Fundusze inwestycyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne - strona 1 Fundusze inwestycyjne - strona 2 Fundusze inwestycyjne - strona 3

Fragment notatki:


Fundusze inwestycyjne Coraz bardziej popularne na rynkach krajów wysoko rozwiniętych, są alternatywą dla inwestowania w akcje. W Polsce funkcjonuje 8 funduszy inwestycyjnych, natomiast mało rozpowszechnione są fundusze typu REIT. Pierwszy fundusz inwestycyjny w Polsce powstał w 2004 roku.
Fundusze mogą działać:
W oparciu o podstawy prawne
Na podstawie zasad ogólnych, jako klasyczne struktury holdingowe
Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych z 27.05.2004r.
Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie także niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa, albo certyfikatów inwestycyjnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe( np. w prawa do nieruchomości )
Fundusze są instytucjami zbiorowego inwestowania, które umożliwiają podmiotom (laikom) alokować kapitał, tak jak profesjonalni inwestorzy.
Koncepcja działania funduszy polega na gromadzenia środków od inwestorów, a następnie inwestowaniu ich zgodnie ze strategią działania funduszu. Całkowite ryzyko związane z inwestycjami ponoszą uczestnicy funduszy proporcjonalnie do alokowanych środków - oznacza to, że korzyści i straty są dzielone między nimi solidarnie.
Instytucją, która może tworzyć, zarządzać i reprezentować poszczególne fundusze jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Tych funduszy może być nieograniczona ilość - jedno Towarzystwo może mieć pod sobą wiele funduszy. Komisja Nadzoru Finansowego reguluje ( udzielanie zezwoleń ) i kontroluje działalność Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Depozytariusz jest to podmiot, który przechowuje i ewidencjonuje aktywa funduszu. Najczęściej jest to bank.
Dystrybucją tytułów uczestnictwa zajmuje się albo samo TFI, albo oddelegowuje tą czynność innym podmiotom np. oddziałom maklerskim w bankach.
Wachlarz możliwości inwestycyjnych funduszy jest bardzo szeroki, mogą inwestować między innymi w akcje, obligacje, instrumenty pochodne, waluty, towary. Dzięki takim możliwościom fundusze mogą ograniczać ryzyko. Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości działają najczęściej jako fundusze typu REIT. Są one rodzajem zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Pierwsze REIT pojawiły się w USA w latach 90, ich popularność na świecie jest bardzo duża i wynika z uprzywilejowania podatkowego. Przyjmuje się, że minimum 70-80% środków takiego funduszu powinna być lokowana w nieruchomości (aby był funduszem inwestycyjnym rynku nieruchomości) - zależne od strategii funduszu. REIT ze względu na aktywa jakie nabywają można podzielić na:
Fundusze majątkowe , inwestujące bezpośrednio, jest ich zdecydowanie najwięcej. Alokując swój kapitał w nieruchomości otrzymują periodyczne dochody w postaci czynszów. Dodatkowo, fundusze te mogą odnosić korzyści ze wzrostu wartości nieruchomości (jeśli są właścicielami nieruchomości)


(…)

… na rynku nieruchomości w Polsce:
Brak odpowiednich regulacji prawnych, m.in. uprzywilejowań podatkowych
Brak funduszy inwestycyjnych typu REIT
Nieatrakcyjne stopy zwrotu
Wysokie bariery wyjścia z inwestycji, płynność certyfikatów jest bardzo niska (ciężej je upłynnić niż akcje)
Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz