Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1) - strona 1 Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1) - strona 2 Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1) - strona 3

Fragment notatki:


Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litosfera, hydrosfera, atmosfera, pedosfera, biosfera)
a) środowisko przyrodnicze - zespół elementów abiotycznych i biotycznych powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałujących
b) krajobraz - zewnętrzny wygląd fragmentu powierzchni Ziemi. Całość złożona z oddziałujących na siebie geokomponentów (podstawowych komponentów przyrodniczych).
c) geokompleks - fragment terytorium zawarty w granicach fizycznogeograficznych, jest to:
- przestrzennie - jednostka przyrodnicza
- relatywnie - zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo powiązanych komponentów, stanowiący całość dzięki zachodzącym na nim procesom i współzależnościom budujących go komponentów d) facja - termin używany także w botanice, najniższa jednostka systematyki fitosocjologicznej. Najprostszy kompleks przyrodniczy odznaczający się jednością litologiczną, glebową oraz występowaniem jednej fitocenozy
2. Co to są geokompleksy częściowe (wg Haasego 1964) - są to małe elementy krajobrazu (który jest systemem hierarchicznym) często znajdujące się w stanie przejściowym, dalekim od równowagi (ich struktura szybko reaguje na bodźce). Są składowymi dużych systemów krajobrazowych (geosystemów), które są wysoce stabilne. - do podstawowych geokompleksów częściowych zaliczamy: mortotopy?, litotopy, hydrotopy, rizotopy?, klimatopy, fitotopy
3. Wyjaśnij pojęcie ekologia krajobrazu i omów zasady ekologii krajobrazu wg Forman`a i Gordona`a 1986 - ekologia krajobrazu - jest to nauka stosowana o gospodarowaniu zasobami przyrody, jednocząca różne podejście i traktująca środowisko geograficzne jako system holistyczne - zasady ekologii krajobrazu: a) krajobrazy są heterogeniczne i różniące się strukturalnie i funkcjonalnie wg potoków materii i energii między istniejącymi elementami krajobrazu: płatami, korytarzami i matrycami
b) różnorodności biotycznej, w myśl której heterogeniczność krajobrazu rośnie proporcjonalnie do liczby gatunków roślin i zwierząt występujących w danym elemencie krajobrazowym
c) dystrybucji substancji pokarmowych, zgodnie z którą prędkość obiegu materii mineralnej i organicznej między elementami krajobrazu zależy od intensywności potoków w tych elementach
d) różnorodność krajobrazowa determinuje wzrost obiegu materii i energii
e) krajobrazowej stabilności, mówiącej o odporności krajobrazu na działanie czynników zewnętrznych i zdolności do powrotu do stanu pierwotnego


(…)

biocenoza, tj. zespół populacji różnych gatunków fauny i flory, związanych wzajemnie ze sobą i z naturalnym środowiskiem ich życia, splotem różnorakich zależności energetycznych i funkcjonalnych. Celem badania ekosystemów jest poznanie zależności między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia.
21. Omów definicję korytarza ekologicznego (podaj przykład o randze europejskiej)
Jest to struktura…
… kompozycją elementów strukturalno - funkcjonalnych krajobrazu różnej skali i rangi. Jako złożony materialno - energetyczny system funkcjonuje na poziomie topicznym. System czterowymiarowy (zróżnicowany strukturalnie, funkcjonalnie, przestrzennie i czasowo). Dostarcza bodźców wzrokowych (multisensorycznych)
4. Omów składowe środowiska przyrodniczego (komponenty abiotyczne i biotyczne)
a) czynniki abiotyczne
… oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwienie przemieszczenia się gatunków
- wzbogacające i regulujące oddziaływanie na otaczające tło
- modyfikacja mikroklimatu i spływu powierzchniowego
- przykład o randze europejskiej: korytarz ekologiczny doliny Bugu, Wisły;
Korytarz ekologiczny to ciąg roślinności dzikiej, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie uprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły mechanizmów do przemieszczania się.
Korytarze ekologiczne - umożliwiają one przemieszczanie się organizmów oraz ich wzajemne kontakty Np. doliny rzeczne, pasma górskie, prądy rzeczne.
Najważniejsze leśne korytarze ekologiczne…
… a lądem lub jeziorem, lasem, łąką). W strefie tej obserwuje się zazwyczaj przenikanie komponentów jednej biocenozy do drugiej, a więc występowanie gatunków charakterystycznych dla obu stref sąsiednich, jak i specyficzną dla ekotonu florę i faunę czyli organizmy ograniczające się tylko do ekotonu. Zjawiskiem często obserwowanym w strefie styku jest wzrost liczby gatunków i ich liczebności. Wiąże…
… - jednostka taksonomiczna w ramach hierarchicznego systemu fizycznogeograficznego podziału regionalnego, wydzielenia na podstawie zróżnicowania cech hydrograficznych, biogeograficznych i glebowych, głównie położenia, morfometrycznych i genetycznych cech rzeźby oraz litologii. W przyjętym systemie regionalizacji jednostkami wyższego rzędu są podprowincje, niższe zaś mezoregiony. Dla terenu kraju wyróżnia…
… A i powoduje dalsze jego przekształcenie (sprzężenie zwrotne dodatnie lub ujemne)
45. Scharakteryzuj główne procesy odpowiedzialne za funkcjonowanie geokompleksów i podaj przykłady rozwoju wybranego geokompleksu (np. wydmy, doliny, jeziora...)
1. Denudacja mechaniczna i geochemiczna
2. Procesy geodynamiczne
3. Cykl biologiczny
4. Obieg wody
5. Cyrkulacja atmosferyczna
46. Co to jest bariera geochemiczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz