Komitety, centra, rady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komitety, centra, rady  - strona 1 Komitety, centra, rady  - strona 2 Komitety, centra, rady  - strona 3

Fragment notatki:

KOMITETY, CENTRA, RADY Komitet Integracji Europejskiej (KIE) został utworzony na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. Nr 106), a zaczął funkcjonować od 1 października 1996 r. Ustawodawca określa KIE:
art. 1 - stanowi, że „KIE jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz programowania i koordynowania działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, jak również koordynowania działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej” .
Do zadań KIE należy:
koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE,
koordynowanie prac dostosowawczych w zakresie instytucji prawnych,
opiniowanie projektów aktów normatywnych co do zgodności z prawem UE,
współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji indywidualnego programu wymagań integracyjnych,
koordynowanie przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej,
Komitet Integracji Europejskiej musi przedstawiać RM podstawowe założenia programów dostosowawczych i integracyjnych z UE oraz rozstrzygnięcia w zakresie przeznaczenia środków pochodzących z pomocy zagranicznej.
W skład KIE wchodzą: przewodniczący, sekretarz i członkowie. Przewodniczący jest powoływany i odwoływany w tym samym trybie co ministrowie. Jest członkiem Rady Ministrów.
Członkami KIE jest 8 ministrów: Min. Spraw Zagranicznych, Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji, Min. Gospodarki, Min. Finansów, Min. Środowiska, Min. Pracy i Polityki Socjalnej, Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min. Sprawiedliwości.
W razie, gdy przewodniczący KIE nie może pełnić swej funkcji, pełni ją sekretarz. W skład KIE, oprócz 8 ministrów, mogą wchodzić także inne osoby nie będące ministrami (o tym jednak decyduje prezes RM). Ustawodawca określa liczbę członków KIE - co najmniej 10 lecz nie więcej niż 13 osób. Ustawodawca mówi, że w sprawach dotyczących zakresu działań poszczególnych ministerstw, na posiedzenia KIE zapraszani są odpowiedni ministrowie. Prezes RM może również zapraszać na posiedzenia KIE prezesa NBP i prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Przewodniczący KIE kieruje pracami Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz oraz w celu wykonania ustaw i na podstawie ustaw wydaje rozporządzenia. Ustawa przewiduje, że funkcję przewodniczącego KIE może pełnić prezes RM. KIE wydaje swój dziennik urzędowy tj. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej.
Komitet Badań Naukowych (KBN) jest naczelnym organem administracji, został utworzony ustawą z 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 28 z późn. zm.). KBN jest organem kolegialnym do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

(…)

… i długookresowych strategicznych programów rozwoju gospodarczego i społecznego, koncepcji i programów polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, programów polityki regionalnej,
ocena międzynarodowych uwarunkowań w sytuacji kraju,
długofalowe koncepcje polityki zagranicznej państwa,
ocena funkcjonalności struktur państwowych i propozycje ich przekształceń,
analizowanie stanu sytuacji gospodarczej kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz