Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - skład i zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - skład i zadania - strona 1

Fragment notatki:

KRRiTV - skład, podstawowe zdania w zakresie ochrony prawnej. Jaki charakter mają wydawane przez KRRiTV rozporządzenia i uchwały?
W skład KRRiTV wchodzi 9 członków powoływanych: 4 - przez Sejm, 2 - przez Senat i 3 - przez Prezydenta spośród wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Przewodniczącego KRRiTV wybierają członkowie Krajowej rady ze swego grona. Krajowa Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego. Kadencja członków trwa 6 lat. Konstytucja w myśl art. 213 Konstytucji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. KRRiTV jest organem ochrony prawnej w zakresie kontroli przestrzegania prawa , w szczególności praw i wolności jednostki, czego potwierdzeniem jest upoważnienie do stosowania sankcji prawnych w postaci kar administracyjnych o charakterze finansowym wobec nadawców naruszających warunki działalności. Do zadania KRRiTV należy: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. KRRiTV jest organem państwowym, do której według art. 6 ust. 2 u.R.T. należy: projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów, kontrola nadawców, organizowanie badań i odbioru programów radiowych i telewizyjnych, określanie opłat abonamentowych, opiniowanie aktów ustawodawczych dotyczących radiofonii i telewizji. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania KRRiTV wydaje uchwały i rozporządzenia. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków. Przewodniczący KRRiTV kieruje jej pracami, reprezentuje Radę oraz wykonuje zadania określone w ustawie. Przewodniczący Rady może żądać od nadawcy przedstawienia materiałów, dokumentów i udzielenia wyjaśnień w zakresie niezbędnym dla kontroli zgodności działania nadawcy z przepisami i warunkami koncesji. Przewodniczący może wezwać nadawcę do zaniechania działań w zakresie tworzenia i rozpowszechniania programów. Przewodniczący na podstawie uchwały Rady może wydać decyzję nakazującą zaniechanie przez nadawcę powyższych działań.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz