Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce -opracowanie - strona 1 Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce -opracowanie - strona 2 Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce. Pojęcie funduszu inwestycyjnego :
Definicja zgodnie z ustawą
Fundusz inwestycyjny może spełniać warunki obrotu publicznego, ale nie jest to konieczne, bo można oferować tytuły uczestnictwa niepublicznie
Instrumenty tworzące fundusze inwestycyjne: Jednostka uczestnictwa - oferują OFI Certyfikat inwestycyjny - oferują ZFI
Fundusze mogą inwestować także w prawa majątkowe
Fundusz może być utworzony wyłącznie przez TFI, warunkiem koniecznym jest uzyskanie zezwolenia, KNF Organy i podmioty wspomagające : Organy :
TFI, a w określonych warunkach mogą działać
Rada inwestorów
Zgromadzenie inwestorów Podmioty wspierające działalność :
Depozytariusz
KNF:
Wydaje zezwolenia
Prowadzi nadzór
Może dokonywać działań sanacyjnych Uczestnicy funduszu inwestycyjnego :
Osoby fizyczne
Osoby prawne
Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
Ustawa wskazuje, kiedy jesteśmy uczestnikiem:
Musimy mieć w rejestrze jednostki uczestnictwa lub ich części ułamkowe Osoba posiada rachunek papierów wartościowych, na którym znajdują się certyfikaty inwestycyjne Bycie uczestnikiem - posiadanie jednostek uczestnictwa
Uczestnicy funduszu:
Nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania funduszu
Ograniczają się one do wartości aktywów Rodzaje funduszy inwestycyjnych :
Otwarte (FIO)
Specjalistyczne otwarte (SFIO)
Zamknięte (FIZ) Zasady tworzenia funduszu inwestycyjnego :
Fundusze muszą być tworzone przez TFI, co nie znaczy, że też zarządzane,
Zarządzanie można powierzyć podmiotowi zewnętrznemu
TFI nadaje statut funduszowi
TFI zawiera umowę z depozytariuszem
Umowa musi dotyczyć prowadzenia rejestru aktywów, bo fundusz nie przechowuje ich u siebie Złożenie wniosku do KNF - musi być zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez organ nadzoru Zebranie wpłat - wpłaty zbiera się w drodze zapisu (nie wcześniej niż na dzień po pozytywnej decyzji, KNF, zapisy nie mogą trwać dłużej niż 6 miesięcy)
Wysokość zapisu określa statut FI
Z wyjątkiem FIZ emitujących certyfikaty
Statut określa wysokość wpłat
Fundusze muszą zebrać, co najmniej 4 mln zł
Wpłaty mogą być dokonane przez samo towarzystwo lub przez akcjonariuszy
Wysokość wpłat może być ustalona na wyższym poziomie, ale ustawa wymaga 4 mln zł Cechy zapisów :
Bezwarunkowe


(…)

… wieczystego też mogą być formą wpłat
Cel inwestycyjny funduszu
Jeśli są subfundusze - to też ich cele Zasady polityki inwestycyjnej
Zasady wypłacania dochodów uczestnikom
Informacje o kosztach:
Rodzaje
Sposób kalkulacji
Wynagrodzenie dla towarzystwa za zarządzanie
Terminy, w których pobiera się koszty
Wskazanie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego
Aktywów nie trzeba wyceniać, codziennie, choć większość funduszy to robi
Zasad ustalania wartości aktywów netto
Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów
Minimalna wartość wpłaty do FIO, rzadziej do FIZ
Sposoby udostępniania informacji o funduszu do informacji publicznej:
Na stronie internetowej
W prasie
Mogą być wysyłane do klientów funduszy
Dopuszczalny cel inwestycyjny:
Ochrona realnej wartości
Osiąganie przychodów z lokat netto…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz