Wykład 1: Problematyka podziałów nieruchomości i ustalenia położenia punktów granicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1: Problematyka podziałów nieruchomości i ustalenia położenia punktów granicznych - strona 1 Wykład 1: Problematyka podziałów nieruchomości i ustalenia położenia punktów granicznych - strona 2 Wykład 1: Problematyka podziałów nieruchomości i ustalenia położenia punktów granicznych - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD I  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI      PROBLEMATYKA PODZIAŁÓW  NIERUCHOMOŚCI I USTALENIA  POŁOŻENIA PUNKTÓW  GRANICZNYCH      PO DZIA ŁY  NIERU CH O M O ŚCI    CZYNN O ŚCI W STĘPNE  -  PRO BLEM A TYKA  USTA LENIA   PO ŁOŻENIA  PUNK TÓW  G RA NICZNYC H   § 36. Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje  się´ w ewidencji na podstawie dokumentacji geodezyjnej,  przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, sporządzonej:  1) w postępowaniu rozgraniczeniowym,  2) w celu  podziału nieruchomości,  3) w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,  4) w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału  nieruchomości,  5)  na potrzeby  postępowania sadowego lub  administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania  prawomocnego orzeczenia sadowego lub ostatecznej  decyzji administracyjnej,  6) przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących  przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i  budynków.  ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ROZWOJU  REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  PO DZIA ŁY  NIERU CH O M O ŚCI    CZYNN O ŚCI W STĘPNE  -  PRO BLEM A TYKA  USTA LENIA   PO ŁOŻENIA  PUNK TÓW  G RA NICZNYC H   § 37. W razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 lub  jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne, lub nie  odpowiadają obowiązującym standardom technicznym,  dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych  pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów  geodezyjnych lub fotogrametrycznych poprzedzonych  ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie.  PO DZIA ŁY  NIERU CH O M O ŚCI    CZYNN O ŚCI W STĘPNE  -  PRO BLEM A TYKA  USTA LENIA   PO ŁOŻENIA  PUNK TÓW  G RA NICZNYC H   Rozdział 2  Zakładanie ewidencji gruntów i budynków  § 19. Założenie ewidencji polega na wykonaniu  czynności technicznych i administracyjnych mających  na celu:  1) utworzenie komputerowych baz danych ewidencyjnych  oraz operatu ewidencyjnego, o którym mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy,  2) uruchomienie systemu komputerowego umożliwiającego:  a) aktualizacja ´ baz danych ewidencyjnych,  b) tworzenie raportów obrazujących dane ewidencyjne,  c) udostępnianie danych ewidencyjnych.    ROZPORZŃDZENIE MINISTRA ROZWOJU  REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  PO DZIA ŁY  NIERU CH O M O ŚCI   

(…)


CZYNNOŚCI WSTĘPNE - PROBLEMATYKA USTALENIA
POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH
Rygor natychmiastowej
wykonalności
Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany
rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to
niezbędne ze względu na:
• ochronę zdrowia lub życia ludzkiego
• dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed
ciężkimi stratami
• ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo
ważny interes strony.
Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany
decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku
organ wydaje postanowienie, na które służy stronie
zażalenie.
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
CZYNNOŚCI WSTĘPNE - PROBLEMATYKA USTALENIA
POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH
Decyzja
• Decyzję doręcza się stronom na piśmie,
• Organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, jest nią związany od chwili…
… na odtworzenie lub analizę przebiegu granic,
w szczególności:
• mapy jednostkowe nieruchomości,
• mapy katastralne,
• mapy scalenia i wymiany gruntów,
• plany parcelacyjne,
• mapa ewidencji gruntów,
mapa zasadnicza.
PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
CZYNNOŚCI WSTĘPNE - PROBLEMATYKA USTALENIA
POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH
2) w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 1, mapy i plany obejmujące granice…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz