Rynek Kapitałowy i Finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek Kapitałowy i Finansowy - strona 1 Rynek Kapitałowy i Finansowy - strona 2 Rynek Kapitałowy i Finansowy - strona 3

Fragment notatki:Poruszają one następujące zagadnienia, opisane według poszczególnej tematyki:
rynek finansowy, gospodarka finansowa, rodzaje rynków finansowych, rynek pieniężny, operacje bankowe na rynku pie-niężnym, popyt i podaż kapitału pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych, międzynarodowe rynki pieniądza, organi-zacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: model funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, instytucje i uczestnicy rynków papierów wartościowych, instrumenty finansowe rynku kapitałowego, bankowa obsługa papierów wartościowych, rynek kapitałowy.

Temat: RYNEK FINANSOWY
Rynek finansowy - abstrakcyjne miejsce w którym, dochodzi nieustannie do zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe (weksel, hipoteka to najstarsze instrumenty finansowe)
W zależności od terminu zwrotu kapitału, rynek finansowy dzieli się na dwa główne segmenty:
Rynek pieniężny - na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o nieprzekraczalnym terminie zwrotu jednego roku, obejmuje m.in. rynek lokat międzybankowych, rynek krótkoterminowych papierów wartościowych i kredyty krótkoterminowe.
Rynek kapitałowy - na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu w zasadzie przekraczającym jeden rok, obejmujący m.in. rynek średnio i długoterminowych papierów wartościowych oraz średnio i długoterminowych kredytów.
Rynek finansowy to 3 nakładające się na siebie rynki:
Międzynarodowy rynek finansowy informacyjny
Rynki krajowe
Rynki lokalne
Międzynarodowy rynek finansowy informacyjny
W rzeczywistości tego co uchodzi za walutę ($, €, Zł.) w transakcjach międzynarodowych w rzeczywistości jest to pieniądz wirtualny np. wartość dziennego obrotu w S na londyńskim rynku międzybankowym przewyższa wszystko to w ujęciu pieniężnym, czego potrzebuje gospodarka światowa na obsługę wszystkich transakcji ekonomicznych w ciągu roku.
Pieniądz wirtualny nie ma tradycyjnych funkcji, nie przynosi też zwrotu z nakładu inwestycyjnego tzw. Returnu. Nie posiada ten pieniądz żadnej siły nabywczej . jest to zatem pieniądz spekulacyjny i przez to podatny na spekulacje w przemieszczanie z jednej giełdy na drugą w skali globu w celu zarobienia ułamkowej części punktu procentowego Rynek krajowy
To ogromny rynek który nie bierze udziału w wymianie międzynarodowej. Jest to głownie handel wewnętrzny i uczestniczy w nim 24 % gospodarki amerykańskiej, 8 % gospodarki japońskiej, około 50 % gospodarki Polski.
Rynek lokalny
Istnienie tego rynku związane jest z potrzebami bytowymi, socjalnymi, edukacyjnymi, usługowymi społeczeństwa itd.
II. Temat: GOSPODARKA FINANSOWA
Finanse to ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez Bank Centralny i kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne.
Instrumenty finansowe - określone zobowiązania finansowe (stosunek kredytowy) lub inaczej roszczenia majątkowe kapitałodawcy w stosunku do kapitałobiorcy (weksel i hipoteka)
Finanse wiążą się z:

(…)

… emerytalnego. Część naszych składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy odprowadzają poprzez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego, którego zadaniem jest ich inwestowanie i pomnażanie. Znaczenie funduszy emerytalnych rośnie z miesiąca na miesiąc. Ma na to wpływ skala środków, jakie są do nich przekazywane za pośrednictwem ZUS (kilkaset milionów złotych miesięcznie). Fundusze emerytalne mają obowiązek…
… zawartych na publicznym rynku pap.wart.
przechowywanie pap.wart. dopuszczonych do publicznego obrotu
realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli pap.wart.
nadzór nad wielkością emisji pap.wart. znajdujących się w obrocie
zarządzanie Funduszami Rozliczeniowymi.
X. Temat: INSTYTUCJE I UCZESTNICY RYNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
Instytucje i uczestnicy r ynku kapitałowego w Polsce:
KPWiG (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)
KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)
Biura maklerskie i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych
CeTO (Centralna Tabela Ofert)
Dystrybutorzy informacji, ceduła giełdowa Emitenci Inwestorzy Fundusze powiernicze i inwestycyjne Fundusze emerytalne Maklerzy papierów wartościowych Doradcy inwestycyjni Biura maklerskie i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych
Jednym…
… maklerskiej na terenie Polski wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych. Zgodnie z ustawą działalność maklerska obejmuje wykonanie czynności związanych z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonych do publicznego obrotu polegających na:
oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej,
nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na cudzy rachunek - usługi…
… powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa, wyrażające proporcjonalny udział w zgromadzonym majątku funduszu powierniczego.
Fundusz powierniczy zarządzany jest przez zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy poprzez budowę zróżnicowanego portfela papierów wartościowych starają się zminimalizować spadek wartości ich udziałów przy spadku kursów papierów wartościowych i gwarantować wzrost wartości…
… jest ceną rynkową. RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH:
Instrumenty finansowe bez ryzyka
Instrumenty finansowe o małym ryzyku
Instrumenty finansowe o umiarkowanym ryzyku
Instrumenty finansowe o największym ryzyku
Na uwagę zasługują jeszcze takie instrumenty jak:
listy zastawne i komunalne,
świadectwa depozytowe,
- świadectwa udziałowe w ramach PPP (powszechnego programu prywatyzacji).
Ad. 1. Instrumenty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz