Finanse publiczne - Rozchody publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 6293
Wyświetleń: 13118
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - Rozchody publiczne - strona 1 Finanse publiczne - Rozchody publiczne - strona 2 Finanse publiczne - Rozchody publiczne - strona 3

Fragment notatki:

"W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość utworzenia
części budżetowych:
1. dla przedsiębiorstw państwowych
objętych programami
restrukturyzacyjnymi
2. dla zadań ogólnych państwa
spełniających ustawowe warunki
3. żadne z powyższych"
"W strukturze dochodów
podatkowych budżetu państwa:
1. nie występuje podatek tonażowy
2. nie występuje podatek akcyzowy
3. nie występuje podatek od towarów i
usług
4. nie występuje podatek dochodowy w
formie karty podatkowej"

Pytania testowe FPU
Dysponentem części budżetowej
województwa jest:
• Skarbnik województwa
• Marszałek województwa
• Kierownik rządowego centrum legislacji
• Wojewoda.
• żadne z powyższych
Sektor finansów publicznych nie
obejmuje następujących
podmiotów sektora publicznego:
1. jednostki badawczo-rozwojowe.
2. banki państwowe
3. przedsiębiorstwa państwowe
Wymień trzy podmioty których
wydatków nie może ograniczyć
Minister Finansów w toku
projektowania budżetu
Senat, Prezydent, Sąd Najwyższy
Nota budżetowa nie zawiera:
1. szczegółowych terminów opracowywania
budżetu
2. danych makroekonomicznych na
podstawie których będzie planowany
budżet.
3. instrukcji wypełniania poszczególnych
załączników
4. wszystkie z powyższych
W strukturze dochodów budżetu
państwa:
1. podatki pośrednie stanowią mniej niż 1/3
2. nie występują dochody z podatku od
nieruchomości SP.
3. dużą rolę odgrywają kredyty i pożyczki
4. mały udział mają dochody z prywatyzacji
majątku SP
Rozchodami publicznymi są:
1. udzielone subwencje,
2. dotacje dla samorządów,
3. wykup skarbowych papierów
wartościowych.
4. obsługa skarbowych papierów
wartościowych
5. żadne z powyższych.
W przypadku uchwalenia przez Sejm
ustawy o prowizorium budżetowym:
1. rząd prowadzi gospodarkę finansową w
oparciu o ten dokument przez cały rok
2. rząd ma czas do 31 marca na
opracowanie układu wykonawczego
budżetu
3. samorząd terytorialny prowadzi
gospodarkę finansowa także w oparciu o
uchwały o prowizorium budżetowym
4. żadne z powyższych
Funkcja alokacyjna finansów
publicznych:
1. może być realizowana za pomocą
udzielanych przez państwo kredytów.
2. nie może być realizowana za pomocą
dotacji podmiotowych z budżetu państwa
3. polega na rozdzielaniu pieniądza za
pomocą zasiłków i zapomóg między
obywateli
4. żadne z powyższych
Zakłady budżetowe zgodnie z
ustawą o finansach publicznych
z 2009 roku:
1. zostaną zlikwidowane,
2. będą występowały tylko w „sektorze”
samorządowym.
3. będą podlegały wskazanej ustawą
jednostce budżetowej
4. mogą realizować zadania nieodpłatne na
rzecz jednostek budżetowych
Fundusze celowe:
• mogą gromadzić dochody z opłat i kar
• finansowane są poprzez subwencje
• nie otrzymują dotacji celowych

(…)

….... w części
budżetowej
...............subwencje dla jednostek terytorialnych....
4. żadne z powyższych.
Podstawowe grupy paragrafów
wydatków obejmują
(wymienić 4 z 7):
• ...obsługa długu publicznego...
• ..świadczenia na rzecz osób publicznych...
• ...subwencje i dotacje...
• .........wydatki....
Rada ministrów nie ma
wyłączności inicjatywy
ustawodawczej w zakresie:
• ustawy o prowizorium budżetowym
ustaw podatkowych
• ustawy karno-skarbowej
• ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych
• żadne z powyższych
Nota budżetowa narzuca sposób
i terminy opracowywania
budżetu:
1. wszystkim istniejącym dysponentom
części budżetowych,
2. wszystkim dysponentom jednostek
sektora finansów publicznych,
3. wszystkim jednostkom sektora finansów
publicznych ,
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz