Fundusze inwestycyjne - definicja i podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne - definicja i podział - strona 1 Fundusze inwestycyjne - definicja i podział - strona 2 Fundusze inwestycyjne - definicja i podział - strona 3

Fragment notatki:

Fundusze inwestycyjne - ich działalność reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych, Definicja: fundusz inwestycyjny - osoba prawna, której przedmiotem działalności jest zinstytucjonalizowane lokowanie środków pieniężnych w różne instrumenty rynku finansowego. Zalety inwestowania w fundusze :
Profesjonalne zarządzanie środkami inwestycyjnymi
Płynność udziałów
Dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego
Można lokować dowolną kwotę
Certyfikaty posiadane w funduszach można wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu (Zastaw na prawach)
Rynek funduszy jest coraz szerszy - możemy wybrać sobie taki fundusz, na jaki zgłaszamy zainteresowanie Wady inwestowania w fundusze :
Ryzyko poniesienia straty
Ponosimy koszty - nawet, jeśli są straty (opłaty manipulacyjne - Np. za dystrybucję, za to, że umarzamy jednostki uczestnictwa, prowadzenie konta uczestnika ; operacyjne - opłata za zarządzanie środkami)
Nie mamy bezpośredniego wpływu na politykę inwestycyjną funduszu, - ponieważ to towarzystwa inwestycyjne wytyczają ścieżkę inwestowania
Opodatkowanie - podatek od zysków kapitałowych, podatek dochodowy Towarzystwa funduszy inwestycyjnych tworzą fundusze inwestycyjne, reprezentują je na zewnątrz, zarządzają funduszami, prowadzą księgowość funduszu - część obowiązków ciążących na TFI można przekazać agentom
Do utworzenia TFI wymagane jest pozwolenie od KNF
Fundusze inwestycyjne muszą być tworzone w formie spółki akcyjnej Uczestnikami funduszu mogą być:
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Kto współdziała z funduszami : Depozytariusz - może nim być Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW), Bank krajowy, albo oddział instytucji kredytowej pod warunkiem, że bank lub oddział dysponuje kapitałem 100 mln Obowiązki depozytariusza :
Prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego
Zapewnianie, aby zbywanie i wykupywanie jednostek uczestnictwa w funduszu bądź certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z prawem i statutem funduszu.
Zapewnia, żeby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu następowało bez opóźnień
Zapewnia, aby wartość netto aktywów funduszu i wartość jednostek uczestnictwa była liczona zgodnie z prawem i statutem funduszu
Reprezentuje fundusz zamiast TFI Agent transferowy :
Prowadzi rejestr uczestników
Prowadzi rejestr danych osobowych uczestników funduszu
Przygotowuje informacje o saldach inwestora
Oblicza i przesyła dywidendy
Archiwizuje dokumenty związane z członkostwem w funduszu

(…)


Fundusze gotówkowe
Liczba funduszy rośnie z roku na rok: dominują mieszane i stabilnego wzrostu
Fundusze emerytalne - system ma charakter zindywidualizowany - każdy uczestnik ma dwa indywidualne konta emerytalne:
W publicznym ZUS-ie 12,22% - on nie wykorzystuje rynków finansowych, wszystkie środki są wydawane na wypłatę emerytur
7,3% - idzie do OFE - to nas interesuje, bo środki w całości trafiają na rynek finansowy:
60% składek mają inwestować w skarbowe papiery wartościowe
40% można inwestować w akcje spółek giełdowych (poza granicami RP)
OFE tworzą Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), majątek OFE musi być wyodrębniony od majątku PTR, bo OFE nie ma zdolności upadłościowej
3
3

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz