Fundusze inwestycyjne - wykład - dr Krupa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 5831
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne - wykład - dr Krupa - strona 1 Fundusze inwestycyjne - wykład - dr Krupa - strona 2 Fundusze inwestycyjne - wykład - dr Krupa - strona 3

Fragment notatki:


Fundusze inwestycyjne i zarządzanie portfelem inwestycyjnym Literatura: D .Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, Warszawa 2008
K. Perez, Fundusze Inwestycyjne, Warszawa 2012
G. Borowski, Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2011 Akty prawne: Ustawa z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546, z późn. Zm.
Korzystamy z ujednoliconych aktów prawnych:
http://isap.sejm.gov.pl/ 04.10.2012 Knf.gov.pl
Bankier.pl
Money.pl
Analizy.pl
Izfa.pl
Sii.org.pl
Odpowiedzialne-inwestowanie.pl Zagadnienia: Istota wspólnego inwestowania
Historia wspólnego inwestowania
Pojęcia I definicje
Ewolucja ustawodastwa
Mechanizm działania
Architektura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce
Podział funduszy inwestycyjnych
Konstrukcje funduszy inwestycyjnych
Szczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych wg polskiego prawa
Międzynarodowy rynek funduszy inwestycyjnych
Tendencje rozwojowe
Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne 18.10.2012 Idea wspólnego inwestowania Kapitał, wiedza, czas - to trzy zasadnicze progi samodzielnego inwestowania
Gromadzenie środków finansowych wielu, najczęściej drobnych inwestorów, aby stworzyć takie same możliwości, jakie oferuje duży kapitał - to idea wspólnego inwestowania.
Wspólne lokowanie: Oznacza, że pieniądze poszczególnych uczestników funduszu są inwestowane w ramach tego samego funduszu, a korzyści lub straty dzielone są pomiędzy nimi solidarnie, w zależności od wysokości ich udziału
Pozwala na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego poszczególnych uczestników funduszu poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego danego funduszu.
Uczestnikom funduszu inwestycyjnego zapewniony zostaje wyższy stopień bezpieczeństwa inwestycji niż w sytuacji samodzielnego lokowania środków finansowych.
Trochę historii… 1774 rok - Abraham van Ketwich utworzył trust o nazwie „Eendragt Maakt Magt” (jedność daje siłę)
1776 rok - konsorcjum bankierów w Utrecht założyło „Voordeeling en Voorsigtig” (dochodowy i roztropny)
1779 rok - Abraham van Ketwich uruchomił drugi trust pod nazwą „Concordia Res Parvae Crescunt” (zgodą małe rzeczy wzrastają).
Polska - zmiany regulacji prawnych dotyczące funduszy inwestycyjnych 22 marca 1991 r.


(…)

…. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
stopa zwrotu - relacja zysku do wartości zainwestowanego kapitału
system rekompensat - fundusz prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na potrzeby wypłaty inwestorom rekompensat dokonywanych w przypadku upadłości domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską lub banku powierniczego tytułem utraconych zgromadzonych środków…
….
=> W przypadku domu maklerskiego gwarancje zapewnia tzw. system rekompensat administrowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (zabezpiecza w pełni wypłatę środków inwestorów objętych systemem rekompensat do kwoty wynoszącej równowartość w złotych 3 tys. euro, oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z zastrzeżeniem że maksymalna wartość środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22…
… Nadzoru Finansowego
papier wartościowy - dokument lub zapis w systemie informatycznym stwierdzający istnienie określonych praw majątkowych, których realizacja może nastąpić w wyniku okazania lub zwrotu tego dokumentu; do papierów wartościowych zaliczamy akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne…
… r.
Fundusz inwestycyjny to „osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”
Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.
Fundusze inwestycyjne:
Otwarte - sprzedają i odkupują jednostki uczestnictwa
Otwarte Specjalistyczne - sprzedają i odkupują jednostki uczestnictwa
Zamknięte - emitują certyfikaty inwestycyjne
Jednostka uczestnictwa jest instrumentem finansowym…
… firmy inwestycyjnej.
Z kolei osoba fizyczna oferująca nam określoną formę ulokowania środków winna być licencjonowanym pośrednikiem finansowym tzn.:
agentem lub brokerem ubezpieczeniowym,
agentem domu maklerskiego,
agentem firmy inwestycyjnej.
Korzystając z usług podmiotów nadzorowanych zasadniczo ograniczamy ryzyko powierzenia środków podmiotowi, który prędzej czy później może okazać się (PF…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz