Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4697
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji - strona 1 Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji - strona 2 Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Integracja europejska to bardzo profesjonalnie przygotowana notatka z wykadu, która ma 11 stron. Wyjaśniono w niej jakie są zasady teorii integracji, oraz zcharakteryzowana każdą z nich. Wyjasniono czym jest współpraca międzynarodowa. Kolejne wykłady przybilżają w bardzo dokładny sposób zagadnienie historii ideii integracji w Europie. Najwięcej uwagi połozono na tendencje zjednoczeniowe po II wojnie światowej. Notatki poczodza z 2008 roku.

INTEGRACJA EUROPEJSKA    
 
 
 
 
 
 
05.10.2008 
•  TEORIA INTEGRACJI  
 
 
 
 
 
 
 
 Zasada internacjonalizacji-umiędzynarodowienie chodzi o sferę, która wychodzi po za 
stosunki bilateralne (dwustronne). Integracja europejska będzie przejawem 
umiędzynarodowienia.  
W trojaki sposób pojmuje się umiędzynarodowienie. 
1.  Jako tworzenie na pewnych obszarach porządku międzynarodowego (strefy 
bezcłowe, wolnego handlu), a także umiędzynarodowienie strefy pewnych państw, a 
także kanałów ( kanał panamski) 
2.  Wspólnie eksploatuje się złoża, złoże otwarte ma charakter internacjonalny 
3.  Fakt włączenia państw trzecich w dany problem ( w sprawy bilateralne) 
Umiędzynarodowienie kojarzone jest z pojęciem AUTARKIA polega na tym, że jesteśmy w 
100% samowystarczalni. Istotą integracji europejskiej jest potrzeba współpracy. 
 
Internalizacja-  czerpiemy to co z zewnątrz i wdrażamy do systemu wewnętrznego danego 
państwa. Zasada instytucjonalizacji to nie tylko tworzenie organizacji międzynarodowej to także 
tworzenie różnych nieformalnych związków na arenie międzynarodowej. Wszelkie przejawy 
utrwalonych tradycji i spotkania nieformalne np. G8, spotkania na szczycie Gorbaczow, 
Thatcher, Regan. Wyróżniamy cztery nurty instytucjo nacjonalizacji: 
1.  Nurt w starożytności gdy tworzyły się pierwsze zasady dyplomacji, dla wszystkich na 
ówczesnej arenie międzynarodowej. 
2.  1815 rok powstały pierwsze organizacje międzynarodowe ( Komisja żeglugi na Renie). 
3.  Nurt sektorowy instytucjonalizacji po 45 roku zaczynają się tworzyć organizacje 
sektorowe bardziej wyspecjalizowane np. organizacje surowcowe takie jak OPEK. 
4.  Nurt współczesny nowa faza w której nie tworzono nowych organizacji 
międzynarodowych, a powstają wspólnoty ponadnarodowe np. Unia Europejska Zasada oddziaływań międzynarodowych wszelkie podmioty na arenie międzynarodowej 
działają i oddziaływają na siebie. Jest tu zasada akcji i reakcji. Sposoby oddziaływania są 3: 
1.  Przemoc bezpośrednia 
2.  Presja pośrednia – w zasadzie zachowujemy się dyplomatycznie, ale za dyplomacja 
kryje się szantaż np. groźba użycia siły, zapowiedź sankcji, gotowość bojowa wojska 
czy izolacja 
3.  Przekonanie perswazyjne – najłagodniejszy sposób oddziaływania na arenie 
międzynarodowej Zasada współzależności międzynarodowej może mieć charakter pionowy i poziomy. 
Poziome mają charakter horyzontalny pomiędzy państwami np. prawo międzynarodowe 
każe państwom przestrzegać norm w nim zawartych. Współzależność wertykalna ma 
charakter pionowy przykładem jest Unia Europejska ( rozgrywki na tle politycznym). 

(…)

Zachodnioeuropejska UZE. Zniesiony został
status okupacyjny RFN, nastąpiła też jego częściowa remilitaryzacja, choć utrzymano
stacjonowanie wojsk paktu północnoatlantyckiego na terenie RFN.

EUROPA WSCHODNIA
Na wschodzie tym czasem a konkretnie na Bałkanach ujawniały się silne tendencje
integracyjne. Tito chciał utworzyć federacje Bałkańskie (przez to pokłócił się z samym
Stalinem, Stalin nie tolerował myślących…
… z Moskwą. Układy te określały to
że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest sojusznikiem Związku Radzieckiego, a Związek
radziecki będzie chronił Polskę w przypadku agresji ze strony imperialistycznego
bloku zachodniego. Zmieniano wstawki z nazwą państw. Tą fazę zakończono w latach
1947/1948.
2. Tworzenie wspólnych struktur integracyjnych takimi głównymi strukturami w Europie
Wschodniej. W sferze gospodarczej Europę wschodnią integrowało RWPG rada
wzajemnej pomocy gospodarczej. Celem RWPG miała być wymiana doświadczeń
gospodarczych, udzielanie sobie wzajemnej pomocy surowcowej, maszynowej,
żywnościowej. Efekt był taki że cały blok wyspecjalizowano w niektórych państwach
określano profil produkcji ciężki przemysł, chemiczny (stąd w okresie transformacji
nasze problemy z przemianami gospodarczymi). Sekretariat…
… bo to
osłabia NATO, czyli nie rozwijamy polityki obronnej żeby nie osłabić NATO a wspólna polityka
zagraniczna miała być uzgadniana na poziomie międzyrządowym. Wygrała druga opcja.
2 październik 1997 podpisano traktat amsterdamski wchodzi w życie w 1999 roku. Chodzi tu
o *modyfikację w kompetencjach trzech filarów UE. Zmiany: ustanowienie urzędu wysokiego
przedstawiciela ds. WPZiB wspólnej polityki…
…: konieczność odbudowy po
zniszczeniach wojennych; Europa dążyła do przełamania zależności gospodarczych od USA.
Jako pierwsze zaczęły się integrować państwa Beneluksu, dogadywały się między sobą w
sprawie zniesienia ceł, a także porozumiewały się w sprawie unii gospodarczej. Podobnie
myślały kraje nordyckie. I powstała Rada Europy.

ISTOTA RADY EUROPY
Rada Europy powstała w 1949 roku z inicjatywy premiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz