowanym w strefie styku jest wzrost liczby gatunków i ich liczebności. Wiąże…
… - jednostka taksonomiczna w ramach hierarchicznego systemu fizycznogeograficznego podziału regionalnego, wydzielenia na podstawie zróżnicowania cech hydrograficznych, biogeograficznych i glebowych, głównie położenia, morfometrycznych i genetycznych cech rzeźby oraz litologii. W przyjętym systemie regionalizacji jednostkami wyższego rzędu są podprowincje, niższe zaś mezoregiony. Dla terenu kraju wyróżnia…
… A i powoduje dalsze jego przekształcenie (sprzężenie zwrotne dodatnie lub ujemne)
45. Scharakteryzuj główne procesy odpowiedzialne za funkcjonowanie geokompleksów i podaj przykłady rozwoju wybranego geokompleksu (np. wydmy, doliny, jeziora...)
1. Denudacja mechaniczna i geochemiczna
2. Procesy geodynamiczne
3. Cykl biologiczny
4. Obieg wody
5. Cyrkulacja atmosferyczna
46. Co to jest bariera geochemiczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz