Finanse skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse skrypt - strona 1 Finanse skrypt - strona 2 Finanse skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Finanse-zjawiska i procesy pieniężne.do zj.fin.zalicza się tylko te zjawiska w których pieniądz wyst. W postaci przepływających strumieni pieniężnych /pieniądz musi być w ruchu/.*z punktu widzenia ekonomicznego przez finanse rozumiemy zjawiska Pol. Na gromadz.i podziale śr.pieniężnych. gosp.finansowa-posługiwanie się pieniądzem przez panstwo,samorządy ter., podmioty gosp.,gosp.domowe i inne instytucje(w tym międzynarodowe). Podział finansów:*publiczne-zasoby pieniężne, operacje oraz normy prawne je regulujące.Gromadzone w różnych funduszach publicznych , celowych, budżetach.powstają z podatków.Państwo ściąga część dochodów z sektora prywatnego.Nie ma tu mechanizmu rynkowego,gdyż większość usług i dóbr publicznych, nie ma ceny.Można nimi nazwac procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środkow publicznych.. Funk.państwa finansowane z finansów publ: porządek wew.,bezpieczenswo,zapewnienie i ochrona granic,sądownictwo, administracja.*prywatne-firmy,przeds.,instytucje,organizacje.Kreują one przychody, wydatkuja je na cele prywatne i z nich utrzymują. Dochody rozdysponowują wg. Potrzeb własnych. Płacą podatki, składki, opłaty na rzecz sektora publicznego. Rządzą tutaj prawa rynku-gosp.rynkowa. różnice między fin.pryw. a publ.:*pryw.:.służą realizacji celow, głównie osobistych, indywidualnych.*publ:.gromadzenie na zasadzie przymusu i przeznaczone na zaspokojenie potrzeb publ. 2.ich zakres jest szerszy niż prywatnych/publ. Siegaja do prywatnych 3. Operacje finansowe dokonywanie w zakresie finansow publ. Rzutuja na wiele wskaźników makroekon. Szczególnie na ogolna równowagę ekonomiczną i finansową państwa. 4.odnoszą się do sektora publ. Sektor publiczny-tworza organy władzy publicznej i podległe im jednostki organizacyjne, których dzialalnoś jest w calości lub części finansowana ze środkow publ. Wyłączone z tego sektora są spolki Skarbu Państwa, banki państwowe. Dzielimy go na sektor rządowy i samorządowy. -rządowy(panstwo i jego organy na najwyższym szczeblu) -samorządowy (jednostki sam.teryt.i podległe im organy. Jest trójszczeblowy:wojewódzki, powiatowy,gminny) 5.fundusze publ.powstaja z nast. Źródeł:*dochody publ. (daniny publ.-podatki,opłaty oraz pozostałe dochody tj.doch.z mienia, świadczonych usług sprzedaży rzeczy lub praw)*przychody jednostek samorządu ter.(przych.za sprzedazy pap.wartościowych,prywatyzacji majątku oraz kredytow i pożyczek)*bezzwrotna srodki ze źródel zgromadzonych(np.fundusze z UE). Największa część fin.publicznych: budżet państwowy,fundusze celowe,budżety samorządowe ,gosp.pozarządowa wydatki publ.w Polsce:świadczenia społ.,ochrona zdrowia,edukacja,obsługa długu publ.,bezp.publ. zasady gosp.finansów publicznych:1.jawnośći, przejrzystości fin.publ.-pol. na tym, że każda debata nad budżetem jest jawna. 2.gosp.finansowej podmiotu sektora finansów publicznych- ujete dochody stanowią prognozy ich wielkośc. Natomiast wydatki na schody stanowią nieprzekroczone limity.

(…)

…=papier gotówkowy, weksel=dłużny kredyt, czek ma ważność 7dni * wystawa weksli-transport,odbiorca-remitent,płatnik *wystawa czeku-transport,płatnik-bank, odbiorca-remitent. Czek gotówkowy-wypłata gotówki czek rozrachunkowy- polecenie przelewu określonej kwoty z rachunku wystawcy czeku na określony rachunek. Czeki podróżne-stosowane kiedyś, przy wyjeździe do innego kraju można zrealizować go w innym kraju…
… w obrocie dewizowym. Formy rozliczeń pieniężnych: 1)rozliczenia pieniężne-operacje Pol. Na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rach.bankowym na zlecenie klienta *gotówkowe *bezgotówkowe-odpadają koszty dokonania i przechowywania pieniędzy, bezpieczniejsza forma za pośrednictwem banków; polecenia przelewu; weksel; czeki rozrachunkowe; akredytowe. 2)czek rozrachunkowy- jedna z najstarszych form…
… pieniędzy które zostaną przelane na rach. Drugiego kontrah. Po otrzymaniu od niego środkow.4)polecenie przelewu- najbardziej popularna forma, wydanie dyspozycji bankowych przelania środków pieniężnych.5)rozliczenia planowe-Mogą być przydatne do rozliczania dostaw o charakterze periodycznym. Często dostawy towarów do przedsiębiorstw handlowych dostarczane są codziennie lub systematycznie co kilka dni…
… środków własnych powierzonych przez klientów w papierach wartościowych oraz innych korzystnych inwestycjach, bank działa w tedy na własny rachunek i własne ryzyko. cechy umowy kredytowej: *umowa konsensualna- dochodzi do skutku w chwili podpisania przez strony umowy, a nie w chwili wydania środków pieniężnych jest umowa obustronnie obowiązującą *umowa odpłatna(bank pobiera prowizje od umowy a odsetki…
…, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Cechy zobowiązania wekslowego: *to zobowiązanie samoistne *umożliwia przenoszenie przez posiadacza dokumentu praw w nim zawartych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz