Zakres bazy danych przedmiotowych działki- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres bazy danych przedmiotowych działki- opracowanie - strona 1 Zakres bazy danych przedmiotowych działki- opracowanie - strona 2 Zakres bazy danych przedmiotowych działki- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres bazy danych przedmiotowych działki
Baza danych o działce:
1. Położenie administracyjne: woj., powiat, jednostka ewid., obręb
2. nr działki
3. numeryczny opis działki
4. pole powierzchni działki
5. rodzaje użytków
6. pole powierzchni użytków
7. kontury gleboznawczej klasyfikacji gruntów
8. powierzchnia konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntów
9. Wartość działki ewidencyjnej
10. Data określenia wartości
11. nr jednostki rejestrowej gruntu, do której przyporządkowana jest działka
12. określenie podmiotu
13. Oznaczenie KW lub innego dokumentu określającego własność
14. nr rejestru zabytków
15. nr rejonu statystycznego
16. data weryfikacji danych
17. data utworzenia działki
Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są:
1) numer działki stanowiący część składową identyfikatora działki ewidencyjnej,
2) numeryczny opis granic działki ewidencyjnej,
3) pole powierzchni działki ewidencyjnej,
4) informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas
gleboznawczych w granicach działki ewidencyjnej,
5) wartość działki ewidencyjnej oraz data określenia tej wartości,
6) numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka
ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej,
7) oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona oznaczenie dokumentów określających własność,
8) oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż własność i
prawo użytkowania wieczystego,
9) numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury,
10) numer rejonu statystycznego stanowiący część składową identyfikatora tego rejonu.
2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej oprócz danych, o których mowa
w ust. 1, są:
1) dla działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowę - numer porządkowy, którym oznaczona została
nieruchomość w trybie przepisów o numeracji nieruchomości, i nazwa ulicy, przy której leży
działka ewidencyjna,
2) dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne - numery tych dróg nadane na
podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga publiczna
pełni tę funkcję,
3) dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki
wodne, parki, uroczyska leśne - nazwy tych obiektów.
3. W przypadku gdy w granicach obrębu wyróżniane są zwyczajowo zespoły urbanistyczne,
przysiółki, niwy, uroczyska - dane ewidencyjne działek ewidencyjnych mogą być uzupełniane
nazwami tych obszarów.
§ 61. Numerycznego opisu granic działki ewidencyjnej dokonuje się za pomocą
współrzędnych punktów określających przebieg linii granicznych.
§ 62. Pole powierzchni działki ewidencyjnej oblicza się na podstawie współrzędnych, o
których mowa w § 61, i określa się w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz