Charakterystyka organów administracji rządowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Charakterystyka organów administracji rządowej - strona 1

Fragment notatki:

Praca z Prawa administracyjnego
Charakterystyka organów administracji rządowej.
Pisząc o charakterystyce organów administracji rządowej (centralnej) trzeba wyjść od tego co to pojęcie tak właściwie oznacza. Administracja centralna to cały złożony układ organizacyjno - funkcjonalny, który tworzą ograny, urzędy i inne podmioty o różnym statusie prawnym (np. agencje rządowe, fundusze celowe), powołana do realizowania zadań administracji publicznej w ramach ich właściwości obejmującej skalę całego państwa. Formę prawną temu „układowi” nadała przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., a także ustawy zwykłe oraz akty wykonawcze do ustaw. W myśl konstytucji „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały”
Pierwszym z elementów administracji centralnej jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jego pozycja prawna w stosunku do pozostałych organów jest swoista i z całą pewnością różna. Konstytucja określa Prezydenta „najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej”. Konsekwencją tego jest powierzenie jemu funkcji strażnika konstytucji (art.126 ust.2 K). W związku z wieloma aspektami nie można traktować Prezydenta RP w kategoriach organu, jednakże należy podkreślić, iż posiada on kompetencje, które wykraczają poza sferę władzy wykonawczej i przenikają do sfer pozostałych władz państwowych. Uprawnienia te zawarte w artykułach Konstytucji można ująć w pewne podstawowe funkcje:
Funkcja reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych:
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacja międzynarodowych
przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych
Funkcja ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa:
jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie pokoju Prezydent sprawuje zwierzchnictwo za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej
mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Siła zbrojnych na czas określony
na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił zbrojnych (ma wniosek Prezesa Rady Ministrów)
nadaje określone w ustawie stopnie wojskowe (na wniosek Ministra Obrony Narodowej)
Funkcja ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wprowadzanie stanu wojennego i stanu wyjątkowego (ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. nr 113, poz. 985)


(…)

… w mechanizmie funkcjonowania rządu, jak i w całym systemie administracji państwowej.
Po przybliżeniu stanowiska Premiera warto byłoby zatrzymać się na chwile przy stanowiskach Ministrów. Ich pozycję prawną kształtuje nie tylko Konstytucja, ale i ustawa o Radzie Ministrów oraz ustawa o działach administracji rządowej. W myśl Konstytucji „Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określa ustawa”. Zgodnie z Konstytucją Ministrów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią ministrowie resortowi - kierujący wyodrębnionymi działami administracji. Natomiast drugą grupę stanowią ministrowie „z powierzenia” Premiera („ministrowie bez teki…
…. Może on również wydawać zarządzenia, mające charakter wewnętrzny i obowiązujące tylko jednostki podległe.
Trzecia z kolei grupą tworzącą organy administracji rządowej są komitety o swoistej pozycji prawnej w systemie administracji centralnej. Należą do nich Komitet Badań Naukowych oraz Komitet Integracji Europejskiej. Komitet Badań Naukowych został utworzony ustawą z 12 stycznia 1991 r.(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 33…
….1 Konstytucji
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych
art. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej
art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej
art.213 ust. 1 Konstytucji
art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii…
… doradczym Prezydenta RP jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego (art.135 K), a aparatem pomocniczym Biuro bezpieczeństwa Narodowego.
Funkcja pełnienia władzy wykonawczej wraz z Radą Ministrów (rządem):
kompetencje dotyczące powoływania rządu
dokonywanie zmian na stanowiskach ministrów (na wniosek Prezesa Rady Ministrów)
w sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową - tworzy ją Rada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz