Komitety i rady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komitety i rady - strona 1 Komitety i rady - strona 2

Fragment notatki:

Komitety i rady Oprócz ministrów na szczeblu centralnym istnieją naczelne organy administracji noszące inne nazwy i zorganizowane według innych zasad. Podmioty te zorganizowane są jako komitety i rady.
Komitet Integracji Europejskiej Została utworzony na podstawie ustawy z 1996r. Komitet ten jest naczelnym organem do spraw programowania i koordynowania procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE oraz programowania i koordynowania prac dostosowawczych Polskę w zakresie instytucji prawnych opiniowanie projektów aktów prawnych co do ich zgodności z prawem UE koordynowania przedsięwzięć związanych z otrzymywaniem pomocy zagranicznej.
Komitet przedstawia RM założenia programów dostosowawczych i integracyjnych z UE, projekty aktów prawnych, rozstrzygnięcia związane z przeznaczenie otrzymanych środków finansowych. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący (członek RM), sekretarz (powoływany i odwoływany przez Premiera) członkowie (ministrowie 8 resortów). W razie rozpatrywania sprawy należącej do zakresu działania ministra niebędącego członkiem Komitetu, minister ten uczestniczy w posiedzeniach Komitetu z prawem głosu. Komitet wydaje Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej.
Komitet Badań Naukowych Został utworzony ustawą z 1991r. Jest to kolegialny organ do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Komitet przedstawia RM projekty założeń polityki naukowej, kierunki badań naukowych, prac rozwojowych, opracowuje wnioski dotyczące zawierania umów międzynarodowych w zakresie współpracy naukowej, dokonuje podziału finansów pomiędzy jednostki naukowe. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący (minister właściwy do spraw nauki), dwóch zastępców, sekretarz, członkowie (w liczbie 5, powoływani przez Premiera spośród członków rządu). Członkami mogą być osoby posiadające tytuł naukowy, zatrudnione w jednostce naukowej. Członków wybiera się w bezpośrednich wyborach. W 2003 został zniesiony urząd Komitetu Badań Naukowych. Obecnie Komitet obsługuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, zapewnia otwarty, pluralistyczny charakter. Niezależna od RM
Członków powołuje Sejm(4), Senat(2) i Prezydent(3). Kadencja trwa 6 lat. Przewodniczącego wybiera prezydent spośród członków rady. Członek nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego. Projektuje kierunki polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, wydaje koncesje na rozpowszechnianie programów, sprawuje kontrole nad działalnością nadawców, określa opłaty abonamentowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz