Granice działek- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granice działek- opracowanie - strona 1 Granice działek- opracowanie - strona 2 Granice działek- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

rozgraniczenie nieruchomości
Rozgraniczanie nier ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia
punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie
oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Wójt przeprowadza to na wniosek strony
lub z urzędu. Z urzędu – przy scalaniu gruntów i jeżeli brak jest wniosku strony, a
potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie
rozgraniczenia.
wznowienie granicy
Jest to wznowienie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych
bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty
pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Wznowienia znaków granicznych
dokonują na zlecenie zainteresowanych stron podmioty prowadzące działalność
gospodarczą. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.
Kiedy można podzielić działkę położoną w terenach zurbanizowanych bez projektu
wstępnego
Przy opracowywaniu podziału z urzędu wstępny projekt podziału nie jest konieczny
Kiedy obowiązuje wstępny projekt podziału działki
Przy podziale na wniosek
Na jakich terenach nie wymaga się wstępnego projektu podziału?
Na rolnych i leśnych
Różnica pomiędzy pracami scalenia i podziału nieruchomości a scaleniem i wymianą
gruntów.
Scalanie i wymiana gruntów – na obszarach rolnych i leśnych w celu stworzenia dobrych
warunków gospodarowania, polepszenia struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
lasów i gruntów leśnych, racjonalnego ukształtowania rozłogów gruntów, dostosowania
granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu.
Grunty zabudowane scala się tylko na wniosek właściciela i pod warunkiem rozbiórki lub
przeniesienia przez niego zabudowań w oznaczonym terminie. Postępowanie scaleniowe
lub wymienne przeprowadza na koszt SP starosta spod mosta. Z urzędu scala się jeżeli
grunty PFZ nie mogą być zagospodarowane bez scalenia, ukształtowanie rozłogów
zostało lub zostanie pogorszone (działalność przemysłowa, infrastruktura itd.) i jeżeli
gospodorz tak chce, a nie pogorszy to warunków gospodarowania innym uczestnikom
postępowania.
Scalanie i podział gruntów – na obszarach innych niż rolne i leśne, na koszt uczestników
postępowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości,
wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta)
protokół graniczny
-imię i nazwisko geodety oraz nr jego uprawnień zawodowych
-nr i data postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz
upoważnienia dla geodety
-oznaczenia nieruchomości przez określenie ich położenia, numerów działek
ewidencyjnych, numerów KW lub ZD
-informacje dotyczące stron i ich pełnomocników
-wykaz i ocena dokumentów stanowiących podstawę ustalenia przebiegu granic
-oświadczenia stron
-wyniki wywiadu terenowego
-szkic graniczny
-opis przebiegu granic
-opis utrwalenia punktów granicznych
-pouczenie strony o możliwości przekazania sprawy sądowi
-wzmiankę o odczytaniu dokumentu stronom ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz