Finanse publiczne samorządowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2975
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne samorządowe - strona 1 Finanse publiczne samorządowe - strona 2 Finanse publiczne samorządowe - strona 3

Fragment notatki:Współczesna nauka o finansach publicznych  zajmować się powinna następującymi problemami (Prof. S. Owsiak):
określeniem zakresu zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe,
badaniem sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe,
określaniem skutków kształtowania popytu przez środki publiczne i ich wpływu na przebieg procesów społeczno-gospodarczych,
określaniem udziału środków publicznych w finansowaniu poszczególnych dziedzin z punktu widzenia długookresowego społeczno - gospodarczego rozwoju kraju,
badaniem efektywności planowania i wydatkowania środków publicznych pod kątem realizacji założonych celów,
tworzeniem naukowych podstaw decentralizacji środków publicznych...

Zasady finansowe społeczności lokalnych wg  art. 9 EKSL Art. 9
Społeczności lokalne mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień.
Wysokość zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych im przez Konstytucję lub przez prawo.
Przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą.
Systemy finansowe, na jakich opierają się zasoby pozostające do dyspozycji społeczności lokalnych, powinny być wystarczająco zróżnicowane i elastyczne, aby mogły w miarę możliwości odpowiadać rzeczywistym zmianom zachodzącym w poziomie kosztów związanych z wykonywaniem uprawnień...
Finanse publiczne samorządowe I
 
Współczesna nauka o finansach publicznych  zajmować się powinna następującymi problemami (Prof. S. Owsiak):
określeniem zakresu zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe, badaniem sposobów zaspokajania popytu władz publicznych na środki finansowe, określaniem skutków kształtowania popytu przez środki publiczne i ich wpływu na przebieg procesów społeczno-gospodarczych, określaniem udziału środków publicznych w finansowaniu poszczególnych dziedzin z punktu widzenia długookresowego społeczno - gospodarczego rozwoju kraju, badaniem efektywności planowania i wydatkowania środków publicznych pod kątem realizacji założonych celów, tworzeniem naukowych podstaw decentralizacji środków publicznych.  Wnioski wynikające z interdyscyplinarnego podejścia  do finansów publicznych:
Nowoczesna nauka o finansach publicznych zajmuje się badaniem zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy publicznych oraz poprzez badanie przyczyn i skutków procesów nimi wywołanych - wyjaśnianiem ich treści ekonomiczno - społecznej i związków z naukami politycznymi. Finanse publiczne obejmują obok środków budżetu państwa (centralnego) i budżetów samorządowych, wszelkie nieprywatne środki finansowe, które pozwalają państwu na prowadzenie jego polityki.  
Definicja finansów publicznych
Finanse publiczne definiuje się jako procesy  związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 
rozdysponowaniem, a w szczególności:
pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i budżetów samorządowych, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym, rozliczanie z budżetem Unii Europejskiej.  
Determinanty wzrostu rangi budżetu:
jest głównym instrumentem sprawowania władzy, gro

(…)

… budżetu państwa (określanych także jako podatki wspólne), to jest: w podatku dochodowym CIT i PIT.  
II. Subwencję ogólną, składającą się z różnych części, w zależności od szczebla samorządu.
III. Dotacje celowe na zadania:
zlecone (np. w zakresie opieki społecznej, wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych przez gminy), własne (np. wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów, utrzymywanie…
… terytorialnego są: dochody własne; subwencja ogólna; dotacje celowe z budżetu państwa.  
2.  W rozumieniu ustawy dochodami własnymi  jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.
 
3.  Dochodami jednostek samorządu terytorialnego  mogą być:
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające  zwrotowi; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; inne środki określone w odrębnych przepisach.  
Europejska Karta Samorządu Lokalnego
 
Ustanowiona przez państwa członkowskie Rady Europy w dniu 15 października 1985 r. w Strasburgu. Polska przyjęła EKSL w 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607). W myśl zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), z postanowieniami Karty powinny być zgodne…
… Karta Samorządu Lokalnego Konstytucja  Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY
Art. 167. 
Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział   w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe   z budżetu państwa. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone…
… z poszczególnych podatków - udziały podatkowe Stanowienia przepisów prawnych w zakresie podatków - ustalanie przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości Administrowanie w zakresie poszczególnych podatków - wymiar i pobór podatków, kontrola podatkowa  
Obligatoryjne dochody gmin
wpływy z własnych podatków lokalnych, takich jak: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz