Encyklopedia rachunkowości - S

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Encyklopedia rachunkowości - S - strona 1 Encyklopedia rachunkowości - S - strona 2 Encyklopedia rachunkowości - S - strona 3

Fragment notatki:

S   SALDO KONTA Różnica między obrotami dowolnego konta ustalana w dowolnym momencie. Saldo debetowe występuje wówczas, kiedy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego, natomiast saldo kredytowe oznacza, że obrót kredytowy jest większy od obrotu debetowego.
Każde konto może wykazywać saldo początkowe (Sp) lub saldo końcowe (Sk), co wynika z przyjętych zasad prowadzenia kont dla wyodrębnionych, następujących po sobie okresów sprawozdawczych (np. miesiąc, rok).
Maria Gmytrasiewicz
Zob. → Konto.
SAMORZĄD TERYTORIALNY Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części aparatu państwowego (organów rządowych), a w konsekwencji z możliwości kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, wyboru organów przedstawicielskich oraz uprawnień do stanowienia prawa lokalnego. Z faktu wykonywania administracji państwowej wynika możliwość stosowania przez samorząd władztwa administracyjnego oraz podległość nadzorowi państwa.
Samodzielność s.t. wyraża się w: 1) powierzeniu mu wyłączności w realizowaniu określonych zadań (tzw. zadania własne); 2) nadaniu s.t. odrębnej struktury organizacyjnej; 3) nadaniu jednostkom s.t. (gminom, powiatom, województwom) osobowości prawnej i przyznaniu im prawa własności lokalnych składników majątku publicznego; 4) zapewnieniu samodzielności finansowej; 5) ograniczeniu ingerencji władzy państwowej tylko do nadzoru nad s.t.; 6) zapewnieniu sądowej ochrony praw i interesów jednostek s.t.
S.t. istniał w różnym zakresie i postaciach już w okresie zaborów i stał się podstawą ustroju władz lokalnych w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej został zastąpiony systemem rad narodowych, co jednak nie pozwalało realizować idei samorządności lokalnej. Przywrócenie s.t., ale tylko na szczeblu gminnym, nastąpiło nowelą konstytucyjną z 8 marca 1990 r., natomiast ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym określiła ustrój samorządu gminnego. Konstytucja RP z 1997 r. określiła gminę jako podstawową jednostkę samorządu, natomiast ustawom zwykłym pozostawiła możliwość ustanowienia innych jednostek s.t. bądź regionalnego (art. 164). Z możliwości tej skorzystano w 1998 r., wprowadzając s.t. na szczeblu powiatów i województw.
Konstrukcja prawna każdej jednostki s.t. obejmuje unormowanie następujących elementów: 1) istoty; 2) zadań; 3) bazy materialnej; 4) organów; 5) gospodarki finansowej; 6) współpracy między jednostkami samorządu; 7) nadzoru nad jednostką s.t.; 8) tworzenia prawa miejscowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz