Rynki finansowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki finansowe - omówienie - strona 1 Rynki finansowe - omówienie - strona 2 Rynki finansowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

RYNKI FINANSOWE 21-02-02 Na rynku finansowym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. Dzięki istnieniu rynku fin. mogą się zmieniać strony kontraktu określającego dany instrument fin. Jeśli kontrakt fin wiąże dwie strony: kredytobiorcę i kredytodawcę x i y, i x sprzedaje instrumenty fin z, to z wchodzi w zależność fin ze stroną y i staje się kredytodawcą. Na rynku tym ustala się cena instrumentu, gdy istnieje kupno i sprzedaż. Przy dobrze funkcjonującym rynku, cena odzwierciedla wartość instrumen tu fin. Podstawowe znaczenie rynku fin wiąże się z transferem pieniądza od podmiotu, który ma jego nadmiar i chce dokonać inwestycji, do podmiotów które mają jego niedobór i chcą sfinansować pewne przedsięwzięcie. Ma to znaczenie dla gospodarki kraju, gdyż pozwala na efektywną alokację kapitału. Instytucje finansowe Kapitałodawcy Kapitałobiorcy Rynek finansowy Schemat Do kapitałodawców zalicza my: Rząd Firmy Gospodarstwa domowe Kapitał dostarczany jest poprzez dwa kanały: Poprzez instytucje finansowe (depozyty bankowe) Poprzez inwestycje bezpośrednio na rynku fin (zakup instrumentów fin na rynku np. bony pieniężne, NBP czy obligacje rządowe) Do kapitałobiorców zaliczamy: Rząd Firmy Gosp. Dom. Podmioty te otrzymują kapitał przez: Instytucje fin (kredyty bankowe) Bezpośrednie wejście na rynek fin- emisja akcji lub obligacji Instytucje fin są pośrednikami pomiędzy kapitałodawcami i kapitałobio rcami. Kanał przepływu kapitału- inwestycje bezpośrednie na rynku fin, których dokonują instytucje fin wykorzystujące kapitał dostarczany im przez kapitałodawców. Z pkt widzenia wykorzystywanej waluty przy transakcjach fin, rynki dzielimy na : Rynki instr umentów denominowane w walucie krajowej Rynek walutowy (dewizowy) Od końca lat '50 do końca ubiegłego roku rozwijały się też tzw . eurorynki . Są to rynki, na których przedmiot transakcji stanowią instrumenty fin wyrażone w walutach innych niż waluta państwa, na którym terenie ma miejsce dana transakcja. W tym przypadku `'euro'' oznacza termin umowy i oznacza, iż pierwsze transakcje zostały dokonywane na szerszą skalę dolarami USA na rynku londyńskim=eurodolary. Obecnie występuje rynek eurojena (poza terytorium Japonii). Rynek euromarki istniał do końca ubiegłego roku.

(…)

… jak zmiana polityki rządu. Przed inwestowaniem należy zidentyfikować przedsiębiorstwo, którego sytuacja gospodarczo-fin nie jest zależne od polityki gospodarczej rządu. W ten sposób znajdujemy przedsiębiorstwo bardziej zyskowne.
Ryzyko walutowe - wartość portfela jest różna w zależności od tego w jakiej walucie liczymy. Kursy walut mają istotny wpływ na zmiany wartości portfela liczonego w różnych walutach. Każde przedsiębiorstwo mające znaczący udział w sprzedaży z zagranicę, ma ryzyko walutowe(podlega mu). Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa zabezpieczają się na rynku walutowym. Ryzyko to trudno jest wyeliminować i zmiany w wartości walut mogą działać pozytywnie lub negatywnie na wartość portfela.
Ryzyko strukturalne - gwałtowne zmiany cen kontraktów przyszłościowych na kontrakty obecne mogą wpłynąć…
….
Krótszy okres wykupu i wyższe oprocent - to oblig mniej ryzykowne.
Wycena akcji
Standardową metodą wyceny akcji jest podobnie jak w oblig metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wg niej wart. akcji = sumie wart. bieżących dochodów osiąganych z tytułu jej osiągania.
Dochód z tytułu akcji może mieć dwie postacie:
Income - dywidenda
Capitalgain - dochód będący wynikiem zmiany (wzrostu) cen akcji…

uprzywilejowane
Zwyczajna (zwykła) z reguły daje jeden głos na walnym i uprawnia do otrzymania dywidendy o zmiennej wysokości w zależności od osiągniętego przez spółkę zysku i od decyzji walnego odnośnie do jego podziału na część zatrzymaną i przeznaczona do podziału (na dywidendy). Jest to akcja na okaziciela, co oznacza, że przenoszenie tytułu własności odbywa się poprzez jej wręczenie.
Przywileje dotyczą…
… tego przedsiębiorstwa poprzez rynek..
Dyskontowane, przewidywane zyski są podstawą do ustalenia wart. przedsiębiorstwa, a jeśli wartość ustalana przez analityków odbiega od waloryzacyjnej ceny..........................
Podstawowym narzędziem analizy fundamentalnej są wskaźniki fin.
1
31

… dysponują zasobne portfele, inni mniej, różnią się stopniem aktywności, temperamentu.
Zlecenie z limitem ceny, cena jest najważniejsza przy zakupie - najwyższa, przy sprzedaży najniższa na jaką godzi się inwestor.
W systemie WARSET dokonywania i rozliczania transakcji jest podstawową sprawą jest kryterium czasu przyjęcia zlecenia. Przy dysproporcji popytu i podaży musi być redukcji, aby dostosować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz