enzymologia - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
enzymologia - podstawowe zagadnienia - strona 1 enzymologia - podstawowe zagadnienia - strona 2 enzymologia - podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

E N Z Y M Y Enzymy - biokatalizatory - przyspieszają osiągnięcie stanu równowagi reakcji, których zajście z termodynamicznego punku widzenia jest możliwe. Uczestnicząc w przekształcaniu substratu w produkt same nie zużywają się w trakcie reakcji: a/ znakomita większość znanych dziś enzymów to białka globularne, część z nich wymaga współpracy z kofaktorami, którymi są drobnocząsteczkowe związki organiczne mocno wiązane przez enzym - grupy prostetyczne (1), wiążące się z nim przejściowo w toku reakcji i pełniące często rolę kosubstratów - koenzymy(2) a także jony metali(3). b/ w ostatnich dwudziestu latach odkryto, że niektóre kwasy rybonukleinowe mają również właściwości katalityczne, nazwano je rybozymami, uczestniczą one jednak tylko w szeroko pojętym procesie ekspresji genu, nie stwierdzono natomiast udziału rybozymów w podstawowym metabolizmie, którego przebieg jak i forma życia jaką znamy nie byłyby możliwe bez udziału typowych enzymów białkowych. Kinetyka reakcji chemicznych i czynniki warunkujące jej przebieg:
a/ definicja szybkości reakcji: v = ± dc/dt ≡ - d[S]/dt = d[P]/dt
b/ równanie kinetyczne - v = k•c1•c2• ...cn : określa zależność szybkości reakcji od c - stężeń substratów (krzywa kinetyczna reakcji)
k - stałej szybkości reakcji - k = A•e-ΔE/R•T - zależność ta uwzględnia wpływ: T - temperatury (jej wzrost przyspiesza przebieg reakcji chemicznych) oraz ΔE - Eakt - energii aktywacji (konieczna do pokonania bariera energetyczna - m.in. zrywanie wiązań chemicznych - utrudniająca zajście każdej reakcji) - analiza profilu energetycznego reakcji - ΔG - efekt energetyczny reakcji (nie ma związku z szybkością reakcji), Eakt - energia stanu przejściowego, im jest ona niższa tym reakcja biegnie szybciej; rola katalizatora - przyspieszenie przebiegu reakcji przez obniżenie Eakt (w wyrażeniu na stałą szybkości reakcji zawiera się wyjaśnienie wpływu działania katalizatora, nie zmienia on stanu równowagi podyktowanego stałą równowagi reakcji ale przyspiesza jego osiągnięcie przez obniżenie energii aktywacji danego procesu)
ENZYMY jako (BIO)KATALIZATORY obniżają Eakt katalizowanej reakcji Cechy charakteryzujące enzymy jako katalizatory:
a/ sprawność (wydajność) katalityczna - zdolność przyspieszania rzędu 106 - 1012 razy, np. reakcja, która w obecności enzymu zwiększającego szybkość 108 razy biegnie 1s w jego nieobecności musiałaby trwać 108s to znaczy TRZY LATA!!! b/ swoistość - może być względem substratu, względem reakcji lub względem reakcji i

(…)

… (zymogenu); dotyczy m.in. enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego jak pepsynogen (pepsyna), trypsynogen (trypsyna), chymotrypsynogen (chymotrypsyna), proelastaza (elastaza) czy kaskady krzepnięcia krwi (protrombina -trombina) i polega na usunięciu różnej długości fragmentów łańcuchów polipeptydowych tych proenzymów c/ regulacja aktywności enzymów allosterycznych poprzez efektory allosteryczne…
… , VImax = Vmax , KIm = Km•(1+ [I]/Ki) ; analiza wykresów obrazujących zależność v od [S] i 1/v od 1/[S]; poszukiwania inhibitorów kompetycyjnych znajdują się w centrum zainteresowania nauk biomedycznych (na przykład metotreksat i amino-
pteryny jako inhibitory przemian kwasu foliowego i syntezy DNA w leczeniu nowotworów, azaseryna jako analog kwasu glutaminowego i sulfonamidy jako analogi kwasu p…
… - peroksydaza glutationowa: 2GSH + H2O2 ⇔ GSSG + 2H2O; enzym z selenocysteiną, uczestniczy w procesach usuwania reaktywnych form tlenu) katalaza - H2O2 + H2O2 ⇔ O2 + 2H2O; koenzym - hem (ważny enzym uczestniczący w procesach usuwania reaktywnych form tlenu)
b/ transferazy - A-B + C ⇔ A + B-C - reakcje przenoszenia fragmentów substratów
przykładem transferaz są kinazy, enzymy przenoszące resztę fosforanową (-P…
… podjednostek w struktury wielopodjednostkowe katalizujące tę samą reakcję; prowadzi to często do różnic we własnościach fizykochemicznych jak np. ruchliwość elektroforetyczna a także w lokalizacji komórkowej lub tkankowej: kinaza kreatynowa (CK, CPK) - dwie różne podjednostki tworzące dimery:
M - mięśnie, B - mózg : MM - różne tkanki, MB - występuje tylko w mięśniu sercowym, BB - głównie mózg) katalizuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz