Elementy Filozofii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy Filozofii - strona 1

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie można znaleźć informacje na temat filozofii, podziału filozofii nowożytnej, w tym: logika, semantyka, logika formalna, metodologia, epistemologia. Ponadto znajdziemy tu również odniesienia do twórczości największych filozofów. Swoje miejsce ma w dokumencie postać Platona, w tym takie aspekty jego myśli jak: idealizm obiektywny, koncepcja Platona oparta na idealizmie i dualizmie, platońska koncepcja powstania świata oraz jego wizja człowieka. Kolejnym wielkim myślicielem, który został opisany w pracy jest Arystoteles i jego realizm umiarkowany, a także: zasada złotego środka, problem prawdy, badania biologiczne Arystotelesa, cnoty. Następnie znajdziemy informacje na temat 2 wybitnych filozofów chrześcijańskich: św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, w odniesieniu do ich postaci znajdziemy zagadnienia: neoplatonizm, problem zła, poznanie świata, wizja społeczeństwa, prawda oraz dowody świętego Tomasza na istnienie Boga. Następnie opisano krótko postać Franciszka Bacona. Bacon zauważył, że człowiek poznając jakąś prawdę o prawach rządzących światem jest stronniczy. Jego umysł podlega pewnym deformacjom, złudzeniom. Deformacje te nazwał idolami. Są 4 rodzaje idoli: idole plemienia, idole jaskini, idole rynku, idole teatru. Oprócz tego w notatce znajdziemy jeszcze krótkie charakterystyki myśli Kartezjusza i Immanuela Kanta.

Filozofia - umiłowanie mądrości, wiedza dotycząca bytu i życia, pdst. zagadnienia poglądu na świat. Inspiracją była nauka i religia, lecz od XIII wieku odrzuca się religie z uwagi iż nie można na niej budować filozofii. Trzy grupy zagadnień filozoficznych - teoriopoznawcze, ontologiczne (kosmologiczne / treści poznania), aksjologiczne (wartości). Podział filozofii nowożytnej - logika (semantyka, logika formalna, metodologia), epistemologia (zagadnienia sceptyczne i krytyczne), ontologia, kosmologia, psychologia filozoficzna, aksjologia (czyli teoria wartości), etyka, estetyka, filozofia religii Wartości - dowolny przedmiot idealny lub materialny któremu przypisano znaczenie i do którego zdobycia dąży człowiek. Dzielimy na sacrum (rzeczy wzniosłe) i profanum (rzeczy zwykłe). Wartości dla Znanieckiego to jest to, o bywa dodatnie lub ujemne - to co albo przyjmujemy albo odrzucamy. Pogląd materialistów mówił, iż na początku była materia, która tworzyła ducha. Świadomość pochodzi z mózgu. Pogląd idealistów stwierdzał, że pierwsza była świadomość (pierwotna), a potem materia (wtórna). Świat nie jest do końca poznawalny z powodu tajemnic. Podział historii filozofii: starożytna -> (4 wiek) -> średniowieczna -> (15 wiek) -> nowożytna
=====================================================================
Platon (ok. 427-347 p.n.e.) - filozof grecki, największy uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filozoficznej zw. Akademią Platońską. Twórca systemu, według którego świat rzeczywisty stanowi niedoskonałe odbicie istniejącego realnie (realizm pojęciowy, realizm) świata doskonałych idei, prototypów rzeczy. Poznanie jest przypominaniem sobie przez duszę wrodzonej wiedzy o ideach (anamneza). Na podstawie teorii idei Platon zbudował doktrynę państwa idealnego. Koncepcje Platona stały się inspiracją wielu późniejszych kierunków i szkół filozoficznych. Największe dzieła to: Państwo, Prawda, Sofista-Polityk, Prawo, Fedon.
Według Platona byt to idee, niezmienne pojęcia, idealne wzorce rzeczy. Natomiast rzeczywistość postrzegana zmysłami jest tylko tym co się staje, ale nie jest. Według niego oprócz rzeczywistości pos

(…)

….
=====================================================================
Kant Immanuel (1724-1804) - filozof niemiecki. Twórca tzw. teoriopoznawczego krytycyzmu i transcendentalnego idealizmu. Głosił, że poznanie możliwe jest dlatego, iż umysł ludzki narzuca niepoznawalnym rzeczom samym w sobie aprioryczne (pochodzące z samego umysłu) formy i kategorie. Poglądy Kanta prowadziły do agnostycyzmu. Najważniejsze dzieła to: Krytyka czystego rozumu (słowo krytyka rozumiane…
… powstania świata: boska pramateria, idealne wzorce rzeczy - idee, boski budowniczy - Demiurg. Demiurg wzorując się na ideach zbudował świat z pramaterii. Odpowiedź taka jest dla Greków nie do pomyślenia. Jak można stworzyć coś z niczego. Swoimi poglądami Platon negował teorię materializmu. Uczniem Platona był Arystoteles.
=====================================================================
Arystoteles…
… się: teocentryzmem, kreacjonizmem, iluminizmem. Połączył teorię predestynacji z istnieniem wolnej woli odpowiedzialnej za zło na świecie. Sens dziejów ujmował jako wynik konfliktu między państwem Bożym i ziemskim. Pierwszy historiozof, historię opisał jako ciągłą walkę chrześcijaństwa z niewiarą. Największe dzieła to: Dialogi i pisma filozoficzne, Wyznania, Dialog z sobą samym, Przeciw sceptykom, O państwie Bożym…
… - to takie, których orzecznik poszerza naszą wiedzę o podmiocie
analityczne - te, w których orzecznik zaledwie eksplikuje treści zawarte w podmiocie, tzn. nie poszerza naszej wiedzy o nim ale uściśla ją.
II podział, są zdania:
a priori - zdanie przyjęte odgórnie, bez doświadczenia, cechuje go powszechność
a posteriori - sąd oparty na doświadczeniu.
Kant uważał, że istnieją jakby dwie sfery. Sfera tego co można wiedzieć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz